Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-18 KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG SPORNE DISERTACIJE
Vrhovnom sudu sumnjiv Žugićev doktorat
Vrhovnom sudu sumnjiv Žugićev doktorat Odlučujući po reviziji Radoja Žugića, Vrhovni sud je potvrdio presudu kojom je dnevni list „Dan” oslobođen i konstatovao da je izostao odgovor državnih organa, te da je novinar imao osnovanog razloga da povjeruje u istinitost informacije, a sud da prihvati iskaz novinara
Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re po­tvr­dio je pre­su­du Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je dnev­ni list „Dan” oslo­bo­đen u pro­ce­su po tu­žbi gu­ver­ne­ra Cen­tral­ne ban­ke Ra­do­ja Žu­gi­ća, ko­ji je tra­žio nov­ča­nu na­kna­du zbog, ka­ko je na­veo, kle­ve­te i po­vre­de ča­sti i ugle­da. On je ra­ni­je tu­žio naš list zbog tek­sta pod na­slo­vom „Žu­gić dok­to­ri­rao na ne­po­sto­je­ćem stu­di­ju“.
Od­lu­ču­ju­ći po re­vi­zi­ji Ra­do­ja Žu­gi­ća, Vr­hov­ni sud je po­tvr­dio pre­su­du ko­jom je dnev­ni list „Dan” oslo­bo­đen i kon­sta­to­vao da je iz­o­stao od­go­vor dr­žav­nih or­ga­na, te da je no­vi­nar imao osno­va­nog raz­lo­ga da po­vje­ru­je u isti­ni­tost in­for­ma­ci­je, a sud da pri­hva­ti is­kaz no­vi­na­ra.
Na­kon pre­su­de Vr­hov­nog su­da, prav­ni za­stup­nik „Da­na” Ne­boj­ša Asa­no­vić upu­tio je pri­ja­vu vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, od ko­jeg zah­ti­je­va da pro­vje­ri da li u ovom slu­ča­ju ima ele­me­na­ta kri­vič­nog dje­la ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti
On je Stan­ko­vi­ću do­sta­vio pre­su­du Vr­hov­nog su­da u ko­joj se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da su ni­že­ste­pe­ni su­do­vi pra­vil­no ci­je­ni­li i da li je me­dij kroz po­na­ša­nje no­vi­na­ra pri­je ob­ja­vlji­va­nja kri­tič­nog tek­sta po­stu­pao sa du­žnom pa­žnjom i pred­u­zeo pret­hod­ne pro­vje­re isti­ni­to­sti in­for­ma­ci­je.
– Pro­vje­re su iz­vr­še­ne pre­ko veb-saj­ta Be­o­grad­ske ban­kar­ske aka­de­mi­je – Fa­kul­te­ta za ban­kar­stvo, kao i u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa slu­žbe­ni­kom tog fa­kul­te­ta, ta­ko da je no­vi­nar imao osno­va­nog raz­lo­ga da po­vje­ru­je u isti­ni­tost in­for­ma­ci­je, a i sa­ma in­for­ma­ci­ja je bi­la iz­lo­že­na kri­ti­ci jav­no­sti. Ovo tim pri­je ka­da se ima u vi­du da je no­vi­nar bio us­kra­ćen za tra­že­ne in­for­ma­ci­je o akre­di­ta­ci­ji fa­kul­te­ta i no­stri­fi­ka­ci­ji stra­nih di­plo­ma i od stra­ne nad­le­žnih mi­ni­star­sta­va Cr­ne Go­re i Sr­bi­je. In­for­ma­ci­je ka­sni­je ni­je­su do­sta­vlje­ne ni pr­vo­ste­pe­nom su­du, zbog če­ga je sud imao raz­lo­ga da pri­hva­ti is­kaz no­vi­na­ra, kao sa­slu­ša­nog svje­do­ka u po­stup­ku – na­vo­di se, iz­me­đu osta­log, u obra­zlo­že­nju Vr­hov­nog su­da.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je ta­da­šnji mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­do­je Žu­gić, ko­jeg je Vi­je­će Eko­nom­skog fa­kul­ta­ta ta­da pred­lo­ži­lo Se­na­tu Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re za iz­bor u aka­dem­sko zva­nje do­cent, dok­to­ri­rao na fa­kul­te­tu ko­ji ne­ma akre­di­ta­ci­ju, od­no­sno do­zvo­lu za re­a­li­za­ci­ju post­di­plom­skih stu­di­ja.
Ri­ječ je o Fa­kul­te­tu za ban­kar­stvo, osi­gu­ra­nje i fi­nan­si­je u Be­o­gra­du, ko­ji u tom mo­men­tu ni­je imao do­zvo­lu za or­ga­ni­zo­va­nje dok­tor­skih stu­di­ja.
U obra­zlo­že­nju Vr­hov­nog su­da se na­vo­di i da u po­me­nu­tom tek­stu ne­ma lič­nih i uvre­dlji­vih kva­li­fi­ka­ci­ja o tu­ži­te­lju, nje­go­vom zna­nju i vje­šti­na­ma, ni­ti se uka­zu­je na nje­go­ve lič­ne zlo­u­po­tre­be. Vr­hov­ni sud se po­zvao i na prak­su Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va, pa je pre­su­dio da bi do­su­đ­i­va­nje na­kna­de šte­te zbog po­vre­de ugle­da tu­ži­te­lja vo­di­lo ka po­vre­di slo­bo­de iz­ra­ža­va­nja i pred­sta­vlja­lo ne­do­zvo­lje­no mi­je­ša­nje u to pra­vo.
Upra­vo zbog ova­kvog sta­va Vr­hov­nog su­da i ocje­ne Žu­gi­će­ve žal­be, advo­kat Ne­boj­ša Asa­no­vić je od vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca tra­žio da is­pi­ta od­go­vor­nost dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te ko­ji su no­stri­fi­ko­va­li i pri­zna­li spor­nu dok­tor­sku di­ser­ta­ci­ju.
-Kao dokaz sam dostavio i presudu Osnovnog suda u Podgorici i presudu Višeg suda, kazao je Asanović.
On pita tužioca Stankovića da li bi bilo koji obični građanin mogao da odbrani disertaciju na način na koji je to učinio Žugić i da li bi Ministarstvo prosvjete nostrifikovalo i priznalo takvu disertaciju stečenu na fakultetu koji u tom momentu nije imao studijski program za za izvođenje doktorskih studija.M.V.RAK­ČE­VIĆ


Tra­žio 15.000 eura

Ra­do­je Žu­gić je ra­ni­je na­ja­vio da će zbog iz­no­še­nja ne­i­sti­na u po­me­nu­tom tek­stu, ko­ji­ma se ugro­ža­va, kao je tvr­dio, re­pu­ta­bil­nost Mi­ni­star­stva pro­svje­te Cr­ne Go­re i Fa­kul­te­ta za ban­kar­stvo, osi­gu­ra­nje i fi­nan­si­je iz Be­o­gra­da, kao i nje­gov lič­ni i pro­fe­si­o­nal­ni in­te­gri­tet, pod­ni­je­ti tu­žbu pro­tiv auto­ra tek­sta i dnev­nog li­sta „Dan“. Zah­ti­je­vao je na­kna­du od 15.000 eura.
– Nov­ča­nu na­dok­na­du ko­ju oče­ku­jem na­kon sud­skog epi­lo­ga upla­ti­ću Dječ­jem do­mu „Mla­dost” u Bi­je­loj i Sa­ve­zu pen­zi­o­ne­ra Cr­ne Go­re – ka­zao je ta­da Žu­gić. 

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"