Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-06 PREDSTAVNICI ČETIRI NVO POZVALI IZVRŠNU VLAST DA POTPIŠE UGOVORE SA JAVNIM SERVISOM
Politički pritisak Vlade na RTCG
Politički pritisak Vlade na RTCG NVO smatraju da generalni direktor Direktorata za medije Željko Rutović kroz svoje javne nastupe na medijima bliskim vlastima „u cjelosti ogoljava akciju Vlade protiv postojećeg rukovodstva RTCG”
Vla­da je u zna­ča­ja­nom pro­u­zro­ko­va­la pro­ble­me sa ko­ji­ma se su­o­ča­va Ra­dio-te­le­vi­zi­ja Cr­ne Go­re (RTCG) u pro­te­klom pe­ri­o­du kroz se­bi do­stup­ne in­sti­tu­ci­o­nal­ne me­ha­ni­zme, de­mon­stri­ra­ju­ći na taj na­čin da pri­mar­no šti­ti par­tij­ski in­te­res vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) a ne jav­ni in­te­res, po­ru­či­li su pred­stav­ni­ci če­ti­ri ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je (NVO) Ana No­va­ko­vić (CRN­VO), Da­li­bor­ka Ulja­re­vić (CGO), Ste­vo Muk (In­sti­tut Alternativa) i Zlat­ko Vu­jo­vić (CE­MI) na­vo­de da se ti pro­ble­mi ogle­da­ju kroz blo­ka­du pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra iz­me­đu Vla­de i RTCG o pru­ža­nju jav­nih ra­dio-di­fu­znih uslu­ga 2018–2020., što je oba­ve­za ko­ja je na­sta­la po­sled­njim iz­mje­na­ma Za­ko­na o jav­nim ra­dio-di­fu­znim ser­vi­si­ma RTCG i nje­nim od­bi­ja­njem da usvo­ji ko­lek­tiv­ni ugo­vor jav­nog ser­vi­sa.
– To pra­te po­ku­ša­ji Vla­de da kroz taj ugo­vor uklju­či i oba­ve­ze ko­je se slič­nim ugo­vo­ri­ma ne na­me­ću ni­jed­nom jav­nom ser­vi­su u de­mo­krat­skim ze­mlja­ma, a ko­ji­ma bi Vla­da i for­mal­no po­ni­šti­la ne­za­vi­snost jav­nog ser­vi­sa pre­u­zi­ma­ju­ći nad­le­žno­sti Sa­vje­ta RTCG. Ta­ko­đe, Vla­da od­bi­ja da usvo­ji ko­lek­tiv­ni ugo­vor RTCG. Na taj ugo­vor, ko­ji je ru­ko­vod­stvo RTCG do­sta­vi­lo Vla­di na odo­bre­nje pri­je če­ti­ri mje­se­ca, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja da­lo je po­zi­tiv­no mi­šlje­nje, ali Mi­ni­star­stvo kul­tu­re ne že­li da Vla­di pred­lo­ži pot­pi­si­va­nje jer se na­vod­no če­ka do­no­še­nje no­vog Za­ko­na o ra­du, a za ko­ji još ni­ko i ne zna kad će bi­ti usvo­jen u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Ovo obra­zlo­že­nje je ne­po­zna­to u prak­sa­ma ure­đe­nih de­mo­krat­skih dr­ža­va, jer vo­di pot­pu­noj prav­noj ne­si­gur­no­sti, a sa­mim tim pod­ri­va i te­me­lje vla­da­vi­ne pra­va – ocje­nju­je se u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju No­va­ko­vi­će­ve, Ulja­re­vi­će­ve, Mu­ka i Vu­jo­vi­ća.
Oni sma­tra­ju da Vla­da, kroz blo­ka­du ova dva ugo­vo­ra, po­li­tič­ki pri­ti­ska RTCG.
– Ne­za­do­volj­na ti­me što jav­ni ser­vis ni­je par­tij­ski me­dij i što je na­pra­vio pr­ve, ma­le ko­ra­ke u prav­cu tran­sfor­ma­ci­je u istin­ski jav­ni ser­vis u slu­žbi svih gra­đa­na – po­ru­ču­ju oni.
Sma­tra­ju da ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za me­di­je Želj­ko Ru­to­vić kroz svo­je jav­ne na­stu­pe na me­di­ji­ma bli­skim vla­sti­ma „u cje­lo­sti ogo­lja­va ak­ci­ju Vla­de pro­tiv po­sto­je­ćeg ru­ko­vod­stva RTCG”.
– Ina­če, Ru­to­vić ni­je imao re­ak­ci­ja na broj­ne pri­mje­re ne­pro­fe­si­nal­nih i ne­za­ko­ni­tih iz­vje­šta­va­nja me­di­ja ko­ji mu sa­da slu­že kao me­ga­fon pro­tiv RTCG, ni­ti pri­mjed­bi na rad RTCG kad je istim ru­ko­vo­di­la nje­go­va ro­đe­na se­stra a kad je RTCG bi­lje­žio da­le­ko ve­ći broj pri­tu­žbi na iz­vje­šta­va­nje i da­le­ko ma­nje po­vje­re­nje gra­đa­na i gra­đan­ki Cr­ne Go­re. Ko­nač­no, vri­je­di se osvr­nu­ti i na ar­gu­men­ta­ci­ju vi­so­kih vla­di­nih zva­nič­ni­ka ko­ju oni iz­no­se u ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma sa pred­stav­ni­ci­ma najuticajnijih in­sti­tu­ci­ja i dr­ža­va čla­ni­ca EU i NA­TO. Oni tvr­de da jav­ni ser­vis ne od­ra­ža­va ve­ćin­ske sta­vo­ve u Cr­noj Go­ri či­me naj­bo­lje osli­ka­va­ju u ko­joj mje­ri vla­sti ne ra­zu­mi­ju kon­cept slo­bo­de me­di­ja i jav­nih ser­vi­sa. Ru­ko­vod­stvo jav­nog ser­vi­sa se ne bi­ra na iz­bo­ri­ma i to sa raz­lo­gom – jer iz­vje­šta­va­nje jav­nog ser­vi­sa po svo­joj mi­si­ji i za­ko­nu tre­ba da od­ra­ža­va plu­ra­li­zam mi­šlje­nja, a ne vla­da­ju­ći par­tij­ski stav – ka­za­li su pred­stav­ni­ci CRN­VO, CGO, IA i CE­MI-ja.
Ka­ko do­da­ju, „ja­lo­va je i sta­te­gi­ja Vla­de da u naj­gle­da­ni­je emi­si­je di­ja­lo­škog ti­pa na RTCG ne ša­lje svo­je naj­vi­še pred­stav­ni­ke”.
– Ti­me pre­mi­jer i čla­no­vi Vla­de ko­ji po­štu­ju ta­kav par­tij­ski stav po­ka­zu­ju da im je par­ti­ja iz­nad oba­ve­ze pre­ma jav­no­sti da iz­vije­ste o svom ra­du i da ar­gu­men­te ukr­šta­ju sa ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma – do­da­je se u sa­op­šte­nju.
Oni po­zi­va­ju Vla­du da od­blo­ki­ra ugo­vo­re sa RTCG i da nje­ni naj­vi­ši čla­no­vi u skla­du sa oba­ve­za­ma ko­je ima­ju pre­ma jav­no­sti iz­lo­že svoj rad i kri­ti­ci te jav­no­sti kroz go­sto­va­nja na RTCG.
A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"