Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-03 BIVŠA REKTORKA SASLUŠANA U OSNOVNOM SUDU PO TUŽBI PROFESORICE BRANKE BOŠNJAK
Radmila hoće da zataška politički progon
Vojvodić i Bošnjak Radmila hoće da zataška politički progon Tačno je da sam donijela odluku o ukidanju radnog mjesta savjetnika u kabinetu prorektora, na osnovu prethodnih konslultacija i preporuka pravne službe i timova koji su radili sistematizaciju – rekla je Vojvodićeva
Na su­đe­nju u Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci, po tu­žbi pro­fe­so­ri­ce Bran­ke Bo­šnjak pro­tiv Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG), biv­ša rek­tor­ka Rad­mi­la Voj­vo­dić je kao svje­dok pri­zna­la da je rad­no mje­sto ko­je je svo­je­vre­me­no po­kri­va­la opo­zi­ci­o­ni po­sla­nik Bi­šnjak uki­nu­la zbog nje­nih struč­nih re­fe­ren­ci. Voj­vo­di­će­va je na ro­či­štu, pred su­di­jom Dra­ga­nom Ba­bo­vi­ćem, na­ve­la da je u sklo­pu si­ste­ma­ti­za­ci­je rad­nih mje­sta, a za po­tre­be re­for­mi na UCG, Bo­šnjak sa po­zi­ci­je sa­vjet­ni­ka pro­rek­to­ra za iz­da­vač­ku dje­lat­nost, vra­će­na na ma­tič­ni Me­ta­lur­ško-teh­no­lo­ški fa­kul­tet (MTF), na rad­no mje­sto teh­nič­ki ko­or­di­na­tor za tran­sfer teh­no­lo­gi­ja. Ona je ob­ja­sni­la da je po­stu­pak si­ste­ma­ti­za­ci­je na fa­kul­te­ti­ma ra­đen par­ci­jal­no i usva­jan na Uprav­nom od­bo­ru od 2014. do 2017. go­di­ne. Bo­šnjak je tu­ži­la UCG i biv­šu rek­tor­ku Voj­vo­dić kao od­go­vor­no li­ce, jer su joj, ka­ko tvr­di, ne­za­ko­ni­to pro­mi­je­ni­li rad­no mje­sto i pre­ba­ci­li je iz Rek­to­ra­ta, ka­ko bi za­ta­ška­li ne­re­gu­lar­no­sti u toj in­sti­tu­ci­ji. Bo­šnjak tu­žbom tra­ži da se po­ni­šti pro­tiv­za­ko­ni­ti ugo­vor o ra­du, i na­lo­ži UCG da je vra­ti na pret­hod­no rad­no mje­sto i ma­te­ri­jal­no obe­šte­ti zbog pro­tiv­prav­nog sma­nje­nja ko­e­fi­ci­jen­ta za­ra­de.
– Si­ste­ma­ti­za­ci­ja u Rek­to­ra­tu je vi­še pu­ta mi­je­nja­na jer smo ne­ke slu­žbe do­da­va­li, ne­ke mi­je­nja­li, a ta­čan da­tum do­no­še­nja ak­ta o si­ste­ma­ti­za­ci­ji ne znam. Na sve pi­sa­ne ko­re­spo­de­ni­cje i za­htje­ve Bran­ke Bo­šnjak sam od­go­vo­ri­la. Po­ja­vi­la se po­tre­ba za po­ve­ća­nje slu­žbi i za­po­sle­ni­ma, upra­vo zbog re­for­mi i funk­ci­o­na­li­za­ci­je ser­vi­sa u Rek­to­ra­tu, ve­za­nih za in­te­gri­snai si­stem i op­slu­ži­va­nje. Si­ste­ma­ti­za­ci­jom je uve­de­no ti­je­lo ko­je se ba­vi iz­da­va­štvom, zbog če­ga je pre­sta­la po­tre­ba za sa­vjet­ni­kom u ka­bi­ne­tu pro­rek­to­ra, a to rad­no mje­sto je ina­če po­kri­va­la Bo­šnjak. No­vom si­ste­ma­ti­za­ci­jom ni­ko ni­je ostao bez po­sla, ali je bi­lo pre­mje­šta­nja sa jed­ne fa­kul­tet­ske je­di­ni­ce na dru­gu. S ob­zi­rom da je to rad­no mje­sto uki­nu­to, sma­tra­la sam da je cje­lis­hod­ni­je da pre­ba­ci­mo Bo­šnjak na Me­ta­lur­ški fa­kul­tet, na rad­no mje­sto u nje­noj stru­ci i vje­ro­va­la sam da na taj na­čin ne­će bi­ti de­gra­di­ra­na – is­ti­če Voj­vo­di­će­va.
Ona na­vo­di da je Bran­ka Bo­šnjak od­mah tre­ba­la da je oba­vi­je­sti o za­htje­vu da osta­ne na rad­nom mje­tu sa­vjet­ni­ka, ali i da je mo­gu­će da je prav­na slu­žba spo­ri­je re­a­go­va­la, ka­da je tra­ži­la da joj se od­go­vo­ri.
– Tač­no je da sam do­ni­je­la od­lu­ku o uki­da­nju rad­nog mje­sta sa­vjet­ni­ka u ka­bi­ne­tu pro­rek­to­ra, na osno­vu pret­hod­nih kon­slul­ta­ci­ja i pre­po­ru­ka prav­ne slu­žbe i ti­mo­va ko­ji su ra­di­li si­ste­ma­ti­za­ci­ju – re­kla je Voj­vo­di­će­va.
Bo­šnjak je is­ta­kla da je Voj­vo­di­će­va na osno­vu ne­po­sto­je­ćeg pra­vil­ni­ka o si­ste­ma­ti­za­ci­ji na MTF, ko­ji ni­je ob­ja­vljen u Slu­žbe­nom li­stu, do­ni­je­la od­lu­ku da 13. de­cem­bra sklo­pi no­vi ugo­vor o ra­du.
– Iz­ne­na­đe­na sam ko­li­ko je biv­ša rek­tor­ka Rad­mi­la Voj­vo­dić ne­u­pu­će­na i ne­zna­ve­na i ko­li­ko je kon­tra­dik­tor­no­sti iz­ni­je­la u svom svje­do­če­nju. Ono što joj ni­je od­go­va­ra­lo, to­ga se, na­rav­no, ni­je sje­ća­la, a i na kon­kret­na pi­ta­nja da­va­la je uop­šte­ne, te­ško ra­zu­mlji­ve „ma­ro­vi­ćev­ske” od­go­vo­re. Ali kad sam joj osvje­ži­la pam­će­nje, on­da bi go­vo­ri­la da je to vje­ro­vat­no ta­ko. Po nje­nim ri­je­či­ma, po­sled­nja si­ste­ma­ti­za­ci­ja je ra­đe­na 2004. go­di­ne, što ni­je isti­na jer je va­že­ća si­ste­ma­ti­za­ci­ja u nje­nom man­da­tu bi­la si­ste­ma­ti­za­ci­ja iz 2015. ko­ju je na­vrat-na­nos mi­je­nja­la ka­ko bi uki­nu­la mo­je rad­no mje­sto. Ni­je zna­la ni ko­ju sam po­zi­ci­ju po­kri­va­la, ni­ti šta je tač­no bio moj po­sao, ni­ti je zna­la na­ziv no­ve po­zi­ci­je na ko­ju me dis­lo­ci­ra­la. Pri­ča­la je o in­te­gri­sa­nom Uni­ver­zi­te­tu i re­for­ma­ma stu­dij­skih pro­gra­ma, a ko­ji ne­ma­ju ve­ze sa ovim na­šim spo­rom – ka­za­la je Bo­šnjak.D.B.


Po­sto­je ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi

Bran­ka Bo­šnjak je is­ta­kla da Voj­vo­di­će­va na­vod­no ni­je zna­la ni da joj je uma­njen ko­e­fi­ci­jent, pa se on­da po­sta­vlja pi­ta­nje ka­ko je sve to pot­pi­si­va­la, a da ni­šta o to­me ne zna.
– Sto­ga se pi­tam da li joj je prav­na slu­žba pod­me­ta­la ne­ke stva­ri o ko­ji­ma ona ni­je zna­la. Čak je u jed­nom mo­men­tu re­kla da se slu­žba Rek­to­ra­ta ši­ri i ja­ča, i da tu tre­ba mno­go lju­di, a na pi­ta­nje – ka­ko kad je mo­ju po­zi­ci­ju uki­nu­la, ona je re­kla da su­di­ja to ne ra­zu­mi­je...Te­ško je bi­lo ra­zu­mje­ti nju ju­če, ali sre­ća što za sve po­sta­je ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi i do­ku­men­ta ko­ja po­tvr­đu­ju da je ov­dje bi­lo za­kon­skih pro­pu­sta, vr­lo na­mjer­nih ka­ko bi se ja dis­lo­ci­ra­la, a na­rav­no da sve to ima po­li­tič­ku po­za­di­nu jer bi bi­la ne­po­že­ljan svje­dok mno­gih mut­nih rad­nji u Rek­to­ra­tu – ka­za­la je Bo­šnjak.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"