Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-06 RODITELJI KOJI SE PROTIVE IMUNIZACIJI MMR-OM NA UDARU INSPEKCIJE I PRAVOSUDNIH ORGANA
Zbog vakcine 50 krivičnih prijava
Zbog vakcine 50 krivičnih prijava U proteklih godinu dana, ukupno 19 roditelja, koji odbijaju vakcinaciju djece, kažnjeni su sa po 150 eura, ističe Milka Šćepanović Tokom višedecenijskog praćenja upotrebe MMR vakcine i nakon stotina miliona doza datih djeci širom svijeta jasno su utvrđene njene osobine i precizno se znaju neželjene reakcije koje mogu nastati, navode iz Instituta
P
re­ma po­da­ci­ma NVO „Na­še sun­ce”, u pro­te­klih go­di­nu da­na pra­vo­sud­ni i in­spek­cij­ski or­ga­ni su po­kre­nu­li 50 kri­vič­nih po­stu­pa­ka pro­tiv ro­di­te­lja ko­ji su od­bi­li da vak­ci­ni­šu dje­cu. Di­rek­to­ri­ca NVO „Na­še sun­ce” Mil­ka Šće­pa­no­vić is­ti­če u raz­go­vo­ru za „Dan” da su i ra­ni­je dje­ca obo­li­je­va­la od ma­lih bo­gi­nja, ali da ni­kad kao u po­sled­nje dvi­je go­di­ne ni­je vr­šen pri­ti­sak na ro­di­te­lje da vak­ci­ni­šu naj­mla­đe MMR vak­ci­nom, iako se to­me pro­ti­ve. Ona na­vo­di da, osim pre­kr­šaj­nih ka­zni, do­mo­vi zdra­vlja i Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve pod­no­se kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv ro­di­te­lja ko­ji sma­tra­ju da za­šti­ta tom vak­ci­nom ni­je bez­bjed­na. Pro­šle sed­mi­ce In­sti­tut za jav­no zdra­vlje je re­gi­stro­vao pr­vi slu­čaj obo­li­je­va­nja od ma­lih bo­gi­nja (mor­bi­la), kod dje­voj­či­ce iz Be­o­gra­da, ko­ja je bila u po­sje­ti kod rod­bi­ne u Pod­go­ri­ci, na­kon če­ga su ape­lo­va­li da se dje­ca vak­ci­ni­šu pro­tiv tog obo­lje­nja.
– U pro­te­klih go­di­nu da­na ukup­no 19 ro­di­te­lja, ko­ji od­bi­ja­ju vak­ci­na­ci­ju dje­ce ka­žnje­ni su sa po 150 eura. I po­red ka­zne, i nakon što se na Su­du za pre­kr­ša­je pro­ti­ve da nji­ho­va dje­ca bu­du vak­ci­ni­sa­na, po­no­vo do­bi­ja­ju po­ziv da to ura­de. Pre­ma po­da­ci­ma na­ših čla­no­va, ko­jih ima­mo pre­ko 350, ro­di­te­lji su pr­vo nov­ča­no ka­žnja­va­ni, pa se on­da pro­tiv njih po­kre­će kri­vič­ni po­stu­pak. Na­gla­ša­va­li smo mno­go pu­ta do­sad da je u ovoj pri­či naj­va­žni­je to da je pri­je vak­ci­ni­sa­nja neo­p­hod­no ura­di­ti de­talj­ni­je pre­tra­ge i ana­li­ze u ve­zi sa zdra­vljem dje­te­ta, što ja­sno tvr­di­mo, dok se to ne ra­di ni u jed­nom slu­ča­ju. Že­li­mo da is­tak­ne­mo da je kod MMR vak­ci­ne, sa uče­sta­lo­šću od je­dan na mi­li­on da­tih do­za, oče­ki­va­na po­ja­va dječ­je pa­ra­li­ze, uzro­ko­va­ne vak­ci­nal­nim so­jem iz oral­ne po­li­o­vak­ci­ne – is­ti­če Šće­pa­no­vi­će­va.
Ona na­vo­di da su ro­di­te­lji ko­ji ni­je­su vak­ci­ni­sa­li dje­cu MMR vak­ci­nom dis­kri­mi­ni­sa­ni pri­li­kom da­ljeg li­je­če­nja ma­li­ša­na.
– Ima­mo sa­da slu­čaj da ne­ko di­je­te mo­že, a ne­ko ne da ide u Be­o­grad na li­je­če­nje. Pret­hod­no sva­ko­dnev­no zo­vu na­še čla­no­ve, ko­ji ima­ju za­ka­za­ne ter­mi­ne u bol­ni­ci za dje­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju „Li­po­vi­ca” i in­sti­tu­ti­ma u Be­o­gra­du, da ne do­vo­de dje­cu uko­li­ko ni­je­su vak­ci­ni­sa­na do­zom MMR vak­ci­ne. Za­što ni­ko iz mi­ni­star­stva ne od­go­va­ra na na­ša pi­ta­nja za­što je to ta­ko. Ne zna­mo za­što se na­ša dje­ca dis­kri­mi­ni­šu jer je na ovaj na­čin dje­ci ko­ja već ima­ju zdrav­stve­ne pro­ble­me one­mo­gu­će­no da na­sta­ve re­ha­bi­li­ta­ci­ju – re­kla je Šće­pa­no­vi­će­va.
Iz In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje is­ti­ču da se mor­bi­li uglav­nom sma­tra­ju bo­le­šću dječ­jeg uz­ra­sta, ali se mo­gu ja­vi­ti u bi­lo kom ži­vot­nom do­bu kod ne­vak­ci­ni­sa­nih i osje­tlji­vih oso­ba.
– Vak­ci­na pro­tiv mor­bi­la je si­gur­na i učin­ko­vi­ta. Pri­mje­nom vak­ci­ne uz ade­kva­tan imu­no­lo­ški od­go­vor ostva­ru­je se za­štit­ni ni­vo an­ti­ti­je­la kod 95 od­sto dje­ce vak­ci­ni­sa­ne sa na­vr­še­nih 12 mje­se­ci ži­vo­ta i go­to­vo kod 99 pro­cen­ta dje­ce ko­ja su pri­mi­la dvi­je do­ze vak­ci­ne. To­kom vi­še­de­ce­nij­skog pra­će­nja upo­tre­be ove vak­ci­ne i na­kon sto­ti­na mi­li­o­na do­za da­tih dje­ci ši­rom svi­je­ta ja­sno su utvr­đe­ne nje­ne oso­bi­ne i pre­ci­zno se zna­ju ne­že­lje­ne re­ak­ci­je ko­je mo­gu na­sta­ti jer kao i svi dru­gi lje­ko­vi i vak­ci­na pro­tiv ma­lih bo­gi­nja mo­že do­ve­sti do po­ja­ve ne­že­lje­nih re­ak­ci­ja. Me­đu­tim, ni­jed­na od re­gi­stro­va­nih ne­že­lje­nih re­ak­ci­ja ne­ma vi­so­ke raz­mje­re ni­ti po uče­sta­lo­sti ni­ti po ozbilj­no­sti, a ko­rist pri­mje­ne vak­ci­ne ja­sno vi­še­stru­ko pre­va­zi­la­zi sve nje­ne mo­gu­će ne­že­lje­ne re­ak­ci­je. Vi­rus ma­lih bo­gi­nja se vr­lo la­ko ši­ri sa za­ra­znih na osje­tlji­ve oso­be i to naj­če­šće pu­tem va­zdu­ha – pre­ko ka­plji­ca ko­je na­sta­ju pri­li­kom ka­šlja­nja i ki­ja­nja ili di­rekt­nim kon­tak­tom sa no­snim ili ždri­jel­nim se­kre­tom za­ra­že­nih oso­ba. Pr­vi simp­to­mi in­fek­ci­je vi­ru­som mor­bi­la se ja­vlja­ju obič­no od 7 do 18 da­na na­kon kon­tak­ta sa za­ra­znom oso­bom. Bo­lest u po­čet­ku li­či na obič­nu pre­hla­du sa cu­re­njem iz no­sa i bla­go po­vi­še­nom tje­le­snom tem­pe­ra­tu­rom – ka­žu iz In­sti­tu­ta.D.B.


Od 100 obo­lje­lih pet umre

Iz In­sti­tu­ta upo­zo­ra­va­ju da u ne­raz­vi­je­ni­jim dr­ža­va­ma od kom­pli­ka­ci­ja iza­zva­nih ma­lim bo­gi­nja­ma od 100 obo­lje­lih smrt se re­gi­stru­je iz­me­đu tri i pet oso­ba.
– Pra­va opa­snost od ma­lih bo­gi­nja le­ži u či­nje­ni­ci da vi­rus po­red uobi­ča­je­ne kli­nič­ke sli­ke iza­zi­va op­štu sla­bost or­ga­ni­zma – aner­gi­ju pra­će­nu iz­ra­že­nim pa­dom imu­ni­te­ta kod in­fi­ci­ra­nih, ta­ko da se na ma­le bo­gi­nje če­sto „na­do­ve­zu­ju” dru­ge bo­le­sti i in­fek­ci­je. Upra­vo ono što pra­ti ma­le bo­gi­nje pred­sta­vlja naj­ve­ću opa­snost, a to su su kom­pli­ka­ci­je – upa­le gor­njih i do­njih di­saj­nih pu­te­va, pri­je sve­ga te­ške upa­le plu­ća, za­tim upa­le uha, ali i naj­te­že kom­pli­ka­ci­je ko­je mo­gu da se ja­ve u vi­du upa­le mo­zga – en­ce­fa­li­ti­sa. Kom­pli­ka­ci­je či­ne da se na oko hi­lja­du obo­lje­le dje­ce bi­lje­ži u pro­sje­ku je­dan smrt­ni slu­čaj u raz­vi­je­nim dr­ža­va­ma – upo­zo­ra­va­ju iz In­sti­tu­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"