Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-02 U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE PRIJETI NESTAŠICA REAGENSA
Test samo za hitne slučajeve
Test samo za hitne slučajeve Zbog epidemiološke situacije naručene su i dodatne količine testova, ističu u Institutu Taj simptom se ne može otkriti dok se ne urade određene analize, a što se tiče izolacionih soba, tretmana, adekvatne terapije, apsolutno smo spremni da odgovorimo tom zadatku – rekao je Hrapović prije tri dana
In­sti­tut za jav­no zdra­vlje ne­ma do­volj­ne ko­li­či­ne te­sto­va za utvr­đi­va­nje vi­ru­sa an­ti­ti­je­la na mor­bi­le (ma­le bo­gi­nje), iako po­sto­ji ve­li­ka opa­snost da će Cr­nu Go­ru za­hva­ti­ti epi­de­mi­ja. Pre­ma tvrd­nja­ma ne­ko­li­ko pa­ci­je­na­ta ko­ji su se obra­ti­li re­dak­ci­ji „Da­na”, a sum­nja­li su da ima­ju to obo­lje­nje, u In­sti­tu­tu im je re­če­no da ima­ju ogra­ni­čen broj la­ba­ra­to­rij­skih te­sto­va za utvr­đi­va­nje pri­su­stva ti­tra an­ti­ti­je­la na mor­bi­le, a ma­nje ko­li­či­ne ču­va­ju za hit­ne slu­ča­je­ve i za one kod ko­jih po­sto­je in­di­ka­ci­je za tu bo­lest. Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić i di­rek­tor In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Bo­ban Mu­go­ša pri­je dva da­na su ka­za­li da je zdrav­stve­ni si­stem spre­man za even­tu­al­nu po­ja­vu epi­de­mi­je ma­lih bo­gi­nja, sa svim ka­drov­skim i me­di­cin­skim ka­pa­ci­te­ti­ma. Iz In­sti­tu­ta je za „Dan” po­tvr­đe­no da su zbog mo­gu­će epi­de­mi­je po­ru­či­li do­dat­ne ko­li­či­ne re­a­gen­sa za la­ba­ra­to­rij­sko utvr­đi­va­nje mor­bi­la.
– U Cen­tru za me­di­cin­sku mi­kro­bi­o­lo­gi­ju ra­di se is­pi­ti­va­nje pri­su­stva an­ti­ti­je­la na vi­rus mor­bi­la. Za­li­he di­jag­no­sti­ku­ma su u ovom tre­nut­ku do­volj­ne za di­jag­no­sti­ku su­spekt­nih (sum­nji­vih) slu­ča­je­va, a zbog epi­de­mi­o­lo­ške si­tu­a­ci­je na­ru­če­ne su i do­dat­ne ko­li­či­ne te­sto­va. Re­zul­ta­ti is­pi­ti­va­nja an­ti­ti­je­la na vi­rus mor­bi­la če­ka­ju se ne du­že od če­ti­ri da­na.
Pre­ma pre­po­ru­ka­ma, to­kom epi­de­mi­je la­bo­ra­to­rij­ska po­tvr­da tre­ba da bu­de sa­stav­ni dio is­tra­ži­va­nja pr­vih pet do de­set ini­ci­jal­nih slu­ča­je­va obo­lje­va­nja na od­re­đe­nom pod­ruč­ju – obič­no op­šti­ni. Jed­nom ka­da je epi­de­mi­ja po­tvr­đe­na i de­fi­ni­sa­na kao epi­de­mi­ja mor­bi­la, kla­si­fi­ka­ci­ja i po­tvr­đi­va­nje svih na­knad­nih slu­ča­je­va mo­že da se za­sni­va na epi­de­mi­o­lo­škoj po­ve­za­no­sti sa la­bo­ra­to­rij­ski po­tvr­đe­nim slu­ča­jem. La­bo­ra­to­rij­ska po­tvr­da in­fek­ci­je je oba­ve­zna za sve su­spekt­ne slu­ča­je­ve in­fek­ci­je kod trud­ni­ca, čak i u si­tu­a­ci­ji ka­da je epi­de­mi­ja pro­gla­še­na i bez ob­zi­ra na broj po­tvr­đe­nih i su­spekt­nih slu­ča­je­va u lo­kal­noj za­jed­ni­ci – is­ti­ču iz In­sti­tu­ta.
Hra­po­vić je po­šlog utor­ka ka­zao da je Cr­na Go­ra pot­pu­no sprem­na za even­tu­al­nu epi­de­mi­ju ma­lih bo­gi­nja.
– Pra­te­ći si­tu­a­ci­ju pro­šle go­di­ne u re­gi­o­nu mi smo pred­u­ze­li sve mje­re i ak­tiv­no­sti ko­je je­dan zdrav­stve­ni si­stem mo­že da pre­du­zme u smi­slu pre­ven­ci­je i ade­kvat­nog re­a­go­va­nja ako se de­si epi­de­mi­ja ma­lih bo­gi­nja u Cr­noj Go­ri. Mi­ni­star­stvo je na­pra­vi­lo ak­ci­o­ni plan i do­sta­vi­lo ga svim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, od tre­nut­ka ka­da ne­ko uđe u am­bu­lan­tu sa simp­to­mi­ma mor­bi­la. Taj simp­tom se ne mo­že ot­kri­ti dok se ne ura­de od­re­đe­ne ana­li­ze, a što se ti­če izo­la­ci­o­nih so­ba, tret­ma­na, ade­kvat­ne te­ra­pi­je ap­so­lut­no smo sprem­ni da od­go­vo­ri­mo tom za­dat­ku. Mo­ja je mol­ba i apel gra­đa­ni­ma da vak­ci­ni­šu dje­cu, da ne bi do­šlo do si­tu­a­ci­je da se raz­bo­le i dje­ca i ro­di­te­lji. To je la­ko pre­no­si­va bo­lest, mo­že se pre­ni­je­ti u raz­da­lji­ni od me­tar i po, dva. Pre­ven­ti­va je osnov da sa­ču­va­mo na­ci­ju od even­tu­al­ne epi­de­mi­je – ka­zao je ta­da Hra­po­vić.
D.B.


Dje­voj­či­ca i da­lje u bol­ni­ci

Iz Dječ­je bol­ni­ce na­vo­de da je dje­voj­či­ca, ko­ja je pri­mlje­na u ne­dje­lju, 28. ja­nu­a­ra, kod ko­je je la­ba­ra­to­rij­skim pu­tem utvr­đe­no pri­su­stvo ma­lih bo­gi­nja, sta­bil­no i da se pra­ti nje­no zdrav­stve­no sta­nje.
– Naj­no­vi­ji na­la­zi po­ka­zu­ju da je sta­bil­nog zdrav­stve­nog sta­nja i da ne­ma kom­pli­ka­ci­ja, osim po­vi­še­ne tem­pe­ra­tu­re, ko­ja je oče­ki­va­na za mor­bi­le – na­vo­de iz te usta­no­ve.


Sto od­sto po­ra­sla vak­ci­na­ci­ja u Ko­to­ru

Iz Do­ma zdra­vlja Ko­tor ju­če su ape­lo­va­li na su­gra­đa­ne da vak­ci­ni­šu svo­ju dje­cu MMR vak­ci­nom i ta­ko ih za­šti­te od ma­lih bo­gi­nja – mor­bi­la, s ob­zi­rom na to da je pr­vi slu­čaj obo­li­je­va­nja za­bi­lje­žen pro­šle sed­mi­ce i u Cr­noj Go­ri.
– U Do­mu zdra­vlja Ko­tor po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci znat­no je ve­ći broj dje­ce ko­ja su pri­mi­la MMR vak­ci­nu, a in­te­re­so­va­nje je sve ve­će. Ta­ko je ob­u­hvat vak­ci­na­ci­je dje­ce MMR vak­ci­nom, u ja­nu­a­ru 2018. go­di­ne u od­no­su na de­cem­bar pro­šle go­di­ne, ve­ći za pre­ko 100 od­sto. Zbog tre­nut­ne epi­de­mi­o­lo­ške si­tu­a­ci­je u okru­že­nju oče­ku­je­mo da­lji rast ob­u­hva­ta vak­ci­na­ci­je. Na­po­mi­nje­mo da su ma­le bo­gi­ne obo­lje­nje ko­je se vr­lo la­ko pre­no­si, ka­pljič­nim, od­no­sno re­spi­ra­tor­nim pu­tem, čak i na raz­da­lji­ni i do dva me­tra, a pre­no­si se i ru­ka­ma. Za­to vak­ci­na­ci­ja kao mje­ra pre­ven­ci­je ne­ma al­ter­na­ti­vu, pa po­no­vo ape­lu­je­mo na sve ro­di­te­lje ko­ji ni­su vak­ci­ni­sa­li dje­cu da to u naj­sko­ri­jem ro­ku uči­ne, jer na taj na­čin ne šti­te sa­mo svo­ju dje­cu već po­di­žu ko­lek­tiv­ni imu­ni­tet či­ta­ve po­pu­la­ci­je – na­vo­de u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"