Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-06 ZA RAD PARTIJA I ODBORNIKA IZ OPŠTINSKE KASE BIĆE ISPLAĆENO 255.000 EURA
DPS i SD krčme budžet
Skupštinski saziv SO Nikšić DPS i SD krčme budžet Ukupno 177.325 eura namijenjeno je za rad političkih partija, a po osnovu naknade odbornicima za sjednice skupštine i radna tijela opredijeljen je iznos od 77.000 eura, i ta sredstva su skoro duplo veća od transfera za jednokratne socijalne pomoći za šta će se ove godine iz budžeta Opštine Nikšić izdvojiti 133.800 eura
Upr­kos se­tu kri­znih mje­ra ko­je su u Cr­noj Go­ri spro­vo­de od 2013. go­di­ne, iz op­štin­skih bu­dže­ta sva­ke go­di­ne od­li­ju se zna­čaj­na sred­stva ko­ja, re­klo bi se, i ne­ma­ju kon­kret­nu svr­hu. Me­đu stav­ka­ma ko­je su po­za­ma­šne za ak­tu­el­ne pri­li­ke, sva­ka­ko su iz­dva­ja­nja za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nog ra­da po­li­tič­kih par­ti­ja. U tu svr­hu ove go­di­ne iz bu­dže­ta će bi­ti utro­še­no 177.325 eura, a po osno­vu na­kna­de od­bor­ni­ci­ma za sjed­ni­ce skup­šti­ne i rad­na ti­je­la opre­di­je­ljen je iz­nos od 77.000 eura. Od­lu­ka o utvr­đi­va­nju vi­si­ne i ras­po­dje­li sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nog ra­da po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u Skup­šti­ni op­šti­ne Nik­šić do­ne­se­na je u skla­du sa za­ko­nom. Od pred­vi­đe­nih 177.325 eura naj­vi­še, od­no­sno 142.291 euro do­bi­će De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­list, ko­ja sa So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma vr­ši vlast. Ma­njoj čla­ni­ci ko­a­li­ci­je pri­pa­šće oko 35 hi­lja­da eura. Opre­di­je­lje­na sred­stva, na­ve­de­no je u od­lu­ci ko­ju je pot­pi­sao pred­sjed­nik Op­šti­ne Ve­se­lin Gr­bo­vić, či­ne 1,1 od­sto ukup­nih bu­džet­skih sred­sta­va uma­nje­nih za sred­stva ka­pi­tal­nog bu­dže­ta. U ovoj go­di­ni op­štin­ska ka­sa Nik­ši­ća bi­će 19 mi­li­o­na i 870 hi­lja­da eura, od če­ga je za ka­pi­tal­ne iz­dat­ke pla­ni­ra­no oko 3,7 mi­li­o­na eura.
U opo­zi­ci­ji sma­tra­ju da uku­pan iz­nos opre­di­je­ljen za par­ti­je i od­bor­ni­ke od oko 255 hi­lja­da eura ne osli­ka­va po­ku­šaj lo­kal­ne upra­ve da kon­so­li­du­je po­tro­šnju, jer su po­me­nu­ta sred­stva sko­ro du­plo ve­ća od tran­sfe­ra za jed­no­krat­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći za šta će se ove go­di­ne iz bu­dže­ta iz­dvo­ji­ti 133.800 eura.
– U pret­hod­noj go­di­ni 90 od­sto od­bor­ni­ka ni­je bi­lo ak­tiv­no u ra­du lo­kal­ne skup­šti­ne. Nijed­nom ni­je­su uze­li uče­šća u ras­pra­vi, osim što su po­di­za­li ru­či­ce u zrak. Na­rav­no pri­ma­li su nov­ča­ne na­dok­na­de. To su par­tij­ski voj­ni­ci, ko­ji su do­bi­li te po­zi­ci­je, ne zbog struč­no­sti, već zbog svo­je po­da­no­sti, lo­jal­no­sti i is­klju­či­vo ra­de za svoj i in­te­res svo­jih nad­re­đe­nih – sma­tra Go­ran Šu­ćur, pot­pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
On pod­je­ća da ni­jed­nom ni­je po­kre­nu­ta ini­ci­ja­ti­va za pro­mje­nu Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta na lo­kal­nom ni­vou.
– Me­đu­tim, ne­za­hval­no je ko­men­ta­ri­sa­ti sta­nje ima­ju­ći u vi­du da su sko­ro sve ini­ci­ja­ti­ve ko­je su pod­no­si­le opo­zi­ci­o­ne stran­ke od­bi­je­ne, pa se po­sta­vlja pi­ta­nje ko­li­ko bi i ova bi­la uspje­šna. Glav­ni kri­vac je na­rav­no ona par­ti­ja ko­ja ima ve­ći­nu, a na­ža­lost to je DPS pu­nih 28 go­di­na – re­kao je Šu­ćur.
Član Op­štin­skog i Glav­nog od­bo­ra De­mo­kra­ta dr Bo­ri­slav Đu­ri­šić is­ti­če da u toj par­ti­ji po­li­ti­ku ne sma­tra­ju kao po­li­gon za ostva­ri­va­nje lič­nih in­te­re­sa, već in­stru­ment za una­pre­đi­va­nje ži­vo­ta svih gra­đa­na. Po­sla­ni­ci De­mo­kra­ta, na­veo je on kao pri­mjer, od stu­pa­nja na du­žnost od­re­kli su se svih pri­vi­le­gi­ja ko­je te funk­ci­je no­se, a od iz­dva­ja­nja di­je­la nji­ho­vih pla­ta fi­nan­si­ra­no je re­no­vi­ra­nje ne­ko­li­ko se­o­skih ško­la.
– Po na­šem mi­šlje­nju ni­je­su pro­blem po­sla­nič­ke i od­bor­nič­ke pla­te, sva­ko tre­ba da bu­de pla­ćen za po­sao ko­ji oba­vlja uko­li­ko ga oba­vlja kva­li­tet­no i od­go­vor­no. Pro­blem je ka­da po­sao za ko­ji ste pla­će­ni ne oba­vlja­te na ade­kva­tan na­čin, i ne sa­mo da se ubi­ra­ju pla­te već se is­pla­ću­ju do­dat­ne na­kna­de, po­mo­ći, kre­di­ti. Svje­do­ci smo i ovih da­na da po­sla­ni­ci­ma, od­bor­ni­ci­ma i funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a ni­ka­da ni­je do­sta, pa po­red svih svo­jih pri­ma­nja is­pla­ću­ju se­bi i po­vla­šće­ne kre­di­te ko­ji se mje­re de­se­ti­na­ma hi­lja­da eura, a po­vla­šće­nim in­ve­sti­to­ri­ma opra­šta­ju mi­li­o­ne po­re­skog du­ga. Ova­kvim ne­za­ko­ni­tim po­na­ša­njem oni ne sa­mo da is­cr­plju­ju i gu­še raz­voj­ne po­ten­ci­ja­le svih op­šti­na, već do­vo­de u pi­ta­nje i fi­nan­sij­sku odr­ži­vost dr­ža­ve u cje­li­ni – na­gla­sio je dr Đu­ri­šić.
B.B.


Iz­dva­ja­ti za eko­lo­gi­ju, OSI...

U po­kre­tu URA na­vo­de da bi bu­džet­ska sred­stva za fi­nan­si­ra­nje po­li­tič­kih su­bje­ka­ta na lo­kal­nom ni­vou tre­ba­lo sve­sti sa sa­da­šnjih 1,1 od­sto, na dr­žav­ni ni­vo ko­ji iz­no­si 0,6 pro­ce­na­ta. Sa­mim tim bi, ka­že Go­ran Šu­ćur, iz­da­tak iz bu­dže­ta bio pre­po­lo­vljen, a na­kna­de za od­bor­ni­ke bi tre­ba­lo da pri­ma­ju sa­mo oni ko­ji ne­ma­ju dru­ga pri­ma­nja. Vi­si­na na­kna­de bi za­vi­si­la od ak­tiv­no­sti od­bo­ri­ka i nji­ho­vog do­pri­no­sa raz­vo­ju gra­da.
– Sred­stva ko­ja bi se oslo­bo­di­la na ovaj na­čin tre­ba­lo bi pre­u­smje­ri­ti u fon­do­ve za za­šti­tu sre­di­ne, or­ga­ni­za­ci­ja­ma za po­bolj­ša­nje po­lo­ža­ja oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, ugro­že­nim ka­te­go­ri­ja­ma dru­štva, po­bolj­ša­nje kul­tur­nog ži­vo­ta, re­kon­struk­ci­ju igra­li­šta i slič­no – su­ge­ri­še Šu­ćur.


Grad kao u po­sle­rat­nom pe­ri­o­du

Pre­ma od­lu­ci u bu­dže­tu za 2018. go­di­nu iz­nos od 4,7 mi­li­o­na eura „oti­ći će“ za bru­to za­ra­de i do­pri­no­se na te­ret po­slo­dav­ca, za slu­žbe­na pu­to­va­nja na­mi­je­nje­no je 14,7 hi­lja­da, za re­pre­zen­ta­ci­je 24 hi­lja­de eura, a za ko­mu­ni­ka­ci­o­ne uslu­ge 61 hi­lja­du eura. Na sjed­ni­ci SO Nik­šić, odr­ža­noj kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne, ka­da je usvo­je­na od­lu­ka o bu­dže­tu, is­tak­nu­to je da su svi tro­ško­vi zna­čaj­no uma­nje­ni. Na­su­prot tim po­da­ci­ma Nik­šić je i u ovu go­di­nu ušao sa pre­ko pet hi­lja­da ne­za­po­sle­nih, a oko 1,2 hi­lja­de po­ro­di­ca su ko­ri­sni­ci so­ci­jal­nih da­va­nja.
– Grad ko­ji je ne­kad bio in­du­strij­ski cen­tar Cr­ne Go­re da­nas, za­hva­lju­ju­ći DPS-u, uni­šten je do te mje­re da li­či na po­sli­je­rat­ni Nik­šić iz `45. go­di­ne, ko­ji ne mo­že sa­mo­stal­no da funk­ci­o­ni­še već se osla­nja na dr­žav­nu po­moć. Kao po­sle­di­cu ova­kvog sta­nja ima­mo kon­stan­tan od­liv mla­dih lju­di ko­ji ne vi­de per­spek­ti­vu u svom gra­du – sma­tra dr Bo­ri­slav Đu­ri­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"