Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-02-06 PROFESOR NENAD KECMANOVIĆ TVRDI DA SE SITUACIJA U VEZI S PITANJEM KOSOVA MIJENJA U KORIST SRBA
Albanci propustili svojih pet minuta
Priština Albanci propustili svojih pet minuta Pritisak SAD na predsjednika i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja Kecmanović vidi kao jasan signal da je Vašington otpisao tu ekipu
Pro­fe­sor Ne­nad Kec­ma­no­vić oci­je­nio je da su Al­ban­ci pro­pu­sti­li svo­jih pet mi­nu­ta i da se stva­ri okre­ću pro­tiv njih. Go­vo­re­ći o ,,non-pej­pe­ru” ko­ji je Špa­ni­ja upu­ti­la Bri­se­lu, uz na­zna­ku da ne že­li da sa­mo­pro­gla­še­no Ko­so­vo uđe u bi­lo ka­kve in­te­gra­ci­je, Kec­ma­no­vić je re­kao da kad se ne­ko sam su­o­či sa pro­ble­mom, on­da po­či­nje ozbilj­no da ga do­ži­vlja­va i da tu do­la­ze do iz­ra­ža­ja dvo­stru­ki stan­dar­di.
-Ma­lo se ču­dim da se iz Be­o­gra­da i Ba­nja­lu­ke vi­še ne in­si­sti­ra na tim stan­dar­di­ma. Mno­go jak ar­gu­ment ko­ji se mar­gi­nal­no po­mi­nje je­ste da ne mo­že­te da ima­te dva ar­ši­na - je­dan za BiH, a dru­gi za Sr­bi­ju. Ko­so­vo mo­že da iza­đe, a Srp­ska ni za ži­vu gla­vu- re­kao je Kec­ma­no­vić u in­ter­vjuu za “Sput­njik”.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ši­re i ozbilj­ni­je pro­tiv­reč­je u me­đu­na­rod­noj po­li­ti­ci je da je OEBS-ova Re­zo­lu­ci­ja o ne­do­dir­lji­vo­sti gra­ni­ca u Evro­pi sru­še­na već kod ras­pa­da Ju­go­sla­vi­je.
-Kad je Ame­ri­ka za­vr­ši­la ne­ke va­žne po­slo­ve za njih na Bal­ka­nu, on­da su se po­no­vo vra­ti­li na to. Ka­da se po­ja­vi­la Ka­ta­lo­ni­ja kao pro­blem, on­da je pro­blem s Ko­so­vom po­stao sve ne­pri­jat­ni­ji. Ze­mlje EU će te­ži­ti da se svi se­pa­ra­ti­stič­ki po­kre­ti prin­ci­pi­jel­no ri­je­še. Mi­slim da su, što se to­ga ti­če, Al­ban­ci svo­jih pet mi­nu­ta pro­pu­sti­li i da se stva­ri okre­ću pro­tiv njih. Bi­lo bi pa­met­no taj pro­ces ma­lo uspo­ri­ti, ku­po­va­ti vrije­me, jer stva­ri idu na­ma u pri­log i ne tre­ba da žu­ri­mo- re­kao je Kec­ma­no­vić.
On pri­ti­sak SAD na pred­sjed­ni­ka i pre­mi­je­ra sa­mo­pro­gla­še­nog Ko­so­va Ha­ši­ma Ta­či­ja i Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja vi­di kao ja­san sig­nal da je Va­šing­ton ot­pi­sao tu eki­pu.
Ka­da je ri­ječ o na­ja­vlje­noj po­sje­ti pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća Hr­vat­skoj, Kec­ma­no­vić je re­kao da ne vo­li da da­je tvr­de su­do­ve, ali je go­to­vo si­gu­ran da to ne­će do­ve­sti do po­mi­re­nja dva na­ro­da.
-Od­no­si su su­vi­še kom­pli­ko­va­ni da bi mo­gli da se ri­je­še jed­nim raz­go­vo­rom- re­kao je on i uka­zao da je ,,po­sta­la prak­sa da po­vre­me­no sa svih stra­na ču­je­mo vr­lo ozbilj­ne uvre­de, ša­ma­ra­nja, plju­va­nja pre­ko ko­jih se br­zo pre­la­zi”.
On je is­ta­kao da ne vje­ru­je da će pri­li­kom su­sre­ta pred­sjed­ni­ka Hr­vat­ske i Sr­bi­je do­ći do ne­kog kom­pro­mi­sa.
Ko­men­ta­ri­šu­ći to što su Hr­va­ti iz­lo­žbu o Ja­se­nov­cu u UN oci­je­ni­li kao ,,in­ci­dent”, Kec­ma­no­vić je re­kao da je in­ci­dent u smi­slu za­to što se to pi­ta­nje po­vla­či još od so­ci­ja­li­stič­kog pe­ri­o­da, ka­da su po­sto­ja­li ozbilj­ni spo­ro­vi oko bro­ja stra­da­lih Sr­ba, od­no­sno žr­ta­va u Ja­se­nov­cu, ka­kva je bi­la na­ci­o­nal­na struk­tu­ra i to se pe­ri­o­dič­no ob­na­vlja.
-Ka­ko ko­me od­go­va­ra, to po­kre­ne. Mi­slim da je srp­ska stra­na u pred­no­sti, jer sve vi­še ze­ma­lja osu­đu­je po­tez Hr­vat­ske. Vu­čić či­ni uslu­gu Ko­lin­di Gra­bar Ki­ta­ro­vić ka­da pri­hva­ta po­ziv, a sa dru­ge stra­ne ima šan­su da po­sta­vi ne­ke dru­ge va­žne stva­ri na dnev­ni red- re­kao je on.
Upi­tan zbog če­ga je su­sret Vu­či­ća sa pred­sjed­ni­kom Tur­ske Er­do­ga­nom i Bo­šnjač­kim čla­nom Pred­sjed­ni­štva BiH Ba­ki­rom Izet­be­go­vi­ćem za mno­ge spo­ran, Kac­ma­no­vić je re­kao da je spor­no mno­go šta, a pri­je sve­ga sta­tus Izet­be­go­vi­ća u či­ta­voj pri­či.
-On ni­je imao man­dat pred­sjed­ni­štva. To je ko­lek­tiv­no ti­je­lo, a on u ovom mo­men­tu ni­je ni pred­sje­da­va­ju­ći. Jed­na od te­ma bi­la je mre­ža pu­te­va, ali to su te­ri­to­ri­je ko­je ni­su pod bo­šnjač­kom kon­tro­lom u BiH. Mo­gao je da na­stu­pi po­je­di­nač­no, kao pred­stav­nik Bo­šnja­ka u pred­sjed­ni­štvu, ali ovo se ni­je ti­ca­lo te­ri­to­ri­je za ko­ju je nad­le­žan- re­kao je Kec­ma­no­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, i Ali­ja Izet­be­go­vić je isto ta­ko neo­vla­šće­no, bez sa­gla­sno­sti osta­lih čla­no­va pred­sjed­ni­štva, oti­šao na kon­fe­ren­ci­ju Islam­ske svjet­ske za­jed­ni­ce.
-Kad se vra­tio, Ni­ko­la Ko­lje­vić mu je jav­no pri­go­vo­rio, a on je re­kao da je mi­slio da kao što, re­ci­mo, pred­sjed­nik vla­de mo­že da na­stu­pa in­di­vi­du­al­no, ta­ko mo­že i on- re­kao je Kec­ma­no­vić.
On je na­gla­sio da se po­sta­vlja pi­ta­nje ulo­ge Er­do­ga­na, ko­ji sve to ja­ko do­bro zna.
-On je bi­rao uče­sni­ke i to je za­pra­vo bio su­sret Vu­či­ća i Er­do­ga­na, ali se u to­ku pre­go­vo­ra po­ja­vio i Izet­be­go­vić. Pri­ča se da je Er­do­gan u Vu­či­će­vom pri­su­stvu odr­žao lek­ci­ju Izet­be­go­vi­ću zbog to­ga što stal­no op­stru­i­še Vu­či­će­ve po­ku­ša­je da se ne­ki od­no­si nor­ma­li­zu­ju- re­kao je Kec­ma­no­vić.(SR­NA)


Er­do­gan bi da ugo­di svi­ma

Kec­ma­no­vić je do­dao da Er­do­gan vo­di po­li­ti­ku pro­ti­vreč­nih po­te­za i htio bi da ugo­di svi­ma, a to je ne­mo­gu­će.
-Na­stu­pa vr­lo ofan­ziv­no, slat­kor­je­či­vo, s pu­no obe­ća­nja, što je ka­rak­te­ri­stič­no za ori­jen­tal­nu kul­tu­ru i di­plo­ma­ti­ju. Ima­li smo po­sled­njih go­di­na si­tu­a­ci­je da uči­ni ne­ke do­bre po­te­ze sa Be­o­gra­dom, pa on­da ode u Pri­šti­nu i ka­že da je Tur­ska Ko­so­vo i Ko­so­vo je Tur­ska- pod­sje­tio je Kec­ma­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"