Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-02-04
Dova za rat i ubijanje muslimana
Dova za rat i ubijanje muslimana Dabome, nema veze dova i Božja milost sa masakrom i pokoljem na sjeveru Sirije, ali se Islamska zajednica iz petnih žila trudi da nekako spoji nespojivo, ne bi li se dodvorila Erdoganu
-Autor: Dra­gan Bur­sać

Go­to­vo is­pod me­dij­skog ra­da­ra pro­šla je vi­jest ka­ko je u Be­go­voj i Ca­re­voj dža­mi­ji u Sa­ra­je­vu na pred­log ata­šea za vjer­ska pi­ta­nja u am­ba­sa­di Re­pu­bli­ke Tur­ske u BiH Ha­sa­na Atli­ja odr­ža­na mo­li­tva za voj­nu ak­ci­ju Tur­ske u Si­ri­ji.
Na ko­li­ko je sa­mo ni­voa ovo blas­fe­mi­čan po­tez Islam­ske za­jed­ni­ce u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, zdra­vom umu je go­to­vo ne­pojm­lji­vo. Za one ko­ji ne zna­ju, tur­ske tru­pe su u voj­noj ak­ci­ji iro­nič­no zva­noj ,,Ma­sli­no­va gra­na’’ upa­le na tlo Si­ri­je sa za­dat­kom či­šće­nja tu­đeg tla od Kur­da.
Tur­ska, svi to zna­mo, ima pro­ble­ma sa Si­ri­jom, Ira­kom, SAD-om, Ru­skom Fe­de­ra­ci­jom, pa­aa...ima pro­ble­ma i sa sa­mom so­bom. Za­pra­vo Na­po­le­on sa Bos­fo­ra, Er­do­gan, od­lu­čio je da u ma­ni­ru naj­cr­njih ti­ran­skih tra­di­ci­ja uško­pi de­mo­kra­ti­ju pr­vo u Tur­skoj, a on­da je po­čeo po­ka­zi­va­ti mi­ši­će po Bli­skom i Sred­njem is­to­ku. Da­bo­me, to po­ka­zi­va­nje mi­ši­ća mu mo­že iza­ći na nos.
No. Kog cr­nog šej­ta­na jed­na vjer­ska or­ga­ni­za­ci­ja, ne­gdje go­re na sje­ve­ru u Bo­sni­sta­nu mo­li Ala­ha da pri­pa­zi tur­ske voj­ni­ke ko­ji či­ste tlo jed­ne dru­ge dr­ža­ve? Kog vra­ga na Dan sje­ća­nja na ho­lo­ka­ust Islam­ska za­jed­ni­ca BiH pro­u­ča­va do­vu za tur­sku voj­sku, ko­ja je ona­ko us­put ne­ka­da dav­no bi­la di­rekt­no od­go­vor­na za ge­no­cid nad Jer­me­ni­ma? Ona­ko us­put. Kog cr­nog šej­ta­na Islam­ska za­jed­ni­ca mo­li Bo­ga da mu­sli­ma­ni po­bi­ju što vi­še mu­sli­ma­na? Ona­ko us­put.
I ka­ko to da Islam­ska za­jed­ni­ca ne mo­li Ala­ha in­sti­tu­ci­o­nal­no za spas du­ša u vje­ri one bi­je­de i ne­ja­či iz­bje­glič­ke od Si­ri­je, pre­ko Av­ga­ni­sta­na i Ira­ka do Je­me­na? Mo­žda se ne bi, po ko zna ko­ji put pe­tlja­li vjer­ski po­gla­va­ri Islam­ske za­jed­ni­ce u bje­lo­svjet­sku po­li­ti­ku, da ni­je bi­lo onog slu­čaj­nog ,,pred­lo­ga’’ iz tur­ske am­ba­sa­de. Či­taj, na­red­be.
Pa se Islam­ska za­jed­ni­ca na če­lu sa re­is ul- ule­mom Hu­se­i­nom ef. Ka­va­zo­vi­ćem po­ka­za­la kao pod­vi­žnič­ka, in­stru­i­sa­na i obez­gla­vlje­na or­ga­ni­za­ci­ja, ko­ja je tek jed­na će­li­ja, ma ni će­li­ja, jed­na or­ga­ne­li­ca u si­ste­mu mo­ći jed­ne (re­la­tiv­no) ve­li­ke re­gi­o­nal­ne si­le.
Sa­mo dan po­sli­je sram­ne do­ve, Ka­va­zo­vić će re­ći pre­tvor­no, u in­ter­vjuu za Klix.ba, ka­ko, pa­zi­te sad, Islam­ska za­jed­ni­ca u BiH ni­je po­ve­za­na s po­li­ti­kom ni sa stran­ka­ma. Ne, go­spo­di­ne Ka­va­zo­vi­ću, Islam­ska za­jed­ni­ca ni­je po­ve­za­na sa po­li­ti­kom i stran­ka­ma, ona di­rekt­no pred­sta­vlja po­li­ti­ku i rad po­je­di­nih stra­na­ka. No, na stra­nu unu­tra­šnja pi­ta­nja BiH i po­li­tič­ke za­vr­zla­me. To­ga je bi­lo kao i lo­ših bra­ko­va lo­kal­nih po­li­ti­ča­ra sa osta­lim vjer­skim za­jed­ni­ca­ma za­rad je­fi­nih po­li­tič­kih po­e­na, ali mo­li­ti Bo­ga za voj­nu in­ter­ven­ci­ju ne­ko­li­ko hi­lja­da ki­lo­me­ta­ra od Sa­ra­je­va, Be­go­ve i Ca­re­ve dža­mi­je, do­zvo­li­će­te, su­lu­do je.
Jer, ta­ko da­je­te kre­di­bi­li­tet svim onim po­po­vi­ma ko­ji su bla­go­si­lja­li srp­ske voj­ne i pa­ra­voj­ne for­ma­ci­je pri­je od­la­ska u zlo­či­nač­ke po­ho­de u to­ku pro­šlog ra­ta. Ti­me da­je­te i le­gi­ti­mi­tet i kre­di­bi­li­tet sil­nim ka­to­lič­kim sve­šte­ni­ci­ma ko­ji su mo­li­tve mo­li­li i kru­ni­ce ro­ti­ra­li za pre­su­đe­ne rat­ne zlo­čin­ce ili­ti ha­ške uzni­ke. Na kon­cu, po če­mu se raz­li­ku­je di­rek­tan upliv jed­ne vjer­ske or­ga­ni­za­ci­je ko­ja da­je bla­go­slov voj­ni­ci­ma od dru­ge?
Tur­ski voj­ni­ci su po­sve si­gur­no ohra­bre­ni do­vom ko­ja je pro­u­če­na u Sa­ra­je­vu, pa sad mo­gu pot­pu­no slo­bod­no pod no­me­nom ma­sli­no­ve gra­ne i ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra če­lič­nih oklo­pa da do mi­le vo­lje raz­no­se ono ne­što ma­lo ne­u­ni­šte­ne bi­je­de u Si­ri­ji. Tur­ski voj­ni­ci su pu­ni Bož­je mi­lo­sti iz glav­nog gra­da BiH, pa sad mo­gu iz­vr­ša­va­ti ,,gru­be ra­do­ve’’ nad ono ne­što pre­ži­vje­lih Kur­da, ko­je je i Kur­ta i Mur­ta za­je.ala i ko­ji ni­kad dr­ža­ve do­bi­ti ne­će. Da­bo­me, ne­ma ve­ze do­va i Bož­ja mi­lost sa ma­sa­krom i po­ko­ljem na sje­ve­ru Si­ri­je, ali se Islam­ska za­jed­ni­ca iz pet­nih ži­la tru­di da ne­ka­ko spo­ji ne­spo­ji­vo, ne bi li se do­dvo­ri­la Er­do­ga­nu.
I ona­ko lju­bo­pi­tlji­vo, šta je po­en­ta do­vlje­nja? Naj­i­skre­ni­je? Da li se mo­le pred­stav­ni­ci Islam­ske za­jed­ni­ce u BiH za mir i spo­koj tur­skog voj­ni­ka, ili za nje­go­vu efi­ka­snost u ubi­ja­nju dru­gih mu­sli­ma­na? Ili i jed­no i dru­go? Zna do­bro ef. Ka­va­zo­vić da tur­ski voj­nik, ona mit­ska fan­ta­ma­zgo­ri­ja, jed­na­ka ru­skom sol­da­tu za Pra­vo­slav­nu cr­kvu ili ka­kvom ame­rič­kom ma­rin­cu u pan­ka­to­lič­kom po­i­ma­nju prav­de, ve­lim zna do­bro Ka­va­zo­vić da Er­do­gan ni­je po­slao voj­sku da pi­je čaj i uvje­žba­va ba­let­ske ko­ra­ke na sje­ve­ru Si­ri­je.
Er­do­gan je, da pro­sti­te, po­slao svo­je voj­ni­ke da uni­šte i sa ze­mljom srav­ne De­mo­krat­sku Fe­de­ra­ci­ju Sje­ver­ne Si­ri­je. A, ona je auto­nom­na oblast u ra­tom ra­zo­re­noj Si­ri­ji ko­ja je po­sled­njih mje­se­ci za­da­la že­stok uda­rac Islam­skoj dr­ža­vi oslo­bo­div­ši Ra­ku i dru­ge di­je­lo­ve dze­mlje. I sav je pro­blem što u sa­sta­vu voj­ske DFSS-a zna­čaj­nu ulo­gu igra­ju Kur­di Si­ri­je. A, gdje su Kur­di, po Er­do­ga­nu i tur­skoj dok­tri­ni, ima da ih ne­ma.
Sad, ni­je naj­ja­sni­je dal’ je Alah sve­mo­gu­ći usli­šio mo­li­tve lo­kal­nih ho­dža, tek do­sad je pre­ma sla­bo do­stup­nim po­da­ci­ma u ope­ra­ci­ji ,,Ma­sli­no­va gra­na’’ po­gi­nu­lo iz­me­đu 100 i 500 voj­ni­ka, a ubi­je­no je pre­ko 50 ci­vi­la, pre­te­žno že­na i dje­ce.
Sad, ni­je naj­ja­sni­je dal’ je Alah sve­mo­gu­ći usli­šio mo­li­tve lo­kal­nih ho­dža, tek do­sad je tur­ska voj­ska i nje­na ,,Gra­na ma­sli­no­va’’ uspje­la da do­bra­no iz­gra­na­ti­ra drev­ni hram Ain Da­ra, iz bron­za­nog do­ba, ko­ji da­ti­ra iz pe­ri­o­da od 1.300 do 740 go­di­ne pri­je no­ve ere.
Sad ni­je naj­ja­sni­je da l’ su lo­kal­ne ho­dže do­vi­le za ubi­ja­nje ne­vi­nih mu­sli­man­skih ci­vi­la i ru­še­nje isto­rij­skih zna­me­ni­to­sti, ali ta­ko vam je to kad se za rat mo­li­te i kad ra­tu i rat­ni­ci­ma do­ve pro­u­ča­va­te.
Da­bo­me, one sil­ne iz­bje­gli­ce, prog­na­ni­ci, po­ro­di­ce ubi­je­ne ne­ja­či, srav­nje­ni gra­do­vi od Pal­mi­re, Ra­ke do Ale­pa i ni­su vri­jed­ne ne­ke ozbilj­ni­je mo­li­tve, jer to ta­ko ka­že tur­ski am­ba­sa­dor ko­ji od­go­va­ra di­rekt­no Er­do­ga­nu, a Islam­ska za­jed­ni­ca BiH, ,,,ni­je in­vol­vi­ra­na u po­li­ti­ku’’.
A, islam, kao i hri­šćan­stvo i ju­da­i­zam je­su u svo­joj ka­no­ni­ci re­li­gi­je lju­ba­vi, to­le­ran­ci­je, po­mi­re­nja i pra­šta­nja. Sa­mo, je.o to­le­ran­ci­ju, po­mi­re­nje i pra­šta­nje na Bal­ka­nu! Po lo­gi­ci, kad su mo­gli Sr­bi i Hr­va­ti, što ne bi­smo i mi bla­go­si­lja­li pu­ške, ten­ko­ve, pan­ci­re, gran­te i osta­li ,,mi­ro­lju­bi­vi’’ ar­se­nal, vo­di­la se Islam­ska za­jed­ni­ca BiH.
I da, da­bo­me da će ovaj per­for­mans u Sa­ra­je­vu osta­ti bez bi­lo ka­kvih po­sle­di­ca ili ka­zni. Jer, ko će nji­ma, ko će njih. Iona­ko su to od­lju­đe­ne or­ga­ni­za­ci­je i in­te­re­sne gru­pa­ci­je, ko­je u go­di­ni iz­bo­ra svo­jim dje­la­njem mo­ra­ju po­ka­za­ti ko im je fa­vo­rit u iz­bor­noj tr­ci. Pa ma­kar vjer­ski PR-ing ob­u­hva­tao mo­li­tvu za voj­ni­ke za­vo­je­va­če. Na sra­mo­tu svih nas!wwwbu­ka.com

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"