Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2018-02-06
Udvorički odnos
Udvorički odnos
- Pi­še: Bo­ri­vo­je Ćet­ko­vić

U Da­vo­su, luk­su­znom švaj­car­skom zi­mo­va­li­štu od 23. do 26. ja­nu­a­ra odr­žan je 48. Svjet­ski eko­nom­ski fo­rum - sa­mit svjet­skih moć­ni­ka i su­perbo­ga­tih lju­di. Pri­su­stvo­va­lo je vi­še od 60 svjet­skih li­de­ra.
Glav­na te­ma sa­mi­ta: stva­ra­nje za­jed­nič­ke bu­duć­no­sti u po­dije­lje­nom svi­je­tu i po­pra­vlja­nje sta­nja na glo­bal­nom ni­vou. O ka­kvoj to za­jed­nič­koj bu­duć­no­sti go­vo­re svjet­ski moć­ni­ci u ovom du­bo­ko po­di­je­lje­nom svi­je­tu? Ni­kad u svi­je­tu ne­jed­na­kost ni­je bi­la ve­ća. Is­tra­ži­va­nja Oks­fa­ma, pri­pre­mlje­na za sa­mit, po­ka­zu­ju da je bo­gat­stvo jed­nog pro­cen­ta svjet­ske po­pu­la­ci­je jed­na­ko ono­me što po­sje­du­je pre­o­sta­lih 99 od­sto. No, to je te­ma ko­ja za­slu­žu­je po­seb­na raz­ma­tra­nja. U mom fo­ku­su su na­stup pre­mi­jer­ke Sr­bi­je na sa­mi­tu i ,,pri­zna­nja” ko­ja je do­bi­la. Iz­la­ga­njem na sa­stan­ku gru­pe ,,No­vi li­de­ri za Evro­pu” za­sje­ni­la je sve li­de­re re­gi­o­na, pa i sa­mog Vu­či­ća, svog po­li­tič­kog oca - do­bi­la je po­ziv za uče­šće na re­dov­nom go­di­šnjem sa­stan­ku naj­u­ti­caj­ni­jih svjet­skih po­li­ti­ča­ra i eko­no­mi­sta, oku­plje­nih u Bil­der­ber­škoj gru­pi. Ana Br­na­bić ni­je bi­lo ko.
Od ok­to­bra 2016. go­di­ne pred­sjed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je je član gru­pe ,,No­vi li­de­ri za Evro­pu” Svjet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma, ko­ju či­ne mla­di po­li­ti­ča­ri i do­no­si­o­ci od­lu­ka iz vi­še evrop­skih ze­ma­lja. Kao je­di­ni pre­mi­jer iz re­gi­o­na, Br­na­bi­će­va je uče­stvo­va­la i u iz­ra­di iz­vje­šta­ja Svjet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma ,,Ob­no­va Evro­pe”, u ko­jem je pri­pre­ma­la dio ko­ji se od­no­si na mi­gra­ci­je i gra­ni­ce.
Pla­ni­ra­no je da se sa­sta­nak za­pad­nih moć­ni­ka odr­ži od 7. do 10. ju­na u To­ri­nu.
Bil­der­ber­ška gru­pa, pod­sje­ća Tan­jug, na­zva­na po ho­te­lu ,,Bil­der­berg” u Ho­lan­di­ji, u ko­jem je odr­žan njen pr­vi sa­sta­nak 1954. go­di­ne, oku­plja sto naj­u­ti­caj­ni­jih lju­di iz svi­je­ta po­li­ti­ke, pred­u­zet­ni­štva i me­di­ja iz Evro­pe i Sje­ver­ne Ame­ri­ke, ko­ji na go­di­šnjim sa­stan­ci­ma di­sku­tu­ju o go­ru­ćim pi­ta­nji­ma s ko­ji­ma se su­o­ča­va sa­vre­me­ni svi­jet.
Mi smo na­rod krat­kog pam­će­nja- ola­ko i br­zo za­bo­ra­vlja­mo ono što dru­gi na­ro­di do­bro pam­te i ne pre­pu­šta­ju za­bo­ra­vu. Utu­vi­mo jed­nom za svag­da: sce­na­rio za zbi­va­nja na Bal­ka­nu na­pra­vljen je u Va­šing­to­nu ko­ji ima svo­je moć­ne gru­pe i po­je­din­ce za­du­že­ne za nje­go­vo ostva­ri­va­nje. Ako ni­šta dru­go, a ono je ime Tan­jug oba­ve­zi­va­lo po­me­nu­tu no­vin­sku agen­ci­ju da pod­sje­ti či­ta­o­ce: Bil­der­berg gru­pa je jed­na od taj­nih svjet­skih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je su od­i­gra­le ključ­nu ulo­gu u raz­bi­ja­nju Ju­go­sla­vi­je ( Bil Klin­ton, lord Ka­ring­ton, Saj­rus Vens, lord Oven, Ha­vi­jer So­la­na, Tor­vald Stol­ten­berg, Mar­ti Ah­ti­sa­ri, Karl Bilt, Van den Bruk, Sa­ga­to Oga­ta). Pro­stor ne do­zvo­lja­va ko­men­ta­ri­sa­nje nji­ho­vog po­je­di­nač­nog ,,do­pri­no­sa« ne­stan­ku ju­go­slo­ven­ske dr­ža­ve. Ne­ke, me­đu­tim, mo­ra­mo po­me­nu­ti. Pr­vo na­vo­di­mo plan lor­da Ka­ring­to­na o raz­bi­ja­nju Ju­go­sla­vi­je. Evo ne­ko­li­ko na­po­me­na.
Po­sli­je od­lu­ke Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske o ot­cje­plje­nju od Ju­go­sla­vi­je, ju­na 1991. go­di­ne, EU to jest lord Ka­ring­ton, umje­sto da po­sre­du­je, aro­gant­no na­me­će rje­še­nje i po­či­nje da pri­je­ti. Ko­mi­si­ja ko­joj je bio na če­lu i ko­ja je za­sje­da­la u Ha­gu, u ok­to­bru 1991. tra­ži od Sr­bi­je da pri­zna gra­ni­ce Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je i da s nji­ma us­po­sta­vi do­bro­su­sjed­ske od­no­se.
Me­đu­tim, pri­zna­njem av­no­jev­ske gra­ni­ce Hr­vat­ske, kra­jin­ski Sr­bi gu­be sta­tus kon­sti­tu­tiv­nog na­ro­da i po­sta­ju bes­po­moć­na ma­nji­na.
,,Iz Usta­va Hr­vat­ske iz­bri­sa­ni su Sr­bi kao kon­sti­tu­tiv­ni na­rod i uki­nut je srp­ski je­zik kao je­dan od zva­nič­nih je­zi­ka re­pu­bli­ke«. Da­kle, pra­vo ko­je su iz­bo­ri­li u ra­tu od­u­ze­to im je u mi­ru.
Veo za­bo­ra­va ne sa­mo da je pre­krio Ka­ring­to­nov do­pri­nos raz­bi­ja­nju SFRJ, već su ,,am­ne­sti­ra­ni” i još ne­ki Bil­der­ber­gov­ci. To­ni Bler je ne­za­o­bi­la­zan. ,,Rat pro­tiv Sr­ba je bor­ba do­bra i zla, iz­me­đu ci­vi­li­za­ci­je i var­var­stva”, go­vo­rio je Bler 1999., naj­ve­ći za­go­vor­nik ra­za­ra­nja Ju­go­sla­vi­je i ubi­ja­nja na­ro­da.
Alek­san­dar Vu­čić je 1999. go­di­ne bio mi­ni­star in­for­ma­ci­ja i oštro je kri­ti­ko­vao Ble­ro­vu sa­ta­ni­za­ci­ju Sr­ba i uni­šte­nje srp­ske in­fra­struk­tu­re, ali na­kon svo­je ,,evo­lu­ci­je” ka evrop­skom pu­tu ni­je mu sme­ta­lo da sre­di­nom 2014. an­ga­žu­je Ble­ra za sa­vjet­ni­ka. Do­go­vor iz­me­đu Vu­či­ća i Ble­ra, ,,sku­pog pro­dav­ca ma­gle...i ve­li­kog glo­bal­nog zlo­čin­ca”( ,,Faj­nen­šel tajms’’) tra­jao je do apri­la 2016. go­di­ne. Srp­ski pred­sjed­nik je oci­je­nio da mu uslu­ge Ble­ra i nje­go­ve agen­ci­je vi­še ni­je­su po­treb­ne. I prav­dao se, ka­ko to on umi­je, da Sr­bi­ja ni­je pla­ća­la Ble­ro­ve uslu­ge - pla­ća­li su dru­gi.
I Mar­ti Ah­ti­sa­ri, ar­hi­tek­ta pla­na o se­ce­si­ji ,,ne­za­vi­snog “ Ko­so­va mo­ra bi­ti po­me­nut. Fin­ski di­plo­ma­ta je baš na dan ka­da je po­če­la rat­na agre­si­ja na SRJ, u okvi­ru svog pla­na, po­zna­tog kao Ah­ti­sa­ri­jev plan pre­po­ru­čio ne­za­vi­snost Ko­so­va, kr­še­ći svo­jim pred­lo­gom me­đu­na­rod­no pra­vo i te­ri­to­ri­jal­nu cje­lo­vi­tost Sr­bi­je. Nje­gov plan je pro­pao 2007. go­di­ne u SB UN - Ru­si su re­kli ,,njet.” Pri­šti­na je, me­đu­tim, po­zi­va­ju­ći se upra­vo na Ah­ti­sa­ri­jev plan, jed­no­stra­no pro­gla­si­la ne­za­vi­snost Ko­so­va fe­bru­a­ra 2008. go­di­ne
Ka­da se ,,slo­že sve koc­ki­ce” ( po­čev­ši sa Ble­rom za­ključ­no sa ugle­dom srp­ske pre­mi­jer­ke u Bil­der­berg gru­pi ), mo­žda ni­je­sam u pra­vu, ali sve u sve­mu, li­či mi to na udvo­rič­ki od­nos pre­ma za­pad­nim moć­ni­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"