Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2018-02-06 PORESKI RAJEVI ZA FINANSIJSKE MALVERZACIJE Švajcarska – svjetska prestonica bankarske tajne Srbija se ne nalazi na ovoj listi od 112 zemalja, ali su prisutne druge zemlje sa prostora bivše SFRJ, među kojima je najlošije rangirana Hrvatska na 79. mjestu sa 119,36 poena, Crna Gora je na 99. poziciji sa 52,64 poena, a Makedonija na 102. mjestu sa 39,76 poena. Prema ovom istraživanju, najtransparentnija zemlja je Slovenija sa vrijednošću FSI indeksa od 35,32 poena
Švaj­car­ska, Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve i Kaj­man­ska ostr­va naj­vi­še do­pri­no­se taj­nim fi­nan­sij­skim to­ko­vi­ma u svi­je­tu, po­ka­zu­je in­deks o fi­nan­sij­skoj taj­no­sti (FSI) za 2018. go­di­nu, ko­ji tra­di­ci­o­nal­no is­tra­žu­je Mre­ža za po­re­sku prav­du iz Lon­do­na.
Fi­nan­sij­ska taj­na je ključ­ni fak­tor ko­ji omo­gu­ća­va fi­nan­sij­ski kri­mi­nal i ne­do­zvo­lje­ne fi­nan­sij­ske to­ko­ve, uklju­ču­ju­ći pra­nje nov­ca, ko­rup­ci­ju i uta­ju po­re­za. Ze­mlje ko­je ne ogra­ni­ča­va­ju taj­nost ugro­ža­va­ju ljud­ska pra­va gra­đa­ni­ma i po­gor­ša­va­ju glo­bal­nu ne­jed­na­kost, pi­še u tek­stu ob­ja­vlje­nom na zva­nič­nom saj­tu te mre­že.
Švaj­car­ska, svjet­ska pre­sto­ni­ca ban­kar­ske taj­ne, osta­je na če­lu ove ne­slav­ne li­ste sa vri­jed­no­šću FSI in­dek­sa od 1.589,57 po­e­na, SAD su se po­pe­le na dru­go mje­sto sa 1.298,47 po­e­na, a tre­će­pla­si­ra­na Kaj­man­ska ostr­va ima­ju 1.267,68 bo­do­va.
Ba­hre­in i Li­ban su is­pa­li iz dru­štva pr­vih de­set oaza za fi­nan­sij­ske mal­ver­za­ci­je, a za­me­ni­li su ih ostr­vo Ger­nzi i no­vo­pri­do­šli Taj­van.
Rast ame­rič­kog in­dek­sa FSI za 2018. go­di­nu je dio za­bri­nja­va­ju­ćeg tren­da. Ovo je dru­gi put za­re­dom da SAD bi­lje­že rast in­dek­sa fi­nan­sij­ske taj­ne. Ova ze­mlja je 2013. go­di­ne bi­la na še­stom mje­stu, a u 2015. go­di­ni je do­spje­la na tre­ću po­zi­ci­ju. SAD su te go­di­ne bi­le jed­na od ri­jet­kih dr­ža­va sa ra­stom in­dek­sa taj­no­sti, na­vo­di se u član­ku.
Švaj­car­ska je od­lo­ži­la spro­vo­đe­nje pro­pi­sa o auto­mat­skoj raz­mje­ni fi­nan­sij­skih in­for­ma­ci­ja, a po­sla­ni­ci su čak 2017. go­di­ne po­ku­ša­li da u pot­pu­no­sti ob­u­sta­ve nje­go­vu im­ple­men­ta­ci­ju sa ze­mlja­ma ko­je sma­tra­ju „ko­rum­pi­ra­nim”. Kao što po­ka­zu­je FSI in­deks, ze­mlje po­put Švaj­car­ske su glav­ne za to­ko­ve ne­le­gal­nih fi­nan­sij­skih sred­sta­va, kao što su pri­ho­di od ko­rup­ci­je.
Po­ku­ša­ji Švaj­car­ske da spri­je­či tran­spa­rent­nost po­da­ta­ka o sred­stvi­ma ko­ja pri­ma­ju iz ze­ma­lja sa vi­so­kim ste­pe­nom ko­rup­ci­je jed­no­stav­no je uči­ni­ti te­žim rje­ša­va­nje pro­ble­ma ko­rup­ci­je u tim ze­mlja­ma, na­vo­di se u tek­stu.
Da­lje se do­da­je da i SAD osta­ju ju­ris­dik­ci­ja sa vi­so­kim ni­vo­om fi­nan­sij­ske taj­ne jer od­bi­ja­ju da uče­stvu­ju u me­đu­na­rod­noj ini­ci­ja­ti­vi o raz­me­ni po­re­skih po­da­ta­ka s dru­gim ze­mlja­ma i jer ni­je­su uspje­le da za­u­sta­ve ne­ke od sa­ve­znih dr­ža­va da agre­siv­no ogla­ša­va­ju ne­ke ano­nim­ne kom­pa­ni­je i tru­sto­ve. Sa­da po­sto­ji re­al­na za­bri­nu­tost zbog šte­te ko­ju je ta pro­mo­ci­ja ne­le­gal­nih fi­nan­sij­skih to­ko­va na­ni­je­la.
S dru­ge stra­ne, pre­ma ovom is­tra­ži­va­nju naj­tran­spa­rent­ni­ja ze­mlja je Slo­ve­ni­ja sa vri­jed­no­šću FSI in­dek­sa od 35,32 po­e­na.
Sr­bi­ja se ne na­la­zi na ovoj li­sti od 112 ze­ma­lja, ali su pri­sut­ne dru­ge ze­mlje sa pro­sto­ra biv­še SFRJ, me­đu ko­ji­ma je naj­lo­ši­je ran­gi­ra­na Hr­vat­ska na 79. mje­stu sa 119,36 po­e­na, Cr­na Go­ra je na 99. po­zi­ci­ji sa 52,64 po­e­na, a Ma­ke­do­ni­ja na 102. mje­stu sa 39,76 po­e­na.
Pro­cje­nju­je se da se na pro­sto­ri­ma „taj­nih ju­ris­dik­ci­ja”, što je ter­min ko­ji Mer­ža ko­ri­sti za po­re­ske oaze, na­la­zi iz­me­đu 21 i 32 hi­lja­de mi­li­jar­di do­la­ra pri­vat­nog fi­nan­sij­skog bo­gat­stva, ko­je ni­je opo­re­zo­va­no ili je ne­znat­no opo­re­zo­va­no.
Ne­le­gal­ni pre­ko­gra­nič­ni fi­nan­sij­ski to­ko­vi se pro­cje­nju­ju na 1,0 i 1,6 hi­lja­da mi­li­jar­di do­la­ra go­di­šnje, što či­ni da iz­nos od 135 mi­li­jar­di do­la­ra stra­ne po­mo­ći na svet­skom ni­vou iz­gle­da „kr­žlja­vo”, za­klju­ču­je se u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"