Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-28 FONDACIJA „LUKETIĆ” POKRENULA NOVI POSTUPAK PROTIV BUDVANSKE KOMPANIJE ZETA FILM
Branova imovina pred Vrhovnim sudom
Mićunović Branova imovina pred Vrhovnim sudom Na spornoj parceli Mićunovićevo preduzeće može da gradi hotel od 12 spratova
Prav­ni za­stup­ni­ci Fon­da­ci­je To­ma Mi­ro­va Lu­ke­ti­ća i nje­go­ve že­ne Sta­ne pod­ni­je­li su za­htjev za re­vi­zi­ju Vr­hov­nom su­du po­vo­dom tu­žbe pro­tiv dr­ža­ve, Op­šti­ne Bu­dva, film­skog pred­u­ze­ća Ze­ta film AD i kom­pa­ni­je MCG Mon­te­ne­gro, is­ti­ču­ći da su im uzur­pi­ra­li ne­ko­li­ko hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta u sa­mom cen­tru Bu­dve. To je, ka­ko je sa­op­šte­no „Da­nu”, od­lu­če­no na­kon što je Vi­ši sud od­bio tu­žbu Fon­da­ci­je „Lu­ke­tić” pro­tiv dr­ža­ve, op­šti­ne, fir­me MCG Mon­te­ne­gro i bu­dvan­skog pred­u­ze­ća Ze­ta film, u ko­me je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra kon­tro­verz­ni bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić. Vi­ši sud je pret­hod­no od­ba­cio tu­žbu jer je ospo­rio fon­da­ci­ji pra­vo ak­tiv­ne le­gi­ti­ma­ci­je, s ob­zi­rom na na­čin na ko­ji je for­mi­ra­na i ka­kva je sa­dr­ži­na tu­žbe­nog za­htje­va. U pr­vom ste­pe­nu tu­žbu je od­bio i ko­tor­ski Osnov­ni sud.
Pre­ma pre­su­di Vi­šeg su­da, fon­da­ci­ja ne­ma pra­vo da tra­ži utvr­đi­va­nje pra­va svo­ji­ne, a i sam njen sta­tut je kon­tra­dik­to­ran jer ne od­go­va­ra ci­lje­vi­ma zbog ko­jih je for­mi­ra­na.
Kao van­red­ni prav­ni li­jek, sa­da je po­kre­nut po­stu­pak pred Vr­hov­nim su­dom Cr­ne Go­re, u vi­du za­htje­va za re­vi­zi­ju, i če­ka se is­hod tog pro­ce­sa.
Tu­žba je za­sno­va­na na ka­ta­star­skim po­da­ci­ma ko­ji, ka­ko se na­vo­di, do­ka­zu­ju nje­nu osno­va­nost, a njom se tra­ži i da sud po­ni­šti ra­ni­ju pre­su­du ko­tor­skog su­da ko­jom se tu­že­ni oslo­ba­đa­ju bi­lo ka­kve oba­ve­ze da vra­te ze­mlju Lu­ke­ti­ći­ma. Spor je po­seb­no in­te­re­san­tan ako se ima u vi­du da pred­u­ze­će Ze­ta film go­di­na­ma pla­ni­ra grad­nju eks­klu­ziv­nog ho­te­la na stotinjak me­ta­ra od sta­rog bu­dvan­skog gra­da.
Ko­tor­ski sud je pre­su­du ko­jom oslo­ba­đa­ju Ze­ta film, dr­ža­vu, op­šti­nu i MCG Mon­te­ne­gro do­nio 26. de­cem­bra pret­pro­šle go­di­ne. Pre­su­du je pot­pi­sao su­di­ja Pre­drag Kr­sto­ni­je­vić, i njo­me se za­htjev Fon­da­ci­je „Lu­ke­ti­ća” u cje­lo­sti od­ba­cu­je. Usli­je­di­la je no­va tu­žba, ovog pu­ta Vi­šem su­du, ali pod­no­si­o­ci ni ta­mo ni­je­su ima­li uspje­ha, jer Fon­da­ci­ja tvr­di da je na sa­da­šnje ti­tu­la­re – dr­ža­vu, op­šti­nu, Ze­ta film i MCG Mon­te­ne­gro ze­mlja upi­sa­na bez va­lid­nog prav­nog osno­va, či­me je u ma­te­ri­jal­no prav­nom smi­slu u od­no­su na pred­met–imo­vi­nu „ne­sta­la” ra­ni­je upi­sa­na Za­kla­da Lu­ke­ti­ća.
Ne­do­sta­ju za­pi­sni­ci sa iz­la­ga­nja po no­vom ka­ta­stru, kao i za­pi­sni­ci o utvr­đe­nju stvar­nih pra­va nad iz­lo­že­nim i iden­ti­fi­ko­va­nim ne­po­kret­no­sti­ma. Tu­žbom se pre­ci­zi­ra da po­sto­ji sa­mo „go­lo” rje­še­nje da se ne­kret­ni­ne upi­su­ju kao vla­sni­štvo op­šti­ne, bez po­zi­va na prav­ni osnov. U bit­nom, tvr­di se da ne­do­sta­je osnov ne­spor­nog pre­no­sa kon­ti­nu­i­te­ta upi­sa­nog svo­jin­skog pra­va sa ti­tu­la­ra po ra­ni­jem pre­mje­ru, a to je Fon­da­ci­ja, na no­vog ti­tu­la­ra. Pod­no­si­o­ci za­htje­va za re­vi­zi­ju Vr­hov­nom su­du na­vo­de da su di­rekt­ni na­sled­ni­ci To­ma Mi­ro­va Lu­ke­ti­ća i nje­go­ve že­ne Sta­ne, i u pot­pu­no­sti ospo­ra­va­ju tvrd­nje iz pret­hod­nih sud­skih od­lu­ka da im ne­do­sta­je le­gi­ti­ma­ci­ja da bi mo­gli da na­stu­pe.
U te­sta­men­tu To­ma Lu­ke­ti­ća uka­zu­je se da se nje­go­va imo­vi­na mo­že ko­ri­sti­ti sa­mo da se po­mog­ne obra­zo­va­nje dje­ce i omla­di­ne iz Bu­dve, ali vre­me­nom je ve­li­ki dio imo­vi­ne pre­šao na no­ve ti­tu­la­re, ko­ji su je ko­ri­sti­li za ne­ke dru­ge svr­he.
Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će je do­bi­lo gra­đe­vin­sku do­zvo­lu od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma da gra­di kon­do ho­tel u cen­tru Bu­dve. Do­zvo­lu je pot­pi­sao mi­ni­star tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Pa­vle Ra­du­lo­vić, a iz­da­ta je na ime Ze­ta fil­ma i ovla­šće­nog pred­stav­ni­ka tog po­slov­nog dru­štva Ran­ka Vuk­če­vi­ća.
U skla­du sa ra­ni­jom od­lu­kom ru­ko­vod­stva Ze­ta fil­ma AD, od­lu­če­no je da ot­poč­ne iz­grad­nja objek­ta na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma broj 2411 i 2412 KO Bu­dva, ra­di re­a­li­za­ci­je in­ve­sti­ci­o­nog pro­jek­ta, to jest iz­grad­nje objek­ta. Pre­ma ra­ni­je iz­da­tim ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će bi mo­glo da gra­di ho­tel od 12 spra­to­va, od­no­sno 23.000 kva­dra­ta bru­to gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne. Teh­nič­ki uslo­vi, ko­ji su pr­vi ko­rak ka do­bi­ja­nju gra­đe­vin­ske do­zvo­le, pred­u­ze­ću iz Bu­dve da­ti su za iz­grad­nju pri­mar­nog ugo­sti­telj­skog objek­ta za pru­ža­nje uslu­ge smje­šta­ja i uslu­ge pri­pre­ma­nja i po­slu­ži­va­nja hra­ne i pi­ća.
M.V.


Još tra­že stra­te­škog part­ne­ra

Kra­jem 2014. go­di­ne od­lu­kom Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­jim je ta­da upra­vljao biv­ši pre­mi­jer  Mi­lo Đu­ka­no­vić, Ze­ta film do­bi­ja pra­vo svo­ji­ne na dvi­je par­ce­le ukup­ne po­vr­ši­ne 3.600 kva­dra­ta u cen­tru Bu­dve. Ne­po­sred­no na­kon što je ob­ja­vlje­na na­mje­ra da se gra­di luk­su­zni ho­tel, skup­šti­na ak­ci­o­na­ra Ze­ta fil­ma ovla­sti­la je ru­ko­vod­stvo pred­u­ze­ća da na­đe stra­te­škog part­ne­ra ra­di re­a­li­za­ci­je ovog mi­li­on­skog pro­jek­ta. Ipak, do da­nas ni­je sa­op­šte­no da li je po­stig­nut do­go­vor sa ne­kim mo­gu­ćim stra­te­škim part­ne­rom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"