Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-31 NASTAVAK AFERE „SNIMAK”: U BERANAMA NOVI PRIMJERI ZLOUPOTREBE DRŽAVNIH RESURSA U PARTIJSKE SVRHE
Dobijali socijalu pa uplaćivali donacije DPS-u
Milijana i Vuka Golubović Dobijali socijalu pa uplaćivali donacije DPS-u Milijana Vučeljić Golubović, supruga bivšeg gradonačelnika Vuke Golubovića, donirala je partiji 353,34 eura, a prethodno je uzela socijalnu pomoć od 350 eura. Vojislav Došljak, sekretar opštinskog odbora DPS-a, 2012. godine je donirao partiji 255,58 eura, a uzeo je pomoć u iznosu od 375 eura. Muzafer Kršić, sekretar opštinskog odbora DPS-a Petnjica, 2012. godine je donirao svojoj partiji 47,90 eura, a uzeo pomoć od 420 eura.
Dio funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske pa­r­ti­je so­ci­ja­li­sta iz Be­ra­na ko­ji su do­bi­ja­li so­ci­jal­nu po­moć upla­ći­va­li su do­na­ci­je svo­joj stran­ci, po­ka­zu­je do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju ob­ja­vlju­je „Dan”.
Ka­ko je ka­zao kan­di­dat za od­bor­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u SO Be­ra­ne Mar­tin Klja­jić, afe­ra u ve­zi sa di­je­lje­njem so­ci­jal­ne po­mo­ći u Be­ra­na­ma, kao što se i pret­po­sta­vlja­lo, sa­mo je dio do­bro uve­za­ne mre­že ko­ja či­ni zlo­kob­nu in­fra­struk­tu­ru obje­lo­da­nje­nu u afe­ri „Sni­mak”.
– Tra­gom po­zna­tih in­for­ma­ci­ja, upo­re­đi­va­njem spi­ska do­na­to­ra DPS-a sa spi­skom li­ca ko­ji­ma je do­di­je­lje­na „so­ci­ja­la”, a, iz­nad sve­ga, ima­ju­ći u vi­du kri­mi­no­ge­nu pri­ro­du re­ži­ma, De­mo­kra­te su do­šle do skan­da­lo­zne po­tvr­de da do­dje­la jed­no­krat­nih nov­ča­nih da­va­nja za „hra­nu i dr­va” lo­kal­nim funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a pred­sta­vlja sa­mo do­bro osmi­šljen me­ha­ni­zam za isi­sa­va­nje nov­ca gra­đa­na iz dr­žav­nog bu­dže­ta i nje­go­vo upum­pa­va­nje u par­tij­sku ka­su – re­kao je Klja­jić.
Ka­ko je do­dao, pi­ta­nje da­lje upo­tre­be nov­ca pri­mlje­nog na ime so­ci­jal­ne po­mo­ći ve­o­ma je in­te­re­sant­no iz ugla po­sma­tra­nja DPS-a kao or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe.
– Ono što je cr­no­gor­ska jav­nost pret­po­sta­vlja­la ovih da­na se ra­svje­tlja­va u vi­du sa­zna­nja o kla­sič­nim kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma vla­da­ju­će par­ti­je. Na­i­me, dio funk­ci­o­ne­ra DPS-a je iz­no­se ili dio iz­no­sa ko­ji su neo­sno­va­no pri­mlje­ni na ime so­ci­jal­ne po­mo­ći da­lje upla­ći­vao na ra­čun DPS-a kao do­na­ci­ju. Da­kle, po ovoj kri­mi­nal­noj še­mi, no­vac gra­đa­na je pr­vo po­di­je­ljen naj­o­da­ni­jim funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a, a oni su po­tom ta sred­stva upla­ći­va­li ili van ra­ču­na usmje­ra­va­li par­ti­ji. Ta­ko je Vo­ji­slav Do­šljak, se­kre­tar op­štin­skog od­bo­ra DPS-a, 2012. go­di­ne do­ni­rao 255,58 eura, a uzeo po­moć u iz­no­su od 375 eura. Da­kle, pr­vo se po­ja­vlju­je kao so­ci­jal­ni slu­čaj, a po­tom kao do­na­tor. Po­sta­vlja se ne­iz­o­stav­no pi­ta­nje ka­ko to da so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi, ko­ji, po pri­ro­di stva­ri, ne­ma­ju ni za se­be, od­jed­nom ima­ju ne sa­mo za dru­ge, već i za par­ti­ju – is­ta­kao je Klja­jić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, me­đu oni­ma ko­ji su uzi­ma­li so­ci­ja­lu, a po­tom upla­ći­va­li do­na­ci­je DPS-u na­la­zi se i Mi­li­ja­na Vu­če­ljić Go­lu­bo­vić, su­pru­ga biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća.
– Ona je do­ni­ra­la par­ti­ji 353,34 eura, a pret­hod­no je uze­la so­ci­jal­nu po­moć od 350 eura, i to jer ni­je ima­la, ka­ko je u za­htje­vu na­ve­la, ni za hra­nu. U kon­kret­nom slu­ča­ju, no­vac je oči­to sa­mo pro­sli­je­đen. I Mu­za­fer Kr­šić, se­kre­tar op­štin­skog od­bo­ra DPS-a Pet­nji­ca, 2012. go­di­ne je do­ni­rao svo­joj par­ti­ji 47,90 eura, a pret­hod­no je uzeo po­moć od 420 eura. Za­klju­čak: i on je tri u jed­nom – funk­ci­o­ner, so­ci­jal­ni slu­čaj i do­na­tor. Ve­o­ma spe­ci­fi­čan slu­čaj je kod Vin­ke Ba­bić, ad­mi­ni­stra­tor­ke Op­šti­ne Be­ra­ne za vri­je­me vla­sti DPS-a. Ona je do­ni­ra­la DPS-u 58,92 eura, dok je njen muž Ve­se­lin Ba­bić uzeo so­ci­jal­nu po­moć od 490 eura. Da­kle, dok je njen muž na­vod­ni so­ci­jal­ni slu­čaj, su­pru­ga funk­ci­o­ner­ka se ra­si­pa nov­cem u vi­du do­na­ci­ja par­ti­ji. Is­pa­da da joj je mi­li­ja par­ti­ja ne­go njen su­prug ko­ji je u spe­ci­fič­nom sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be – re­kao je Klja­jić.
On je upi­tao šta li se tek ra­di iza oči­ju jav­no­sti ka­da je dio ova­kvih ma­hi­na­ci­ja oči­tom ne­smo­tre­no­šću i ogre­zlo­šću u pljač­ka­nju gra­đa­na uči­njen tran­spa­rent­nim.
– Evi­dent­no je da su na­ve­de­ni pri­mje­ri sa­mo ma­li dio ukup­nih ma­hi­na­ci­ja ove vr­ste, ali po­tvr­đu­ju mrač­ne na­mje­re vla­da­ju­će struk­tu­re. Iz ovih i slič­nih pri­mje­ra, pot­pu­no je ja­sno da DPS pre­u­smje­ra­va no­vac iz bu­dže­ta na ra­čun pa­r­ti­je ili ga mi­mo ra­ču­na upla­ću­je u cr­ne fon­do­ve. Po­tom se tim nov­cem fi­nan­si­ra­ju ne­le­gal­ne ak­tiv­no­sti po­zna­te kao „ku­po­vi­na gla­so­va”. DPS ne sa­mo da upo­tre­blja­va ne­le­ga­lan no­vac za zlo­u­po­tre­be i uti­ca­je na slo­bod­nu vo­lju gra­đa­na, već i le­ga­lan no­vac iz bu­dže­ta uči­ni ne­le­gal­nim i nji­me ma­ni­pu­li­še u ci­lju pre­kra­ja­nja vo­lje gra­đa­na – na­gla­sio Klja­jić.
Ka­ko je is­ta­kao, ova­kvi po­stup­ci su u prav­nim dr­ža­va­ma, bez ika­kve di­le­me, pred­met hit­ne re­ak­ci­je or­ga­na go­nje­nja.
– Sva­kom gra­đa­ni­nu je ja­sno da funk­ci­o­ne­ri DPS-a ni­su – a sa pla­tom od pre­ko 1.000 eura ne mo­gu ni bi­ti – so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi i da so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi ne da­ju do­na­ci­je, a na­ro­či­to ne DPS-u. Da po­no­vi­mo, ovo je sa­mo jed­na od gra­na afe­re „Sni­mak” – za­klju­čio je Klja­jić.
Cen­tar za so­ci­jal­ni rad u Be­ra­na­ma je uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2012. go­di­ne na ime so­ci­jal­nih po­mo­ći i da­va­nja, za pla­ća­nje stru­je ili ku­po­vi­nu ogrev­nog dr­ve­ta, po­di­je­lio funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a iz­no­se od 350 do 500 eura, iako su ma­nje-vi­še svi ima­li pla­te od pre­ko 1.000 eura. Me­đu tim „so­ci­jal­nim slu­ča­je­vi­ma” na­la­zi se i pet sa­da­šnjih kan­di­da­ta za od­bor­ni­ke sa li­ste DPS-a: De­jan Ćo­rac, Vu­ka­din Bo­žo­vić, Ža­r­ko Ra­i­če­vić, Fa­hru­din Der­vi­še­vić i Aida Ra­mu­so­vić Jo­van­če­vić.
M.V.


Ma­ni­pu­la­ci­je i po­li­tič­ki ka­zni­ti

Ka­ko je is­ta­kao Klja­jić, pri­mje­ri po­put ovog iz Be­ra­na na­ru­ša­va­ju ugled Cr­ne Go­re i vra­ća­ju je ko­rak una­zad na evr­op­skom pu­tu.
– Ipak, dok in­sti­tu­ci­je ne pro­funk­ci­o­ni­šu i dok se ne is­trg­nu iz kan­dži re­ži­ma, ubi­je­đen sam da smo do­volj­no zre­lo dru­štvo da ova­kvo po­na­ša­nje po­li­tič­ki ka­zni­mo na je­di­ni is­pra­van na­čin – na iz­bo­ri­ma. U kon­kret­nom slu­ča­ju, Be­ran­ke i Be­ran­ci tu pri­li­ku ima­ju već u ne­dje­lju, a uvje­ren sam da je ne­će pro­pu­sti­ti – ka­zao je Klja­jić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"