Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-01 ALEKSA BEČIĆ IZ BERANA UPUTIO PONUDU OPOZICIONIM LIDERIMA
Iako vi nijeste htjeli mene, mi ćemo podržati vašeg kandidata
Sa skupa u Beranama Iako vi nijeste htjeli mene, mi ćemo podržati vašeg kandidata Nestranački kandidat ne može biti ideološki ostrašćen, onaj koji se već kandidovao za predsjednika Crne Gore pa izgubio, a posebno ne onaj koji je pokrivao visoke javne funkcije u ime DPS-a i bio u lopovskoj vladi Mila Đukanovića – kazao je Aleksa Bečić i dodao da Demokrate neće učestvovati u pregovorima kako ne bi bili optuženi da usporavaju taj proces ili čak da ga sabotiraju
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić po­no­vio je na kon­ven­ci­ji u Be­ra­na­ma da pred­sjed­nič­ki kan­di­dat opo­zi­ci­je tre­ba da bu­de onaj ko ima naj­vi­še šan­si da po­bi­je­di kan­di­da­ta vla­sti. On je is­ta­kao da i 2018. go­di­ne tre­ba pri­mi­je­ni­ti prin­cip iz 2013. go­di­ne, ka­da je za­jed­nič­ki kan­di­dat opo­zi­ci­je bio stra­nač­ki li­der ko­ji je imao naj­ve­ću po­dr­šku, a sa­mim tim i šan­su da po­bi­je­di.
–I lič­no i par­tij­ski sam ta­da bez­u­slov­no po­dr­žao go­spo­di­na Mi­o­dra­ga Le­ki­ća. Me­đu­tim, kao što ste u pret­hod­nih go­di­nu da­na ima­li pri­li­ke da vi­di­te, svi su od­jed­nom po­bje­gli od prin­ci­pa ko­ji su oni usta­no­vi­li 2013. go­di­ne, a ko­ji je bio po­bjed­nič­ki. Ni­ko nam ni­je pru­žio po­dr­šku u na­šim na­sto­ja­nji­ma, već su prak­tič­no svi opo­zi­ci­o­ni su­bjek­ti sa­op­šti­li da to tre­ba da bu­de ne­stra­nač­ka lič­nost, i po­red či­nje­ni­ce što zna­ju da ni­jed­na ne­stra­nač­ka lič­nost ne­ma rej­ting ka­kav ima­ju De­mo­kra­te – is­ta­kao je Be­čić na za­vr­šnoj kon­ven­ci­ji De­mo­kra­ta u Be­ra­na­ma.
Ka­ko je do­dao, ne bi bi­li pra­ve de­mo­kra­te ka­da ne bi pri­hva­ta­li sta­vo­ve ve­ći­ne, čak i kad se sa nji­ma du­bo­ko ne sla­žu i kad su upe­re­ni is­klju­či­vo pro­tiv nji­ho­ve stran­ke.
– Za­to ve­če­ras iz Be­ra­na, u ime svih De­mo­kra­ta, nu­dim rje­še­nje za je­din­stve­no dje­lo­va­nje opo­zi­ci­je. Iako sma­tra­mo, tvr­di­mo i ar­gu­men­ti­ma pot­kre­plju­je­mo i po­na­vlja­mo da kan­di­da­ta DPS-a mo­že po­bi­je­di­ti naj­po­pu­lar­ni­ji par­tij­ski li­der, iz­vo­li­te, go­spo­do iz opo­zi­ci­je, ako ne­će­te da sta­ne­te iza me­ne, ja ću sta­ti iza vas, iskre­no i ne­se­bič­no, ka­ko sam to ra­dio svih ovih go­di­na, ona­ko ka­ko sam sta­jao i iza Mi­o­dra­ga Le­ki­ća. Sa­mi se do­go­vo­ri­te oko ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta, sa­op­šti­te ime De­mo­kra­ta­ma i auto­mat­ski ću pred­lo­ži­ti glav­nom od­bo­ru da po­dr­ži tog kan­di­da­ta. Sta­ću iza nje­ga i lič­no i naj­moć­ni­jom par­tij­skom in­fra­struk­tu­rom kao da se ra­di o me­ni sa­mom. Mo­že li ne­se­bič­ni­je od ovo­ga, mo­že li is­kre­ni­je od ovo­ga? Na­rav­no da ne – ka­zao je Be­čić.
On je na­gla­sio da De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra ne­će uče­stvo­va­ti u pre­go­vo­ri­ma, ka­ko ne bi bi­li op­tu­že­ni da uspo­ra­va­ju taj pro­ces ili čak da ga sa­bo­ti­ra­ju, a po­seb­no iz raz­lo­ga što vje­ru­ju da bi naj­po­pu­lar­ni­ji stra­nač­ki li­der po­bi­je­dio bi­lo ko­jeg kan­di­da­ta DPS-a.
– Ne­stra­nač­ki kan­di­dat ne mo­že bi­ti ide­o­lo­ški ostra­šćen, onaj ko­ji se već kan­di­do­vao za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, pa iz­gu­bio, a po­seb­no ne onaj ko­ji je po­kri­vao vi­so­ke jav­ne funk­ci­je u ime DPS-a i bio u lo­pov­skoj vla­di Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ta­kvog kan­di­da­ta De­mo­kra­te ne­će ni­kad po­dr­ža­ti –sa­op­štio je Be­čić.
On je ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je osta­vio rok od 10-15 da­na da mu od­go­vo­re.
– Iz­vo­li­te ko­li­ko vam tre­ba vre­me­na za od­lu­ku. Uko­li­ko ne us­pi­je­te da se do­go­vo­ri­te oko je­din­stve­nog kan­di­da­ta cje­lo­kup­ne par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je ko­jeg će­te nam pred­lo­ži­ti, znaj­te da vam sto­jim na ras­po­la­ga­nju. Imam hra­bro­sti, vo­lju i pe­tlju da se su­prot­sta­vim bi­lo kom, a po­seb­no Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću – po­ru­čio je li­der De­mo­kra­ta.
D.J.


Za­u­sta­vi­ti hi­ste­ri­ju DPS-a

Go­vo­re­ći o pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma, Alek­sa Be­čić je na­gla­sio da su De­mo­kra­te tu da, za raz­li­ku od DPS-a, ri­je­še broj­ne pro­ble­me u tom gra­du. Is­ta­kao je da broj­ni pri­mje­ri uka­zu­ju da su DPS i Mi­lo Đu­ka­no­vić naj­ve­će zlo za Cr­nu Go­ru i Be­ra­ne.
– Pred­sjed­nik DPS-a je po­sje­tio Be­ra­ne pri­je ne­ko­li­ko da­na, ali ni­gdje u svo­jim hva­lo­spje­vi­ma ni­je po­me­nuo da je u ovom gra­du ne­za­po­sle­nost 48 od­sto. Ni­je ni­kad po­me­nuo da u Be­ra­na­ma ima ne­ko­li­ko pu­ta vi­še pen­zi­o­ne­ra i ko­ri­sni­ka so­ci­ja­le ne­go rad­no ak­tiv­nog sta­nov­ni­štva. Ni­je spo­me­nuo da nje­go­vi pri­ja­te­lji, dru­go­vi, pa čak i čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce pre­ko hi­dro­e­lek­tra­na iz­vla­če 95 od­sto pro­fi­ta od eks­plo­a­ta­ci­je va­šeg pri­rod­nog bo­gat­stva. To do­volj­no go­vo­ri da u Cr­noj Go­ri ne po­sto­ji ni­ko ko je mo­gao da na­ne­se vi­še zla svo­me na­ro­du u po­sled­njih 27 go­di­na od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća – is­ta­kao je li­der De­mo­kra­ta.
No­si­lac od­bor­nič­ke li­ste De­mo­kra­ta u Be­ra­na­ma Go­ran Fo­lić za­tra­žio je od svih slo­bo­do­um­nih gra­đa­na da po­dr­škom nje­go­voj par­ti­ji da­ju do­pri­nos da se za­u­sta­vi na­ci­o­na­li­stič­ka hi­ste­ri­ja DPS-a.
Na pro­mo­tiv­nom sku­pu De­mo­kra­ta u Be­ra­nam go­vo­ri­li su i: Ta­nja Dža­gić, Jan­ko Sta­vlje­nić, Ja­dran­ka Pa­u­no­vić, Je­le­na Ba­šić, Mi­lan Le­kić, Ma­ri­ja Kne­že­vić, Mi­li­ca La­bu­do­vić, Mi­lan Rmuš, Vla­di­mir Jo­kić, Vla­di­mir Đa­ko­vić, Mar­tin Klja­jić i Ta­ma­ra Vu­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"