Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-02 DRŽAVA I DAMIR MANDIĆ PET HILJADA DANA ĆUTE O UBISTVU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA “DANA” DUŠKA JOVANOVIĆA
Krvave ruke vlasti vrijeme ne pere
Krvave ruke vlasti vrijeme ne pere Svi državni i policijski funkcioneri koji su na neki način bili povezani sa ovim zločinom, bilo da se radi o istrazi ili o nekoj drugoj vrsti povezanosti, u međuvremenu su unaprijeđeni i sada pokrivaju najznačajnije funkcije u državi
Ubi­stvo glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća ni­je ra­svi­je­tlje­no ni po­sli­je 5000 da­na. Na­lo­go­dav­ci, iz­vr­ši­o­ci i sa­i­zvr­ši­o­ci ko­ji su sa Da­mi­rom Man­di­ćem, za­sad je­di­nim osu­đe­nim za taj zlo­čin, 27. ma­ja 2004. go­di­ne, oko 23 sa­ta i 45 mi­nu­ta, stri­je­lja­li Jo­va­no­vi­ća is­pred re­dak­ci­je „Da­na” i da­lje su van do­ma­ša­ja prav­de. Iako je od te no­ći pro­te­klo 5.000 da­na, re­žim je uči­nio sve da se ni­šta ne sa­zna, ili, bo­lje re­ći, da se od­go­vor­ni ne pro­ce­su­i­ra­ju. Ko je od­go­vo­ran i ko­me je od­go­va­ra­lo da se sve za­ta­ška bi­lo je ja­sno već i te no­ći ka­da je zlo­čin iz­vr­šen.
Tre­ba li pod­sje­ća­ti da su svi dr­žav­ni i po­li­cij­ski funk­ci­o­ne­ri ko­ji su na ne­ki na­čin bi­li po­ve­za­ni sa ovim zlo­či­nom, bi­lo da se ra­di o is­tra­zi ili o ne­koj dru­goj vr­sti po­ve­za­no­sti, u me­đu­vre­me­nu una­pri­je­đe­ni i sa­da po­kri­va­ju naj­zna­čaj­ni­je funk­ci­je u dr­ža­vi. Ta­da­šnji šef Dr­žav­ne bez­bjed­no­sti Du­ško Mar­ko­vić, ko­ji je Jo­va­no­vi­ću di­rekt­no pri­je­tio („Jo­va­no­vi­ću, od mog ćeš met­ka stra­da­ti”), da­nas je pre­mi­jer, a Ve­sna Me­de­ni­ca, ko­ja je ru­ko­vo­di­la is­tra­gom i bi­la od­go­vor­na za br­oj­ne pro­pu­ste, tre­nut­no je pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da. Ak­tu­el­ni mi­ni­star prav­de Zo­ran Pa­žin, ko­ji je da­nas naj­bli­ži sa­rad­nik Du­ška Mar­ko­vi­ća, sa­mo dan pred ubi­stvo eks­pre­sno je osu­dio Du­ška Jo­va­no­vi­ća upra­vo po tu­žbi ta­da­šnjeg še­fa taj­ne po­li­ci­je. Pri­je 5000 da­na, ta­da­šnji vi­so­ki po­li­cij­ski funk­ci­o­ner, a da­nas po­sla­nik So­ci­jal­de­mo­kra­ta Mi­ćo Or­lan­dić di­rekt­no je ru­ko­vo­dio po­li­cij­skom is­tra­gom i obe­ća­vao na­gra­du ono­me ko bu­de dao in­for­ma­ci­ju o ovom zlo­či­nu. Da­nas je taj isti Or­lan­dić glav­ni pot­pi­snik i ini­ci­ja­tor pred­lo­ga Za­ko­na o am­ne­sti­ji ko­ja bi op­tu­že­nom za ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća do­ni­je­la skra­će­nje ka­zne za jed­nu tre­ći­nu. Sje­ti­mo se i Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća ko­ji je ozna­ča­van kao or­ga­ni­za­tor cr­nih troj­ki za­du­že­nih za pre­mla­ći­va­nje po­li­tič­kih ne­is­to­mi­šlje­ni­ka, ime­đu osta­lih i Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Da­nas, po­sli­je 5000 da­na, on oba­vlja funk­ci­ju se­kre­ta­ra Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost. Ni­su za­bo­ra­vlje­ni ni „za­slu­žni” no­si­o­ci pra­vo­sud­nih funk­ci­ja. Ta­da­šnji pred­sjed­nik Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Ivi­ca Stan­ko­vić da­nas je vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac. Još pri­je po­di­za­nja op­tu­žni­ce pro­tiv Da­mi­ra Man­di­ća, zna­lo se ko­me će pred­met bi­ti do­di­je­ljen „slu­čaj­nom” do­dje­lom. Na­rav­no, ta­da­šnjem su­di­ji, a sa­da advo­ka­tu Ra­do­va­nu Man­di­ću, ko­ji je do­nio oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du. U vi­je­ću ko­je je oslo­bo­di­lo Man­di­ća bio je i su­di­ja Mu­ši­ka Du­jo­vić, ko­ji je sa­da pred­sjed­nik Ape­la­ci­o­nog su­da. To­kom is­tra­ge po­mi­nja­na su i ime­na ope­ra­ti­va­ca ANB-a Zo­ra­na La­zo­vi­ća i Du­ška Go­lu­bo­vi­ća, da­nas „pen­zi­o­ne­ra”, ko­je is­tra­žni or­ga­ni ni­kad ni­je­su sa­slu­ša­li. Ni­ko ni­je od­go­va­rao ni zbog ne­stan­ka slu­žbe­ne za­bi­lje­ške o pri­zna­nju Da­mi­ra Man­di­ća. On je to­kom pr­vog sa­slu­ša­nja pri­znao da je uče­stvo­vao u zlo­či­nu za­jed­no sa Vu­kom Vu­le­vi­ćem i Ar­mi­nom Mu­šom Osma­na­gi­ćem.
Pred­stav­ni­ci dr­žav­nih or­ga­na su na sve na­či­ne po­ku­ša­li da olak­ša­ju po­lo­žaj Da­mi­ru Man­di­ću na­kon što je od­lu­čio da ću­ti o zlo­či­nu. Su­di­lo mu se tri pu­ta, a sa­da pre­ko po­sla­ni­ka po­ku­ša­va­ju da mu na osno­vu am­ne­sti­je omo­gu­će brz iz­la­zak iz spu­škog za­tvo­ra.
Ko­na­čan epi­log za jed­nog od uče­sni­ka u zlo­či­nu de­sio se tek pri­je ne­što vi­še od go­di­nu da­na. Sud­sko vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jim je pred­sje­da­va­la su­di­ja Ve­sna Mo­štro­kol  iz­re­klo je je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra od 19 go­di­na Da­mi­ru Man­di­ću, op­tu­že­nom za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu. To je bio tre­ći sud­ski po­stu­pak ko­ji je vo­đen u tom pred­me­tu, a Man­dić je pr­vo oslo­bo­đen, pa osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud je ra­ni­je pre­i­na­čio od­lu­ku i Man­di­ća osu­dio na 18 go­di­na za­tvo­ra, ali je i ta pre­su­da uki­nu­ta. Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re je pro­šle go­di­ne po­tvr­dio pre­su­du Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je Da­mir Man­dić osu­đen na 19 go­di­na. Ova sram­na pre­su­da je bi­la oče­ki­va­na ako se uzme u ob­zir od­nos dr­ža­ve i is­tra­žnih or­ga­na pre­ma ovom zlo­či­nu od po­čet­ka is­tra­ge do da­nas. Sve je uči­nje­no da se pri­kri­ju na­lo­go­dav­ci i dru­gi iz­vr­ši­o­ci ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Naj­bo­lja po­tvr­da za to je ću­ta­nje i dr­ža­ve i Da­mi­ra Man­di­ća već 5000 da­na.
Mi­tar V.RAK­ČE­VIĆ


Sklo­nje­ni sa funk­ci­ja

Sa­mo dva ak­te­ra ko­ji su bi­li uklju­če­ni u slu­čaj ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća ni­je­su na­pre­do­va­la. Ra­di se o biv­šem su­di­ji La­za­ru Ako­vi­ću, ko­ji je na­kon što je Da­mi­ra Man­di­ća osu­dio na 30 go­di­na ro­bi­je raz­ri­je­šen sa funk­ci­je i da­nas se ba­vi advo­ka­tu­rom. Slič­no se de­si­lo i sa biv­šim še­fom Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca Mi­la­nom Vu­ja­no­vi­ćem, ko­ji je na su­đe­nju po­tvr­dio da je Da­mir Man­dić pri­znao uče­šće u zlo­či­nu i da o to­me po­sto­ji slu­žbe­na za­bi­lje­ška. Ne­du­go na­kon to­ga on je ras­po­re­đen na dru­go mje­sto, a po­tom i pot­pu­no sklo­njen iz po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"