Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-04 PROJEKAT VLADE I GLAVNOG GRADA ZA PODRŠKU NOVIM PREDUZEĆIMA DOŽIVIO FIJASKO
Mugi i Milo otišli, ostao dug od 40.000
Mugoša i Đukanović (arhiva „Dana”) Mugi i Milo otišli, ostao dug od 40.000 Firma „Inventivnost”, koja je osnovana u decembru 2008. godine u Podgorici u okviru projekta podrške novim preduzećima i koja ne funkcioniše već nekoliko godina, iako formalno postoji u zvaničnim registrima, ostavila je iza sebe gubitak od 40.000 eura. Ovu firmu osnovala je Vlada, kada je na njenom čelu bio premijer Milo Đukanović, i Glavni grad Podgorica, kojeg je zastupao nekadašnji gradonačelnik Miomir Mugoša
Vi­še­go­di­šnji pro­je­kat Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce i Vla­de Cr­ne Go­re osta­vio je sa­mo du­go­ve i gu­bi­tak od vi­še od 40.000 eura. Ra­di se o pro­jek­tu bi­znis in­ku­ba­to­ra, ko­ji je spro­ve­den u okvi­ru kom­pa­ni­je „In­ven­tiv­nost”. To se mo­že vi­dje­ti u po­sled­njem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju te kom­pa­ni­je, ko­ji je do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi.
Fir­ma „In­ven­tiv­nost” osno­va­na je u de­cem­bru 2008. go­di­ne u Pod­go­ri­ci u okviru projekta podrške novim preduzećima i ona ne funcioniše već nekoliko godina iako formalno postoji u zvaničnim registrima. Me­đu osni­va­či­ma je bi­la Vla­da, na či­jem je če­lu ta­da bio pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i Glav­ni grad Pod­go­ri­ca, ko­jeg je za­stu­pao ne­ka­da­šnji gra­do­na­čel­nik Mi­o­mir Mu­go­ša.
Bi­znis in­ku­ba­tor je na­ja­vljen kao va­žan pro­je­kat za po­dr­šku no­vim pri­vred­nim su­bjek­ti­ma u po­kre­ta­nju bi­zni­sa kroz po­slov­no sa­vje­to­va­nje, pru­ža­nje prav­no-knji­go­vod­stve­nih uslu­ga, kao i ustu­pa­nje po­slov­nog pro­sto­ra na pri­vre­me­no bes­plat­no ko­ri­šće­nje.
Ra­di se o pro­jek­tu u ko­jem je, pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma, po­dr­ža­no osni­va­nje 14 mi­kro pred­u­ze­ća.
– Od tih 14 sa­mo jed­no pred­u­ze­će je do­sad pre­sta­lo sa ra­dom. Dio pred­u­ze­ća je iza­šao iz in­ku­ba­to­ra, a dio pre­šao u vir­tu­el­ne sta­na­re. Fi­zič­ka po­pu­nje­nost ka­pa­ci­te­ta in­ku­ba­to­ra je 100 od­sto, što zna­či da je pet pred­u­ze­ća pri­sut­no fi­zič­ki u in­ku­ba­to­ru, a pet vir­tu­el­no. Vir­tu­el­ni sta­na­ri dio svo­jih ak­tiv­no­sti oba­vlja­ju i unu­tar in­ku­ba­to­ra, dok im je sva osta­la „soft” po­dr­ška in­ku­ba­to­ra uvi­jek na ras­po­la­ga­nju. Glav­ni grad je obez­bi­je­dio dio pro­sto­ra za in­ku­ba­tor i to ukup­ne po­vr­ši­ne 50 kva­dra­ta na lo­ka­ci­ji kod biv­še Mlje­ka­re. Osta­tak od 120 kva­dra­ta je obez­bi­je­di­la NVO Na­rod­na teh­ni­ka – pi­sa­lo je u in­for­ma­ci­ji o mje­ra­ma ko­je je pred­u­zeo Glav­ni grad za pod­sti­ca­nje i raz­voj ma­log i sred­njeg pred­u­zet­ni­štva, a ko­ja je ob­ja­vlje­na u ok­to­bru 2013. go­di­ne.
Taj pro­je­kat pre­stao je da funk­ci­o­ni­še na­kon 2013. go­di­ne.
Po­čet­kom ja­nu­a­ra 2016. go­di­ne se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za raz­voj pred­u­zet­ni­štva Pod­go­ri­ce Mar­ko Ću­la­fić sa­op­štio je da fir­ma „In­ven­tiv­nost” ne funk­ci­o­ni­še ne­ko­li­ko go­di­na, ali da bi pre­sta­la sa ra­dom, tu od­lu­ku tre­ba da do­ne­se Vla­da Cr­ne Go­re.
Ipak, ta fir­ma do da­nas ni­je uga­še­na, što se mo­že vi­dje­ti i u po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS).
Ne­ka­da­šnji iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „In­ven­tiv­nost” Ve­li­bor Bo­ško­vić po­tvr­dio je za „Dan” da taj pro­je­kat vi­še ne funk­ci­o­ni­še i da sa­mo fik­tiv­no po­sto­ji u CRPS.
– Fir­ma „In­ven­tiv­nost” još ni­je iz­bri­sa­na iz re­gi­stra pred­u­ze­ća. U su­šti­ni, ona vi­še ne ra­di, bu­kval­no je uga­še­na ne­ko­li­ko go­di­na. Ja sam još 2014. go­di­ne iza­šao iz te fir­me. Na sna­zi je pro­ces nje­nog prav­nog ga­še­nja – ka­zao je Bo­ško­vić.
Do­dao je da je Glav­ni grad ve­ćin­ski vla­snik spor­ne fir­me i da Vla­da ima udio u njoj.
Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje u ve­zi sa pri­ja­vlje­nim gu­bit­kom u po­sled­njem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju, ko­ji je do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi, Bo­ško­vić je ka­zao da se ra­di o du­go­va­nji­ma ko­ja su na­sta­la to­kom po­slo­va­nja.
– Ra­di se o du­go­va­nji­ma pre­ma me­ni kao iz­vr­šnom di­rek­to­ru, du­go­va­nji­ma za po­re­ze i do­pri­no­se i ne­to pla­te. Ma­nji dio tog iz­no­sa se od­no­si na dug pre­ma do­ba­vlja­či­ma, ali i pre­ma jed­nom za­po­sle­nom. Ka­sni­je, na­kon 2013. go­di­ne ni­je bi­lo ni­ka­kvog po­slo­va­nja – re­kao je Bo­ško­vić. Do­dao je da ne po­ku­ša­va da na­pla­ti du­go­ve od Vla­de i Glav­nog gra­da.
– Ako i do­đe do po­stup­ka li­kvi­da­ci­je i ste­ča­ja, s ob­zi­rom na to da je fir­ma „In­ven­tiv­nost” osno­va­na kao dru­štvo sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću (D.O.O.) sa osni­vač­kim ulo­gom od ko­li­ko se sje­ćam 5.000 eura, u po­stup­ku li­kvi­da­ci­je ta­kvog dru­štva vla­sni­ci su du­žni da iz­mi­re du­go­va­nja sa­mo u vi­si­ni osni­vač­kog ulo­ga. Da­kle, je­di­na mo­guć­nost da se na­pla­tim bi bi­la do vi­si­ne osni­vač­kog ulo­ga – ka­zao je Bo­ško­vić.
Vl.OTA­ŠE­VIĆ


Mi­go osno­vao pa­ra­lel­ni bi­znis in­ku­ba­tor

Gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Mi­go Sti­je­po­vić 15. de­cem­bra 2016. go­di­ne osno­vao je Bi­znis cen­tar, ko­ji je ta­da tre­ba­lo da se ba­vi istim po­slom ko­ji je do 2014. go­di­ne oba­vljan u sklo­pu kom­pa­ni­je „In­ven­tiv­nost”.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da su čel­ni­ci Glav­nog gra­da osno­va­li pa­ra­lel­ne slu­žbe za raz­voj bi­zni­sa, jer su oba pri­vred­na dru­štva ima­la za cilj da po­mog­nu no­vim pri­vred­nim su­bjek­ti­ma u po­kre­ta­nju bi­zni­sa po­slov­nim sa­vje­to­va­njem, pru­ža­njem prav­no-knji­go­vod­stve­nih uslu­ga, kao i ustu­pa­njem po­slov­nih pro­sto­ra na pri­vre­me­no bes­plat­no ko­ri­šće­nje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"