Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-05 NAKON JUČERAŠNJIH IZBORA U DVIJE OPŠTINE VLAST NEPROMIJENJENA
Opozicija odbranila Berane
Opozicija odbranila Berane Po preliminarnim podacima, u Beranama je savez „Zdravo Berane” osvojio 14 mandata, a Demokrate četiri, što znači da imaju većinu, dok je savez koji vodi DPS uzeo 17 mandata DPS i Forca su na izborima u Ulcinju osvojili po devet mandata, a koalicija „Probudi se, Ulcinju”, koju vodi Fatmir Đeka, sedam. Po tri mandata osvojili su DUA i SD, a dva je uzeo pokret URA, dok cenzus nijesu prešli SDP, BS, Demokrate i savez SNP-a i DF-a
Ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pro­gla­si­li su po­bje­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma i sa­op­šti­li da su za­jed­no osvo­ji­li 18 man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, Bo­šnjač­ke stran­ke i So­ci­jal­de­mo­kra­ta osvo­ji­la je 17 man­da­ta i osta­je u opo­zi­ci­ji.
Sa­vez „Zdra­vo Be­ra­ne” je osvo­jio 14 man­da­ta, a De­mo­kra­te če­ti­ri. To su, uz ko­a­li­ci­ju ko­ju vo­di DPS, je­di­ne li­ste ko­je ula­ze u par­la­ment u Be­ra­na­ma.
Preraspodjela mandata će biti takva da će unutar saveza „Zdravo Berane” DF imati sedam mandata (od čega Nova srpska demokratija pet, PzP jedan i DNP jedan), SNP šest, a Srpska stranka jedan mandat. Demokrate će, naravno, imati četiri mandata, koje su dobile u samostalnom nastupu.
DPS će imati 15 mandata, a SD i BS po jedan mandat.
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju, DPS i For­ca osvo­ji­li su po de­vet man­da­ta, a ko­a­li­ci­ja „Pro­bu­di se, Ul­ci­nju, ko­ju pred­vo­di Fat­mir Đe­ka, se­dam. Po tri man­da­ta osvo­ji­li su DUA i SD, a dva je uzeo Gra­đan­ski po­kret URA.
Po­sma­tra­či su sa­op­šti­li da su pro­cen­tu­al­no So­ci­jal­de­mo­kra­te osvo­ji­le osam od­sto, od­no­sno tri man­da­ta, DUA 9,6 od­sto, od­no­sno tri man­da­ta, Bo­šnjač­ka stran­ka 2,8, De­mo­kra­te 2,9, For­ca 23 od­sto, od­no­sno de­vet man­da­ta, sa­vez SNP–DF 2,3 od­sto, SDP 2,8 od­sto, ko­a­li­ci­ja „Pro­bu­di se, Ul­ci­nju” 19,6 od­sto, to jest se­dam man­da­ta. GP URA je osvo­jio 5,7 od­sto, što je do­volj­no za dva man­da­ta, a DPS 23,3 od­sto, što je de­vet man­da­ta.
Upo­re­đu­ju­ći is­hod iz­bo­ra u od­no­su na 2014.go­di­nu, ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” iz­gu­bi­la je če­ti­ri man­da­ta, jer je 2014.go­di­ne osvo­ji­la 18 man­da­ta, a ju­če 14. De­mo­kra­te, ko­je su pr­vi put išle na be­ran­ske iz­bo­re, osvo­ji­le su če­ti­ri man­da­ta i u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2016.go­di­ne po­pra­vi­le su re­zul­tat za 120 od­sto, što je ju­če re­kao šef te stran­ke Alek­sa Be­čić.
Na iz­bo­ri­ma 2014.go­di­ne, u ap­so­lut­nim broj­ka­ma, ko­a­li­ci­ja SNP–DF, od­no­sno „Zdra­vo Be­ra­ne”, osvo­ji­la je 8.271 gla­so­va, a DPS 7.729. Naj­bli­ži cen­zu­su je bio ta­da je­din­stve­ni SDP sa 476 gla­so­va, a za ula­zak u lo­kal­ni par­la­ment ne­do­sta­ja­lo im je oko 40 gla­so­va. Da­le­ko od iz­bor­nog cen­zu­sa su bi­le Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra sa 397 gla­so­va i Na­rod­na stran­ka sa 220 gla­so­va.
Van par­la­men­ta su ta­da osta­le i Bo­šnjač­ka stran­ka sa 350 gla­so­va i Srp­ska li­sta sa 65 gla­so­va. Vlast je for­mi­ra­la ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne”, ko­ja je ima­la 18 man­da­ta, dok je DPS, sa 17 man­da­ta, ostao u opo­zi­ci­ji.
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2014.go­di­ne, „Zdra­vo Be­ra­ne” osvo­ji­lo je 8.271 glas i 18 man­da­ta, a ju­če 14 man­da­ta i 6.469 gla­so­va. Na iz­bo­ri­ma 2014.go­di­ne, DPS je osvo­jio 7.729 gla­so­va, a ju­če u sa­ve­zu sa SD i BS 7.863 gla­sa.
Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016.go­di­ne, sa­vez „Ključ”, či­ji je dio bio i SNP, osvo­jio je 4.310 gla­so­va, od­no­sno 24,16 od­sto. DF je osvo­jio 3.574 gla­sa, to jest 20,91 od­sto. Na tim iz­bo­ri­ma, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra je u Be­ra­na­ma osvo­ji­la 958 gla­so­va, ili 5,6 od­sto. SDP je osvo­jio 405 gla­so­va, dok je DPS osvo­jio 7.014 gla­so­va.
Što se tiče Demokratske Crne Gore, u odnosu na 958 glasova na jesen 2016.godine, u Beranama su juče, u prvom samostalnom nastupu, dobili 1.822 glasa.
Na iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju 2014.go­di­ne, u ap­so­lut­nim broj­ka­ma, DPS je osvo­jio 3.177 gla­so­va, od­no­sno de­vet man­da­ta, a For­ca 2.928, ili osam man­da­ta. Ko­a­li­ci­ja Fat­mi­ra Đe­ke ta­da je do­bi­la 2.336 gla­so­va, ili se­dam man­da­ta, a DUA 1.057, od­no­sno tri man­da­ta. Na tim iz­bo­ri­ma 2014.go­di­ne, SDP je do­bio 820 gla­so­va, ili dva man­da­ta, a Po­zi­tiv­na 675 gla­so­va, i ta­ko­đe dva man­da­ta. SNP je do­bio 477 gla­so­va i je­dan man­dat, a DF 388 gla­so­va, i ta­ko­đe je­dan man­dat .
DPS je te go­di­ne iz­bor­ni re­zul­tat po­pra­vio za vi­še od 700 gla­so­va u od­no­su na lo­kal­ne iz­bo­re odr­ža­ne 2010.go­di­ne, ka­da je bio tre­ća po sna­zi par­ti­ja u lo­kal­nom par­la­men­tu. For­ca je 2014.go­di­ne iz­gu­bi­la go­to­vo hi­lja­du gla­so­va u od­no­su na 2010. go­di­nu i tri man­da­ta, a DUA je za isti vre­men­ski pe­ri­od iz­gu­bi­la dvi­je hi­lja­de gla­so­va.
Od­lu­kom pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, po­čet­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne iz­bo­ri u Be­ra­na­ma i Ul­ci­nju za­ka­za­ni su za 4.fe­bru­ar 2018.go­di­nu.
Ko­a­li­ci­ju „Zdra­vo Be­ra­ne“ či­ne So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja (SNP), De­mo­krat­ski front (DF), Srp­ska stran­ka i Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra, a u ko­a­li­ci­ji „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS – SD – BS” su De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, So­ci­jal­de­mo­kra­te i Bo­šnjač­ka stran­ka. Tre­ću ko­a­li­ci­ju na iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma či­ni­li su So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) i De­mos.
Na iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma sa­mo­stal­no su na­stu­pi­li De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, Gra­đan­ski po­kret URA i Stran­ka prav­de i po­mi­re­nja. U iz­bor­noj tr­ci uče­stvo­va­le su i ne­za­vi­sne li­ste gra­đa­na „Ri­ječ – Vla­di­mir Ba­to Đu­ri­šić“, „Glas na­ro­da za Be­ra­ne“ i „Zor­ka Bra­ko­če­vić – Na­pred­no Be­ra­ne“.
S dru­ge stra­ne, na iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju uče­sto­va­lo je de­set li­sta, od ko­jih su dvi­je ko­a­li­ci­je.Na gla­sač­kom li­sti­ću pr­va je bi­la li­sta „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Ul­cinj”, dru­ga „Sr­cem na­pri­jed DUA“, na tre­ćem mje­stu na­šla se Bo­šnjač­ka stran­ka. Če­tvr­ta li­sta bi­la je „Alek­sa Be­čić – De­mo­kra­te – Po­bje­de, a ne po­dje­le“, a on­da su išli „For­ca – Od­bra­ni­mo bu­duć­nost” i ko­a­li­ci­ja SNP – DF „Za zdra­vi Ul­cinj – Gra­đan­ski hra­bro“. Na bi­rač­kom li­sti­ću su bi­li i „SDP – Ran­ko Kri­vo­ka­pić – Da oži­vi Ul­cinj“, li­sta „Pro­bu­di se, Ul­ci­nju“, ko­ju či­ne De­mo­krat­ska par­ti­ja, Per­spek­ti­va i De­mo­krat­ski sa­vez u Cr­noj Go­ri. Na pret­po­sled­njem mje­stu na li­sti­ću bi­la je „URA – Ul­cinj no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma – mr Dri­tan Aba­zo­vić“, a po­sled­njem li­sta „Ul­cinj po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić“.
Gla­sač­ko pra­vo na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u ove dvi­je op­šti­ne ima­lo 43.550 gra­đa­na. Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, bi­rač­ko pra­vo u Be­ra­na­ma imao je 23.681 gra­đa­nin, a u Ul­ci­nju 19.869 gra­đa­na. U od­no­su na pret­hod­ne iz­bo­re, u Be­ra­na­ma se broj bi­ra­ča sma­njio za 87, a u Ul­ci­nju po­ve­ćao za 126. Gra­đa­ni su u Be­ra­na­ma mo­gli da gla­sa­ju na 56 gla­sač­kih mje­sta, a u Ul­ci­nju na 37. Gla­sač­ka mje­sta bi­la su otvo­re­na od se­dam do 20 sa­ti.
D.J.–M.K.–M.V.


Šće­kić: Gra­đa­ni odo­lje­li pri­ti­sci­ma

No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Dra­go­slav Šće­kić sa­op­štio je da je, pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma, taj sa­vez osvo­jio ukup­no 18 man­da­ta, a ko­a­li­ci­ja oku­plje­na oko DPS-a 17. On je ka­zao da tre­ba sa­če­ka­ti, jer po­sto­ji mo­guć­nost da na osno­vu D`Ontovog me­to­da mo­že do­ći do pre­ra­spo­dje­le, ali da re­zul­ta mo­že ići sa­mo u ko­rist an­ti­re­žim­skih sna­ga.
Šće­kić je za­hva­lio gra­đa­ni­ma ko­ji su po­dr­ža­li ko­a­li­ci­ju ko­ju pred­vo­di, is­ti­ču­ći da je is­hod iz­bo­ra pri­zna­nje za rad lo­kal­ne vla­sti u pret­hod­nom man­da­tu.
– Mi smo oče­ki­va­li da će gra­đa­ni pre­po­zna­ti od­go­va­ran rad. Po­ka­za­li da smo od­go­vor­no ra­di­li i da gra­đa­ni ni­ka­da ne­će po­ga­zi­ti čast bez ob­zi­ra na pa­re i pri­ti­ske – re­kao je Šće­kić.
On je na­gla­sio da su iz­bor­ni dan obi­lje­ži­le broj­ne ner­gu­lar­no­sti i da je DPS po­ku­šao da me­to­da­ma iz­bor­ne kra­đe do­đe do ve­ći­ne.
–Be­ran­ci su po­ka­za­li da ne­će po­ga­zi­ti čast bez ob­zi­ra na pri­ti­ske i ono što je ra­dio DPS. Uvi­jek ka­da DPS uče­stvu­je u iz­bor­nom pro­ce­su oče­ku­ju se ne­re­gu­lar­no­sti, ali se na­da­mo da će me­đu­na­rod­ni fak­to­ri pre­po­zna­ti sve ono što se de­ša­va­lo u ne­dje­lju i u pret­hod­nom pe­ri­o­du i da će­mo do do­ći do rje­še­nja ka­ko da se spro­vo­di iz­bor­ni pro­ces pred pred­sjed­nič­ke iz­bo­re – ka­zao je Šće­kić.


Be­čić: Ne mo­gu nas ku­pi­ti

Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić sa­op­štio je u šta­bu te par­ti­je u Be­ra­na­ma da je na osno­vu 100 od­sto ob­ra­đe­nog uzor­ka, ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” uze­la 14 man­da­ta, De­mo­kra­te če­ti­ri, a ko­a­li­ci­ja DPS–SD–BS 17. On je re­kao da je DPS po­ra­žen u Be­ra­na­ma.
– De­mo­kra­te su u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re 2016.go­di­ne po­bolj­ša­li re­zul­tat za 120 od­sto. Za­hva­lju­ju­ći De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri, ko­ja je pr­vi put na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u ovoj op­šti­ni iza­šla sa­mo­stal­no, sa­ču­va­na je vlast u Be­ra­na­ma – ka­zao je Be­čić
On je za­hva­lio svim gra­đa­ni­ma ko­ji su po­dr­ža­li De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru, is­ti­ču­ći da je ja­sno da je DPS par­ti­ja ko­ja si­gur­no ide u po­li­tič­ku pro­šlost. Be­čić je re­kao da je DPS po­ku­šao da ku­po­vi­nom gla­so­va i pri­ti­si­ci­ma na gra­đa­ne do­đe do po­bje­de.
– Ni­je DPS-u Be­ra­ne bit­no zbog lo­kal­nih iz­bo­ra, već zbog pred­sjed­nič­kih. Re­zul­ta­ti gla­sa­nja u Be­ra­na­ma su ve­li­ki uda­rac za DPS i nje­go­vog pred­sjed­ni­ka – is­ta­kao je Be­čić.


Po­je­di­nač­no smo naj­ja­či

No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je DPS–SD–BS Bog­dan Fa­tić pri­znao je si­noć iz­bor­ni po­raz, na­vo­de­ći da su gra­đa­ni is­ka­za­li svo­ju vo­lju. On je re­kao da je pre­su­di­lo oko 80 gla­so­va, ko­li­ko je DPS-u ne­do­sta­ja­lo da do­đe do ve­ći­ne.
– Za­hva­lju­jem svim gra­đa­ni­ma ko­ji su nas po­dr­ža­li. DPS osta­je po­je­di­nač­no naj­ja­ča par­ti­ja u Be­ra­na­ma, i to ubje­dlji­vo u od­no­su na na­šu po­li­tič­ku kon­ku­ren­ci­ju. Vi­dje­će­mo ka­ko će po­sti­zbor­ni pre­go­vo­ri te­ći –na­veo je Fa­tić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"