Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-06 DETALJI MONSTRUOZNOG ZLOČINA KOJI SU POČINILI NERMIN ŠIŠIĆ I JELENA JOVOVIĆ
Ubio dijete jer je plakalo, majka gledala
Šišić i Jovović Ubio dijete jer je plakalo, majka gledala Stravično prebijanje i zlostavljanje bebe, prema sumnjama istražitelja, posmatrala je dječakova majka Jelena Jovović, kojoj je zajedno sa Šišićem određeno zadržavanje
Pet­na­e­sto­mje­seč­ni P.J. pod­le­gao je po­vre­da­ma ko­je mu je du­ži vre­men­ski pe­ri­od na­no­sio očuh Ner­min Ši­šić (27) iz Tu­zle. Stra­vič­no pre­bi­ja­nje i zlo­sta­vlja­nje be­be, pre­ma sum­nja­ma is­tra­ži­te­lja, po­sma­tra­la je dje­ča­ko­va maj­ka Je­le­na Jo­vo­vić (33). Ona i njen ne­vjen­ča­ni su­prug uhap­še­ni su prek­si­noć, a ju­če su sa­slu­ša­ni u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci. Na­kon sa­slu­ša­nja, tu­ži­lac Zo­ran Vu­či­nić od­re­dio im je za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta zbog opa­sno­sti od bjek­stva.
Iz Upra­ve po­li­ci­je sa­op­šte­no je da se Ši­šić sum­nji­či za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo na šte­tu ma­lo­ljet­nog si­na svo­je ne­vjen­ča­ne su­pru­ge, a da se Jo­vo­vi­će­va te­re­ti da je po­či­ni­la kri­vič­no dje­lo kr­še­nje po­ro­dič­nih oba­ve­za.
Već pr­vi re­zul­ta­ti is­tra­ge ja­sno su po­ka­za­li da ni­su tač­ni na­vo­di Jo­vo­vi­će­ve i Ši­ši­ća da je dje­čak pao i za­do­bio po­vre­de. Is­tra­ži­te­lji su utvr­di­li da je be­ba bru­tal­no pre­tu­če­na, i to vi­še pu­ta. To­kom sa­slu­ša­nja osum­nji­če­nih is­tra­ži­te­lji su, ipak, uspje­li da po­tvr­de sum­nje da je be­ba bi­la žr­tva po­ro­dič­nog na­si­lja. Iako su du­go od­bi­ja­li da pri­ča­ju o zlo­či­nu, tvr­de­ći da se dje­čak po­vri­je­dio to­kom igre, du­go is­pi­ti­va­nje in­spek­to­ra uspje­lo je da na­ve­de osum­nji­če­ne da po­tvr­de ne­ke od nji­ho­vih sum­nji. Ta­ko se is­po­sta­vi­lo da je Ši­šić be­bu po­čeo da tu­če mno­go ra­ni­je. Bru­tal­no pre­bi­ja­nje usli­je­di­lo je sva­ki put ka­da bi ma­li­šan za­pla­kao.
– Dje­čak je sva­ko­dnev­no pre­bi­jan vi­še pu­ta. Očuh ga je tu­kao pe­sni­ca­ma i dla­no­vi­ma, a naj­vi­še udara­ca na­no­sio mu je po gla­vi – ka­zao je sa­go­vor­nik „Da­na” iz po­li­ci­je.
Iži­vlja­va­nje i stra­vič­no pre­bi­ja­nje po­sma­tra­la je osum­nji­če­na Jo­vo­vić, ko­ja ni­jed­nom ni­je pri­ja­vi­la ne­vjen­ča­nog su­pru­ga već je pred is­tra­ži­te­lji­ma po­ku­ša­la da ga od­br­ani, tvr­de­ći da je njen sin pri­je mje­sec i po pao i ta­ko za­do­bio broj­ne po­vre­de ko­je su bi­le vid­ne po nje­go­vom ti­je­lu.
U po­li­cij­skom sa­op­šte­nju na­ve­de­no je da su do sa­zna­nja o zlo­sta­vlja­nju be­be do­šli pre­kju­če ka­da je Sta­ni­ca za de­žur­stvo CB Pod­go­ri­ca oba­vi­je­šte­na od stra­ne me­di­cin­skog oso­blja Za­vo­da za hit­nu me­di­cin­sku po­moć u Pod­go­ri­ci da je oso­blje ovog za­vo­da iz Uli­ce Ra­do­sa­va Bu­ri­ća u Dje­či­ju bol­ni­cu KCCG tran­spor­to­va­lo ma­lo­ljet­no di­je­te mu­škog po­la sta­ro 15 mje­se­ci sa vi­dlji­vim tra­go­vi­ma na­si­lja.
– Po­sto­je osno­vi sum­nje da su N.Š. i J.J. iz­vr­ši­li kri­vič­na dje­la ko­ja im se sta­vlja­ju na te­ret na na­čin što je N.Š. u du­žem pe­ri­o­du fi­zič­ki zlo­sta­vljao ma­lo­ljet­no di­je­te sta­ro pet­na­est mje­se­ci, si­na ne­vjen­ča­ne su­pru­ge J.J., te da je J.J. tom pri­li­kom za­ne­ma­ri­la svo­je za­ko­nom pro­pi­sa­ne po­ro­dič­ne oba­ve­ze, usled če­ga je di­je­te za­do­bi­lo te­ške tje­le­sne po­vre­de opa­sne po ži­vot od ko­jih je 5.2.2018. go­di­ne pre­mi­nu­lo na odje­lje­nju Dje­či­je bol­ni­ce KCCG.
Osum­nji­če­ni N.Š. i J.J. će, uz kri­vič­nu pri­ja­vu, bi­ti pri­ve­de­ni dr­žav­nom tu­ži­o­cu u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci – pi­še u sa­op­šte­nju Upra­ve po­li­ci­je.
Osum­nji­če­ni par pre­kju­če je po­zvao Hit­nu po­moć ko­joj su pri­ja­vi­li da je be­ba u te­škom sta­nju. Lje­ka­ri su od­mah po­stu­pi­li po pri­ja­vi i be­bu su do­ve­zli u Dje­či­ju bo­lni­cu. Ma­li­šan je do­ve­den bez zna­ko­va ži­vo­ta, ali je re­a­ni­ma­ci­ja uspje­la. On je od­mah na­kon to­ga smje­šten na Odje­lje­nje in­ten­ziv­ne nje­ge. Ipak, ju­tros je pod­le­gao po­vre­da­ma od du­gog bru­tal­nog pre­bi­ja­nja.
Lje­ka­ri su od­mah po­zva­li po­li­ci­ju ko­ju su oba­vi­je­sti­li da po­vre­de be­be uka­zu­ju na čvr­stu sum­nju da je zlo­sta­vlja­na. Po­li­ci­ja je od­mah pri­ve­la ro­di­te­lje ko­ji su od­bi­ja­li kri­vi­cu, ali je vi­še­ča­sov­no sa­slu­ša­nje i pre­do­ča­va­nje do­ka­za ipak di­je­lom na­ve­lo osum­nji­če­ne da pro­go­vo­re o stra­vič­nom do­ga­đa­ju.
Osum­nji­če­na Jo­vo­vić ima još dva bra­ka iza se­be i dje­cu ko­ja ne ži­ve sa njom.M.V.P.


Kom­ši­je u šo­ku

Kom­ši­je uhap­še­nih sa­op­šti­le su da su zgro­že­ne in­for­ma­ci­jom da su Jo­vo­vi­će­va i Ši­šić po­či­ni­li ova­kvo dje­lo.
– Ka­ko da re­a­gu­je­mo? Svi smo u šo­ku! Ja ne znam ko su oni za­pra­vo, taj stan je sko­ro pro­dat, oda­kle ona tu i ovaj iz Bo­sne što se sa njom do­vu­kao tu pri­je go­di­nu. To ni­gdje ra­di­lo ni­je, ne­ka­kva po­moć im je valj­da sti­za­la – ka­za­la je jed­na kom­ši­ni­ca za por­tal FOS.
Kom­ši­ja je ka­zao da je u nji­ho­vom sta­nu uvi­jek bi­la vri­ska.
– To je stra­šno. Ni­sam ja ni­kad vi­dio po­li­ci­ju da je do­la­zi­la – do­da­je kom­ši­ja.


Hap­šen i ra­ni­je

Ši­šić u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, oda­kle se i do­se­lio u Pod­go­ri­cu, ima po­li­cij­ski do­si­je. Pro­šle go­di­ne po­li­ci­ja ga je uhap­si­la zbog sum­nje da je pu­cao u jed­nog mla­di­ća. Kri­tič­ne no­ći on je na tu­zlan­skom br­du Ilin­či­ca pr­vo ver­bal­no na­pao mla­di­ća ko­ji je tu do­šao auto­mo­bi­lom. Na­kon to­ga je pri­šao nje­go­vom auto­mo­bi­lu i dr­škom pi­što­lja raz­bio sta­klo na vo­za­če­vim vra­ti­ma, te oti­šao do svog vo­zi­la, vra­tio se i is­pa­lio je­dan hi­tac iz pi­što­lja u prav­cu do­njeg di­je­la ti­je­la mla­di­ća, ko­jeg ni­je po­go­dio. Osam go­di­na ra­ni­je sum­nji­čio se za te­šku kra­đu po­či­nje­nu u kan­ce­la­ri­ji tu­zlan­skog advo­ka­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"