Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-08 GORAN SEKULOVIĆ BIĆE KANDIDAT ZA ČLANA SAVJETA RTCG
DPS predlaže autora knjige o Miluc
Sekulović (Foto: krstas.rs) DPS predlaže autora knjige o Miluc U ovom toku procesa ne bih ništa da komentarišem, kazao je Goran Sekulović za „Dan”
Do­sko­ra­šnji glav­ni ured­nik „Pro­svjet­nog ra­da” Go­ran Se­ku­lo­vić naj­vje­ro­vat­ni­je će bi­ti je­dan od kandidata za čla­na Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), umje­sto Go­ra­na Đu­ro­vi­ća, ko­ji je ra­ni­je raz­ri­je­šen, ne­za­va­nič­no sa­zna­je „Dan”. Se­ku­lo­vi­ća će, pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, pred­lo­ži­ti or­ga­ni­za­ci­je bli­ske De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­ste (DPS), ka­ko bi vla­da­ju­ća stran­ka na taj na­čin, pre­ma tvrd­nja­ma na­šeg iz­vo­ra, na­sta­vi­la pro­ces pre­u­zi­ma­nja kon­tro­le nad jav­nim ser­vi­som.
Se­ku­lo­vić je na po­sled­njem kon­kur­su za ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra RTCG bio je­dan od kan­di­da­ta za tu po­zi­ci­ju.
Se­ku­lo­vić je do­ne­dav­no bio glav­ni ured­nik „Pro­svjet­nog ra­da” i autor je vi­še knji­ga. Jed­na od naj­po­zna­ti­jih nje­go­vih knji­ga je „Pre­mi­jer po­bjed­nič­kog du­ha”, ko­ju je o li­de­ru DPS-a Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću na­pi­sao za­jed­no sa Jo­va­nom Sta­ma­to­vi­ćem.
On ju­če u iz­ja­vi za „Dan” ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še na­ša sa­zna­nja.
– U ovom to­ku pro­ce­sa ne bih ni­šta da ko­men­ta­ri­šem – ka­zao je on.
Se­ku­lo­vić je u svom pro­gra­mu ko­ji je do­sta­vio kao kan­di­dat za ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra na­veo da se za­la­že za ne­pri­stra­snost i ne­za­vi­snost RTCG, od­mak od po­li­tič­ke pri­stra­sno­sti, odr­ži­vi mo­del fi­nan­si­ra­nja jav­nog ser­vi­sa.
Kan­di­da­tu­re za čla­na Sa­vje­ta RTCG ko­ji bi za­mi­je­nio Go­ra­na Đu­ro­vi­ća do­sta­vlja­ju se do 13. fe­bru­a­ra skup­štin­skom Ad­mi­ni­stra­tiv­nom od­bo­ru, na kon­kur­su ko­ji je ras­pi­san 29. de­cem­bra. Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor pred­la­že Skup­šti­ni čla­na Sa­vje­ta RTCG. Go­ra­na Đu­ro­vi­ća je Skup­šti­na kra­jem go­di­ne smi­je­ni­la zbog na­vod­nog kr­še­nja Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
Pre­ma uslo­vi­ma po­zi­va, pred­lo­že­ni kan­di­dat za čla­na Sa­vje­ta RTCG mo­že bi­ti afir­mi­sa­ni struč­njak iz obla­sti ko­ja je re­le­vant­na za oba­vlja­nje dje­lat­no­sti RTCG (no­vi­nar­stvo, pra­vo, eko­no­mi­ja, teh­nič­ke na­u­ke, so­ci­o­lo­gi­ja, mar­ke­ting, ra­dio-di­fu­zi­ja i dr.), ko­ji ima pre­bi­va­li­šte u Cr­noj Go­ri i naj­ma­nje vi­so­ku struč­nu spre­mu.
– Čla­no­vi Sa­vje­ta ne mo­gu bi­ti po­sla­ni­ci i od­bor­ni­ci, li­ca ko­ja bi­ra, ime­nu­je ili po­sta­vlja Skup­šti­na, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re i Vla­da, za­po­sle­ni u RTCG, funk­ci­o­ne­ri po­li­tič­kih stra­na­ka, pred­sjed­ni­ci stra­na­ka, čla­no­vi pred­sjed­ni­štva, nji­ho­vi za­mje­ni­ci, čla­no­vi iz­vr­šnih i glav­nih od­bo­ra, kao i dru­gi stra­nač­ki funk­ci­o­ne­ri, li­ca ko­ja, kao vla­sni­ci udje­la, ak­ci­o­na­ri, čla­no­vi or­ga­na upra­vlja­nja, čla­no­vi nad­zor­nih or­ga­na, za­po­sle­ni i sl. i ko­ja ima­ju in­te­re­sa u prav­nim li­ci­ma ko­ja se ba­ve pro­iz­vod­njom ra­dio i te­le­vi­zij­skog pro­gra­ma, ta­ko da bi član­stvo ta­kvog li­ca u Sa­vje­tu mo­glo da do­ve­de do su­ko­ba in­te­re­sa – na­vo­di se u po­zi­vu.
Čla­no­vi Sa­vje­ta RTCG ne mo­gu bi­ti ni li­ca ko­ja su pra­vo­sna­žno osu­đe­na za kri­vič­no dje­lo pro­tiv slu­žbe­ne du­žno­sti, kri­vič­no dje­lo ko­rup­ci­je, pre­va­re, kra­đe ili dru­go kri­vič­no dje­lo ko­je ga či­ni ne­do­stoj­nim za oba­vlja­nje jav­ne funk­ci­je, bez ob­zi­ra na iz­re­če­nu sank­ci­ju ili su pra­vo­sna­žno osu­đe­na za ne­ko dru­go kri­vič­no dje­lo na ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju du­žem od šest mje­se­ci, u pe­ri­o­du dok tra­ju po­sle­di­ce osu­de.
Pred­la­ga­či mo­gu za­jed­no ili odvo­je­no pred­lo­ži­ti kan­di­da­ta za čla­na Sa­vje­ta.
– Ako pred­la­ga­či pod­ne­su vi­še odvo­je­nih pred­lo­ga, raz­ma­tra­će se sa­mo pred­log ko­ji ima po­dr­šku naj­ve­ćeg bro­ja ovla­šće­nih pred­la­ga­ča. Man­dat no­vo­i­me­no­va­nog čla­na Sa­vje­ta tra­je do is­te­ka man­da­ta čla­na Sa­vje­ta umje­sto ko­jeg je ime­no­van – na­vo­di se u po­zi­vu.
Kan­di­dat ko­jeg Skup­šti­na ime­nu­je po pred­lo­gu NVO bi­će osmi član Sa­vje­ta. On će „do­vr­ši­ti” man­dat Go­ra­na Đu­ro­vi­ća, ko­jeg je par­la­ment raz­ri­je­šio jer je isto­vre­me­no sa funk­ci­jom u Sa­vje­tu RTCG oba­vljao du­žnost iz­vr­šnog di­rek­to­ra u fir­mi ko­ja se ba­vi po­ljo­pri­vred­nom pro­iz­vod­njom. Iako je ocije­na prav­nih struč­nja­ka bi­la da Đu­ro­vić zbog to­ga mo­že sa­mo pre­kr­šaj­no od­go­va­ra­ti, nje­ga je Skup­šti­na raz­ri­je­ši­la funk­ci­je u Sa­vje­tu.
Na isti na­čin Skup­šti­na je raz­ri­je­ši­la re­di­te­lja Ni­ko­lu Vuk­če­vi­ća, ocje­niv­ši da je u na­vod­nom su­ko­bu in­te­re­sa i da je pod­re­dio jav­ni in­te­res pri­vat­nom zbog re­di­telj­skog ho­no­ra­ra za do­ku­men­tar­ni film, ko­ji ni­je imao ni­ka­kve ve­ze sa RTCG. Uprav­ni sud ne­dav­no je oci­je­nio da ni­je do­ka­za­no da je Vuk­če­vić bio u su­ko­bu in­te­re­sa.
Na­vod­ni su­kob in­te­re­sa Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) utvr­di­la je i u slu­ča­ju Iva­na Mi­tr­o­vi­ća, ko­ji je sam pod­nio ostav­ku, iako je tvr­dio da „ni­je kriv”. Na mje­sto Mi­tro­vi­ća ne­dav­no je ime­no­van du­go­go­di­šnji funk­ci­o­ner DPS-a Slo­bo­dan Pa­jo­vić, dok će Vuk­če­vi­ća naj­vje­ro­vat­ni­je za­mje­ni­ti, Igor Jo­vo­vić, kao pred­log Uni­ver­zi­te­ta Do­nja Go­ri­ca (UDG). Nje­go­vo ime­no­va­nje Skup­šti­ni pred­lo­žio je Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor i o nje­mu će se od­lu­či­va­ti na van­red­noj sjed­ni­ci za­ka­za­noj za 14. fe­bru­ar.
A.O.


Vuk­če­vić umje­sto Ši­po­vac

Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca RTCG An­dri­ja­na Ka­di­ja smi­je­ni­la je do­sko­ra­šnju di­rek­to­ri­cu mar­ke­tin­ga Va­nju Ši­po­vac. Ka­di­ja ju­če ni­je htje­la da ko­men­ta­ri­še tu od­lu­ku. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, na nje­no mje­sto ime­no­van je Mla­den Vuk­če­vić.
Ka­ko „Dan” ne­zva­nič­no sa­zna­je, ključ­ni raz­log za smje­nu Va­nje Ši­po­vac bio je ne­re­a­li­zo­va­ni go­di­šnji plan po osno­vu mar­ke­tin­ga za 2017. go­di­nu, ko­ji je pr­vo­bit­no bio pro­jek­to­van na 1,5 mi­li­o­na eura. Re­ba­lan­som je plan sma­njen na mi­li­on eura, da bi na kra­ju go­di­ne pri­ho­di od mar­ke­tin­ga iz­no­si­li oko 900.000.
Sa­vjet je u vi­še na­vra­ta kri­ti­ko­vao lo­šu re­a­li­za­ci­ju go­di­šnjeg fi­nan­sij­skog pla­na ka­da je u pi­ta­nju ostva­ri­va­nje pri­ho­da po osno­vu mar­ke­tin­ga.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"