Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-08 FLEŠ
Protest zbog seminara
Oso­be s in­va­li­di­te­tom (OSI) su u struč­noj i la­ič­koj jav­no­sti u Cr­noj Go­ri pre­po­zna­te kao pred­me­ti bri­ge, ne­ko ko se „zbri­nja­va”, o ko­me se „sta­ra” i ko tre­ba da bu­de za­hva­lan na mr­vi­ci pa­žnje ko­ju će mu „hu­ma­ni” pru­ži­ti, sa­op­šti­li su iz Udru­že­nja mla­dih sa hen­di­ke­pom, iz­ra­ža­va­ju­ći ne­za­do­volj­stvo i za­bri­nu­tost zbog sta­va o OSI ko­ji je pred­sta­vljen u po­zi­vu NVO „Por­tret”. Ta NVO je po­zva­la struč­na li­ca ko­ja ra­de s oso­ba­ma s in­va­li­di­te­tom da uče­stvu­ju u se­mi­na­ru na te­mu „Pre­ven­ci­ja sin­dro­ma sa­go­ri­je­va­nja kod struč­nih li­ca ko­ja ra­de sa OSI” u okvi­ru pro­jek­ta „Ču­vam se, ču­vam te”, a iz UMHCG na­gla­ša­va­ju da je ovaj pro­je­kat do­bio sred­stva na kon­kur­su Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću i to u ka­te­go­ri­ji „za­do­vo­lja­va­nja po­tre­ba li­ca s in­va­li­di­te­tom”.
– Sa dru­ge stra­ne, čak 90 stu­de­na­ta s in­va­li­di­te­tom je zbog ova­kvih i slič­nih pro­je­ka­ta osta­lo bez ser­vi­sa po­dr­ške bez ko­jih ne mo­gu stu­di­ra­ti jer im ih ni­ko ne obez­bje­đu­je: per­so­nal­ne i asi­sten­ci­je u na­sta­vi, pri­stu­pač­nog pre­vo­za, li­te­ra­tu­re u pri­stu­pač­nim for­ma­ti­ma… Na­da­mo se da će ka­da svo­je „po­seb­ne po­tre­be” za uži­va­njem u de luks vi­la­ma, sun­cu i mo­ru za­do­vo­lje ri­je­ši­ti da is­po­štu­ju je­dan li­je­pi prin­cip i sa­ču­va­ju oso­be s in­va­li­di­te­tom od se­be, a mi će­mo ih vr­lo ra­do pod­u­či­ti ka­ko da nas po­sma­tra­ju kao rav­no­prav­na ljud­ska bi­ća – po­ru­či­li su iz Udru­že­nja.

Obu­ka za voj­ni­ke
U Cen­tru za obu­ku Voj­ske Cr­ne Go­re (VCG), u ka­sar­ni „Mi­lo­van Ša­ra­no­vić” u Da­ni­lov­gra­du sve­ča­no je po­če­la obu­ka za 54 no­vo­pri­mlje­na voj­ni­ka po ugo­vo­ru. Iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne (MO) su ka­za­li da će osnov­na obu­ka voj­ni­ka bi­ti re­a­li­zo­va­na u ka­sar­ni „Mi­lo­van Ša­ra­no­vić”, dok će se na kra­ju tro­mje­seč­ne obu­ke odr­ža­ti vje­žba u te­ren­skim uslo­vi­ma.
– Na­kon osnov­ne obu­ke voj­ni­ci će bi­ti upu­će­ni u ma­tič­ne je­di­ni­ce, gdje će na­sta­vi­ti sa re­a­li­za­ci­jom pla­na i pro­gra­ma struč­no-spe­ci­ja­li­stič­ke obu­ke, u ci­lju sti­ca­nja zna­nja neo­p­hod­nih za uspje­šno iz­vr­ša­va­nje za­da­ta­ka na for­ma­cij­skim du­žno­sti­ma – ka­za­li su iz MO.
Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li vr­ši­lac du­žno­sti na­čel­ni­ka Odje­lje­nja za obu­ku Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske Cr­ne Go­re pot­pu­kov­nik Živ­ko Ra­ko­če­vić, glav­ni pod­o­fi­cir VCG, za­stav­nik Ste­van Kr­go­vić, za­mje­nik ko­man­dan­ta Cen­tra za obu­ku ma­jor Mi­lo­je Kne­že­vić, pr­vi pod­o­fi­cir Cen­tra za obu­ku za­stav­nik Amir Ibi­še­vić i pr­vi pod­o­fi­ci­ri je­di­ni­ca iz či­jeg sa­sta­va su voj­ni­ci na obu­ci.
A.O.

Kon­sul­ta­ci­je oko za­ko­na
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ob­ja­vi­lo je po­ziv na kon­sul­ta­ci­je za­in­te­re­so­va­noj jav­no­sti po­vo­dom do­no­še­nja Za­ko­na o odr­ža­va­nju stam­be­nih zgra­da. Iz tog re­so­ra je na­ja­vlje­no da će jav­ne kon­sul­ta­ci­je tra­ja­ti 20 da­na, od 7. do 27. fe­bru­a­ra.
– Kon­sul­ta­ci­ja­ma se obez­bje­đu­je in­for­mi­sa­nje naj­ši­re jav­no­sti o pla­ni­ra­nim ak­tiv­no­sti­ma na pri­pre­mi za­ko­na, u ci­lju pot­pu­ni­je raz­mje­ne in­for­ma­ci­ja, uče­stvo­va­nja za­in­te­re­so­va­nih stra­na u pri­pre­mi za­ko­na i ot­kla­nja­nja ne­ga­tiv­nih po­slje­di­ca u pri­mje­ni za­ko­na – ka­za­li su iz mi­ni­star­stva.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"