Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-02-08 OBJAVLJEN PROGRAM UREĐENJA PROSTORA ZA OVU GODINU
Za imovinske sporove dužni 14 miliona
Kanalizaciju će dobiti 24 ulice Za imovinske sporove dužni 14 miliona
Na­crt Pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za 2018. go­di­nu, ko­ji či­ni ba­zu raz­vo­ja gra­da, sa­dr­ži pro­jek­te ukup­no vri­jed­ne 28.401.754 eura. Svi ko­ji že­le da ne­što po­pra­ve, pro­mi­je­ne ili do­pu­ne u tom do­ku­men­tu to mo­gu uči­ni­ti na­red­nih 15 da­na ko­li­ko i tra­je jav­na ras­pra­va.
Do 28 mi­li­o­na sti­že se ta­ko što će od na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje iz bu­dže­ta Glav­nog gra­da ima­ti 11,5 mi­li­o­na, kroz osta­la bu­džet­ska sred­stva pla­ni­ra­no je 5,4 mi­li­o­na a sop­stve­na sred­stva pred­u­ze­ća su dva mi­li­o­na. Od do­na­ci­ja je pred­vi­đe­no 73 hi­lja­de eura, kroz for­mu pri­vat­no-jav­nog part­ner­stvo bi­će obez­bi­je­đe­no 7,9 mi­li­o­na eura, od kre­di­ta mi­li­on, dok će lo­kal­na za­jed­ni­ca i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de opre­di­je­li­ti 345 hi­lja­da eura.
Plan sa­dr­ži po­dat­ke ka­ko će ras­po­re­di­ti sred­stva na 11 stav­ki. To su iz­ra­da plan­ske do­ku­men­ta­ci­je (ko­ja je već za­po­če­ta ili je do­ne­se­na od­lu­ka o iz­ra­di i ona ko­ja će se ra­di­ti u to­ku ove go­di­ne), sli­je­di iz­ra­da teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je već ugo­vo­re­ne ili ko­ja tek tre­ba da se ugo­vo­ri i ona je po­di­je­lje­na u vi­še gru­pa. Plan sa­dr­ži rje­ša­va­nje imo­vin­skih spo­ro­va, ure­đi­va­nje i opre­ma­nje lo­ka­ci­ja i to već u i oni ko­ji se pla­ni­ra­ju. Pe­ta stav­ka je iz­grad­nja i re­kon­struk­ci­ja sa­o­bra­ćaj­ni­ca i mo­sto­va, ugo­vo­re­na i pla­ni­ra­na, sli­je­di iz­grad­nja hi­d­ro­teh­nič­ke in­fra­struk­tu­re, iz­grad­nja pi­ja­ca, ure­đe­nje zele­nih po­vr­ši­na, jav­ne ra­svje­te, obje­ka­ta na de­po­ni­ji i ure­đe­nje gro­blja.
U do­ku­men­tu je na­zna­če­na i či­nje­ni­ca po­put du­gih ro­ko­va spro­vo­đe­nja ten­der­skih po­stu­pa­ka te ka­ko će se od­re­đi­va­ti pri­o­ri­te­ti. Ima vi­še na­po­me­na pa se gra­đa­ni­ma pr­po­ru­ču­je da či­ta­ju i ono na­pi­sa­no „ma­lim slo­vi­ma”. Naj­vi­dlji­vi­ja, za gra­đa­ne, su ula­ga­nja u sa­o­bra­ćaj­ni­ce, mo­sto­ve i ga­ra­že. Pa je ta­ko na­ve­de­no iz­grad­nja pr­ve fa­ze ju­go­za­pad­ne obi­la­zni­ce vri­jed­ne pet mi­li­o­na eura, re­kon­struk­ci­ja pr­ve fa­ze Ce­tinj­skog pu­ta ko­ja će ko­šta­ti 1.400.000 eura, dok će mi­li­on eura bi­ti po­tro­še­no za re­kon­struk­ci­ju pr­ve fa­ze Uli­ce Vo­ji­sla­vlje­vi­ća. Ta­ko­đe, u ovoj go­di­ni pla­ni­ra­na su re­kon­struk­ci­je pr­ve fa­ze Zmaj Jo­vi­ne uli­ce, za­tim Uli­ce Ri­sta Sti­jo­vi­ća, Vu­ka Ka­ra­dži­ća kao i dru­ge fa­ze Uli­ce Mi­lo­ja Pa­vlo­vi­ća. U pro­gra­mu za ovu go­di­nu na­šle su se i re­kon­struk­ci­ja pr­ve fa­ze Uli­ce Lu­dvi­ka Ku­be. Ta­ko­đe, pred­vi­đe­na je iz­grad­nja če­tvr­tog ko­ri­do­ra bi­ci­kli­stič­koh sta­za, sa­na­ci­ja kli­zi­šta na glav­nom pu­tu ka Ku­či­ma...
Pi­ja­ce u Ma­sli­na­ma i Tu­zi­ma pla­ni­ra­na su kroz pri­vat­na-jav­na part­ner­stva. Ka­na­li­za­ci­ju će do­bi­ti pre­ko 25 uli­ca. No­vu se­kun­dar­nu mre­žu do­bi­će Ma­ha­la i dio Tu­zi...
Glav­ni grad u rje­ša­va­ju imo­vin­sko -prav­nih od­no­sa ima oba­ve­za od ukup­no 14 mi­li­o­na eura. U do­ku­men­tu je na­zna­če­no 79 pro­je­ka­ta gdje su utvr­đe­ni tač­ni iz­no­si i 20 za ko­je će se na­čin i ob­lik na­kna­de utvr­di­ti na­kon po­kre­ta­nja po­stup­ka eks­pro­pri­ja­ci­je. Ka­ko je u bu­džet za rje­ša­va­nje ovih od­no­sa pred­vi­đe­no sa­mo 2,55 mi­li­o­na eura to­li­ko će bi­ti i is­pla­će­no.
N.S.-A.D.


Ob­na­vlja­ju ospo­re­ne pla­no­ve

Za iz­ra­du plan­ske do­ku­men­ta­ci­je pla­ni­ra­no je da bu­de po­tro­še­no 816.667 eura. Me­đu plan­skim do­ku­men­ti­ma ko­ji će bi­ti ura­đe­ni na­la­ze se i pla­no­vi ko­ji su od­lu­kom Ustav­nog su­da u ju­lu pro­šle go­di­ne sta­vlje­ni van prav­ne sna­ge i to DUP Za­bje­lo 8, DUP Za­bje­lo 9, DUP Blok 35 i 36, DUP Na­se­lje 1. maj...


Cen­tral­na ras­pra­va 16. fe­bru­a­ra

Na­crt Pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za ovu go­di­nu na jav­noj ra­spra­vi bi­će za­ključ­no sa 22. fe­bru­a­rom do ka­da se mi­šlje­nja, pri­mjed­be i su­ge­sti­je mo­gu do­sta­vlja­ti Se­kre­ta­ri­ja­tu za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne pi­sme­no ili pu­tem mej­la se­kre­ta­ri­jat.pla­ni­ra­nje.uredjenje@podgorica.me.
Cen­tral­na jav­na ras­pra­va za­ka­za­na je za pe­tak, 16. fe­bru­ar u KIC-u „Bu­do To­mo­vić”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"