Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-30 U EKSPLOZIJI U MOJKOVAČKOJ FABRICI ORUŽJA TEŠKO POVRIJEĐENI RADOVAN ČOBELJIĆ (50) I MAKSIM VUJIČIĆ (50)
Radnici stradaju, država žmuri
Povrijeđeni hitno prebačeni u Podgoricu Radnici stradaju, država žmuri U mojkovačkoj „Tari” ovo je četvrta eksplozija u poslednje tri godine. Stradalo je jedno lice, više od 10 je povrijeđeno, a za sve to vrijeme inspekcija rada je menadžment kaznila sa 4.000 eura, dok se iz tužilaštva uopšte ne oglašavaju Vlada je dozvolila da kontroverzni švajcarski biznismen Hajnrih Tome postane većinski vlasnik „Tare” uprkos tome što ga je američka vlada stavila na listu sumnjivih trgovaca oružjem i navodima o njegovoj umiješanosti u niz međunarodnih skandala
Rad­ni­ci  moj­ko­vač­ke fa­bri­ke oruž­ja „Ta­ra” Ra­do­van Čo­be­ljić (50) i Mak­sim Vu­ji­čić (50) te­že su po­vri­je­đe­ni u eks­plo­zi­ji ko­ja se do­go­di­la ju­če uju­tru, oko 8.45. Na­kon zbri­nja­va­nja u Ur­gent­nom cen­tru bje­lo­polj­ske Op­šte bol­ni­ce, zbog te­ži­ne po­vre­da, oni su he­li­kop­te­rom MUP-a hit­no tran­spor­to­va­ni u Kli­nič­ki cen­tar u Pod­go­ri­ci.
Di­rek­to­ri­ca bje­lo­polj­ske Op­šte bol­ni­ce Bi­ser­ka Bu­la­to­vić ka­za­la je da su u ovom slu­ča­ju pred­u­ze­li sve što je u nji­ho­voj mo­ći.
– Obo­ji­ca su za­do­bi­li ope­ko­ti­ne pr­vog, dru­gog i tre­ćeg ste­pe­na po ci­je­lom ti­je­lu.Te po­vre­de su opa­sne po ži­vot. Od­mah smo oku­pi­li na­šu zdrav­stve­nu eki­pu i pru­ži­li po­moć po­vri­je­đe­ni­ma –ka­za­la je Bu­la­to­vi­će­va.
Pri­li­kom tran­spor­ta dvo­ji­ce po­vri­je­đe­nih rad­ni­ka iz bje­lo­polj­ske bol­ni­ce bi­lo je pri­mjet­no da su nji­ho­ve po­vre­de ve­o­ma te­ške.
– Vu­ji­čić i Čo­be­ljić su za­do­bi­li po­vre­de opa­sne po ži­vot, tač­ni­je ope­ko­ti­ne pr­vog, dru­gog i tre­ćeg ste­pe­na ko­je su za­hva­ti­le či­ta­vo ti­je­lo. Na­kon de­talj­ne ob­ra­de na­šeg ljek­ar­skog ti­ma na če­lu sa dr Du­škom Mi­la­di­no­vi­ćem, na­čel­ni­kom hi­rur­škog odje­lje­nja, oba pa­ci­jen­ta su pre­ve­ze­na u Pod­go­ri­cu – sa­op­štio je port­pa­rol bje­lo­polj­ske bol­ni­ce Mi­lan Ve­lič­ko­vić.
Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, eks­plo­zi­ja se do­go­di­la u po­go­nu mon­ta­že. Čo­be­ljić i Vu­ja­čić su ra­di­li na ta­ko­zva­noj pre­si u tom po­go­nu. Na­kon eks­plo­zi­je, pro­iz­vod­ni pro­ces u fa­bri­ci je pre­ki­nut, a za­po­sle­ni su po­sla­ti ku­ća­ma.
Čla­no­vi po­ro­di­ca i pri­ja­te­lji po­vri­je­đe­nih rad­ni­ka ubr­zo su sti­gli pred bje­lo­polj­sku bol­ni­cu.
– Bi­la sam u smje­ni, ali ni­je­sam bi­la u is­toj pro­sto­ri­ji s nji­ma dvo­ji­com. Od­jed­nom se ču­la eks­plo­zi­ja. Po­mi­sli­la sam na naj­go­re. Sa­mo da pre­ži­ve ovo – kazala nam je sa su­za­ma u oči­ma Lji­lja­na Vu­ji­čić, su­pru­ga po­vri­je­đe­nog Mak­si­ma.
Ka­ko smo sa­zna­li, on je bio po­vri­je­đen i pri­li­kom pr­ve eks­plo­zi­je ko­ja se do­go­di­la u „Ta­ri”. Na­kon to­ga je u fa­bri­ci za­po­sle­na i nje­go­va su­pru­ga.
Iz kom­pa­ni­je „Ta­ra grup” je sa­op­šte­no da je do eks­plo­zi­je do­šlo u po­go­nu mon­ta­že u ra­di­o­ni­ci 1. U tre­nut­ku eks­po­lo­zi­je, ka­ko su na­ve­li, ra­di­lo se na mon­ta­ži pi­ro­teh­nič­ke pa­tro­ne PP3. 
Na­kon in­ci­den­ta u fa­bri­ku su ušli in­spek­to­ri ra­da, a Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju uze­lo je iz­ja­ve od po­vri­je­đe­nih rad­ni­ka i od še­fa mon­ta­že Mi­la­na Smo­lo­vi­ća i iz­vr­šnog di­rek­to­ra kom­pa­ni­je „Ta­ra” Igo­ra Vu­jo­vi­ća. Tu­ži­lac Mir­ko Bu­la­to­vić ka­zao je za „Dan“ da su u to­ku iz­vi­đaj­ne rad­nje.
Iako je ovo već če­tvr­ta eks­plo­zi­ja u moj­ko­vač­koj fa­bri­ci oruž­ja u po­sled­nje tri go­di­ne i ma­da je u pret­hod­noj jed­na oso­ba po­gi­nu­la, a se­dam ih je po­vri­je­đe­no, „Ta­ra” je sank­ci­o­ni­sa­na sa­mo nov­ča­nom ka­znom od 4.000 eura.
Vlada je dozvolila da kontroverzni švajcarski biznismen Hajnrih Tome postane većinski vlasnik „Tare” uprkos tome što ga je američka vlada stavila na listu sumnjivih trgovaca oružjem i navodima o njegovoj umiješanosti u niz međunarodnih skandala U ju­nu 2015. go­di­ne, u stra­vič­noj eks­plo­zi­ji u „Ta­ri” po­gi­nu­la je Slo­bo­dan­ka Ćo­rić (55), dok je se­dam nje­nih ko­le­ga po­vri­je­đe­no. U fe­bru­a­ru 2014. po­vri­je­đe­na je Gor­da­na Bo­ško­vić, šef pi­ro­teh­nič­kog sek­to­ra, a 24. ok­to­bra iste go­di­ne u eks­plo­zi­ji je po­vri­je­đe­no še­sto­ro rad­ni­ka. Ni­ko od nad­le­žnih u fa­bri­ci ni­je od­go­va­rao za ne­sre­ću u ko­joj je stra­da­la Ćo­ri­će­va, već je kri­vi­ca sva­lje­na na na­stra­da­lu rad­ni­cu. Moj­kov­ča­ni sa ko­ji­ma smo ju­če raz­go­va­ra­li is­ti­ču da se u „Ta­ri” če­sto de­ša­va­ju ne­sre­će i da nad­le­žni pod hit­no tre­ba da pre­du­zmu mje­re ka­ko bi si­gur­nost rad­ni­ka bi­la na naj­višpem mo­gu­ćem ni­vou.
– Bio sam kod ku­će ka­da se ču­la stra­ho­vi­ta eks­plo­zi­ja. Iza­šao sam na te­ra­su i vi­dio da se iz­nad fa­bri­ke oruž­ja di­že gu­sti dim. Od­mah sam znao da se de­si­la ne­sre­ća – ka­zao nam je Dra­žen Šu­ko­vić.
M.N.-m.v.


Tu­ži­lac na­lo­žio vje­šta­če­nje

Osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom Po­lju Vla­dan Đa­lo­vić oba­vio je uvi­đaj na mje­stu eks­plo­zi­je.
– Eks­plo­zi­ja se de­si­la u po­go­nu-od­sje­ku za pre­so­va­nje pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va. Uvi­đaj se oba­vlja u pri­su­stvu vje­šta­ka za­šti­te na ra­du i struč­nja­ka iz Fo­re­znič­kog cen­tra u Da­ni­lov­gra­du. Po okon­ča­nju is­tra­ge i ka­da stig­nu re­zul­ta­ti vje­šta­če­nja, tu­ži­la­štvo će se od­re­di­ti u ve­zi sa da­ljim ask­tiv­no­sti­ma.
Ina­če, u vri­je­me ek­plo­zi­je u tom po­go­nu su bi­la sa­mo dvo­ji­ca po­vri­je­đe­nih rad­ni­ka – ka­zao je Đa­lo­vić.


Ka­žnje­ni nov­ča­no

In­spek­ci­ja ra­da ka­zni­la je fa­bri­ku oruž­ja „Ta­ra“sa 4.320 eura zbog eks­plo­zi­je u ko­joj je stra­da­la jed­na rad­ni­ca, a po­vri­je­đe­no sed­mo­ro za­po­sle­nih.
Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve „Da­nu“ je sa­op­šte­no da su re­zul­ta­te in­spek­cij­skog nad­zo­ra pro­sli­je­di­li Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju, zbog če­ga ni­je­su mo­gli ot­kri­ti vi­še po­da­ta­ka.
– In­spek­ci­ja ra­da je zbog utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti iz obla­sti za­šti­te na ra­du iz­re­kla uprav­ne mje­re za ot­kla­nja­nje ne­pra­vil­no­sti i sank­ci­je pred­vi­đe­ne za­ko­nom. Za­pi­sni­ci i kom­plet­na do­ku­men­ta­ci­ja po­sla­ti su Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju – na­vo­di se u od­go­vo­ri­ma Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
U eks­lo­zi­ji u ko­joj stra­da­la Ćo­ri­će­va lak­še tje­le­sne po­vre­de su za­do­bi­li Dra­ga­na Vi­da­ko­vić (23), Ve­sna Zin­do­vić (42), Ol­ga Gr­di­nić (51), Na­da Vu­ja­čić (49), Da­ni­je­la Va­so­vić (42), To­mi­slav Vi­da­ko­vić (49) i Ve­se­lin Smo­lo­vić (42). 

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"