Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-08 ISTRAGA ZBOG ZLOSTAVLJANJA NEDAVNO PREMINULOG DJEČAKA
Tužioci ulaze u Dječju bolnicu
Privođenje Šišića Tužioci ulaze u Dječju bolnicu Prema saznanjima „Dana”, tužioci danas ulaze u Dječju bolnicu kako bi provjerili protokole i djelovodne knjige i tako utvrdili da li je dječak 6. januara doveden u bolnicu, kako je navedeno u anonimnoj prijavi
Tu­ži­o­ci Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva, naj­vje­ro­vat­ni­je, će da­nas po­sje­ti­ti Dječ­ju bol­ni­cu, ka­ko bi pro­vje­ri­li da li je i na ko­ji na­čin to­kom ja­nu­a­ra sa­da pre­mi­nu­lom dje­ča­ku P.J. uka­zi­va­na me­di­cin­ska po­moć zbog po­vre­da gla­ve. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, tu­ži­o­ci će ući u Dječ­ju bol­ni­cu ka­ko bi pro­vje­ri­ti pro­to­ko­le, dje­lo­vod­ne knji­ge i is­pi­ta­li lje­ka­re i me­di­cin­sko oso­blje ko­je je, ka­ko je pre­ci­zi­ra­no u ano­nim­noj pri­ja­vi, bi­lo u smje­ni ka­da je dje­čak do­ve­den u bol­ni­cu. Pret­hod­no je di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić upu­ti­la za­htjev vi­šem dr­žav­nom tu­ži­o­cu Zo­ra­nu Vu­či­ni­ću da pre­i­spi­ta na­vo­de iz ano­nim­ne pri­ja­ve.
„Da­nu” je iz tu­ži­la­štva ne­zva­nič­no re­če­no da će od KCCG tra­ži­ti ime­na de­žur­nih lje­ka­ra i me­di­cin­skog oso­blja ko­ji su bi­li u smje­ni ka­da je 6. ja­nu­a­ra, ka­ko je na­ve­de­no u ano­nim­noj pri­ja­vi, di­je­te pri­mlje­no u Dječ­ju bol­ni­cu i Ur­gent­ni cen­tar.
Tu­ži­lac Zo­ran Vu­či­nić si­noć ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve i po­ru­ke iz „Da­na”.
U na­stav­ku is­tra­ge ubi­stva dje­ča­ka klju­čan će bi­ti ob­duk­ci­o­ni na­laz ko­ji se oče­ku­je.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Cen­tra za žen­ska pra­va (CŽP) Ma­ja Ra­i­če­vić za­tra­ži­la je ju­če od di­rek­to­ri­ce Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ce Ko­va­če­vić da is­pi­ta da li je pet­na­e­sto­mje­seč­nom dje­ča­ku P.J., ko­ji je, ka­ko se sum­nja, u po­ne­dje­ljak pre­mi­nuo od po­sle­di­ca pre­bi­ja­nja, pru­ža­na zdrav­stve­na nje­ga u toj zdrav­stve­noj usta­no­vi po­čet­kom ja­nu­a­ra zbog po­vre­da u pred­je­lu oči­ju. Ta­ko­đe je od di­rek­to­ri­ce KCCG za­tra­ži­la da utvr­di even­tu­al­nu od­go­vor­nost me­di­cin­skog oso­blja uko­li­ko ovaj slu­čaj ni­je pri­ja­vljen. Ko­va­če­vi­će­va je upu­ti­la do­pis tu­ži­la­štvu da utvr­di osnov ovih na­vo­da.
Ra­i­če­vi­će­va je u do­pi­su Ko­va­če­vi­će­voj ka­za­la da je ta NVO do­bi­la ano­nim­nu pri­ja­vu u ko­joj se na­vo­di da je 6. ja­nu­a­ra u Dječ­ju bol­ni­cu pri­mljen P.J. ko­ga je, pre­ma na­vo­di­ma iz pri­ja­ve, do­veo očuh Ner­min Ši­šić. Ši­šić se sum­nji­či da je ne­pu­nih mje­sec da­na ka­sni­je be­bu bru­tal­no is­pre­bi­jao, na­kon če­ga je pre­mi­nu­la.
– In­for­mi­sa­ni smo da je 6. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne Ner­min Ši­šić, u prat­nji kom­ši­je, pet­na­e­sto­mje­seč­nog P.J. do­veo u Dje­č­ju bol­ni­cu u Pod­go­ri­ci, sa po­vre­da­ma u pred­je­lu is­pod oči­ju, te da je u pe­ri­o­du iz­me­đu 21 i 22 ča­sa iz Dječ­je bol­ni­ce upu­ćen na sni­ma­nje u Ur­gent­ni cen­tar. Pre­ma do­bi­je­nim in­for­ma­ci­ja­ma, na pi­ta­nje lje­ka­ra šta se de­si­lo, očuh je od­go­vo­rio da je di­je­te par da­na ra­ni­je pa­lo iz kre­ve­ta – uka­za­la je Ra­i­če­vi­će­va u do­pi­su Ko­va­če­vi­će­voj.
Ape­lo­va­la je na di­rek­to­ri­cu KCCG da is­tra­ži ove in­for­ma­ci­je i da ih obavijeste da li je u koliko su tač­ne slu­čaj pri­ja­vljen nad­le­žnim or­ga­ni­ma.
– Uko­li­ko je iz­o­sta­la za­ko­nom pro­pi­sa­na oba­ve­za me­di­cin­skog oso­blja da pri­ja­vi na­si­lje nad dje­te­tom, tra­ži­mo da u skla­du sa va­šom nad­le­žno­šću pre­du­zme­te od­go­va­ra­ju­će mje­re da se ta­kvo po­stu­pa­nje naj­stro­že sank­ci­o­ni­še – po­ru­či­la je Ra­i­če­vi­će­va.
Ona je ape­lo­va­la da se me­di­cin­sko oso­blje do­dat­no oba­ve­že na pri­ja­vlji­va­nje slu­ča­je­va na­si­lja u po­ro­di­ci, na­ro­či­to nad dje­com, ka­ko bi se spri­je­či­le mo­gu­će tra­gič­ne po­sle­di­ce, obez­bi­je­di­la od­go­va­ra­ju­ća za­šti­ta žr­ta­va i od­go­vor­nost po­či­ni­la­ca na­si­lja.
Ko­va­če­vi­će­va je upu­ti­la do­pis Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT) sa mol­bom da utvr­di osno­va­nost na­vo­da iz­ne­se­ne­nih u ano­nim­noj pri­ja­vi da je dje­čak P.J. po­čet­kom ja­nu­a­ra bio na pre­gle­du u toj usta­no­vi, te da su i ta­da, na­vod­no, na nje­go­vom ti­je­lu bi­le vi­dlji­ve po­vre­de. Iz KCCG je sa­op­šte­no da su pred­u­ze­li mje­re po­vo­dom sa­op­šte­nja iz­vr­šne di­rek­to­ri­ce Cen­tra za žen­ska pra­va Ma­je Ra­i­če­vić da je, sa­da po­koj­ni, P.J., po­čet­kom ja­nu­a­ra bio na pre­gle­du u KCC.
Dje­čak P.J. pre­mi­nu­o je u po­ne­dje­ljak u ju­tar­njim ča­so­vi­ma u Dječ­joj bol­ni­ci, na­kon što je dan ra­ni­je pri­mljen bez zna­ko­va ži­vo­ta. Sum­nja se da je dje­čak žr­tva na­si­lja u po­ro­di­ci, za ko­je su osum­nji­čen nje­gov očuh Ner­min Ši­šić i maj­ka Je­le­na Jo­vo­vić.
– Na­po­mi­nje­mo da je KCCG na ras­po­la­ga­nju nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma za utvr­đi­va­nje svih re­le­vant­nih či­nje­ni­ca ovim po­vo­dom. Uko­li­ko se utvr­di pro­pust u ra­du za­po­sle­nih KCCG, bi­će sank­ci­o­ni­sa­ni u skla­du sa za­ko­nom – is­ti­ču iz KCCG.
Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja je sa­op­šte­no da su na osno­vu pi­sa­nja me­di­ja o ano­nim­noj pri­ja­vi da je pet­na­e­sto­mje­seč­no di­je­te P.J. u ja­nu­a­ru pre­gle­da­no u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re, od upra­ve KCCG za­tra­ži­li hit­no iz­ja­šnje­nje o to­me.
– Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ni­je do­bi­lo ni­ka­kvu pri­ja­vu u ve­zi sa mo­gu­ćim po­vre­đi­va­njem dje­te­ta u ja­nu­a­ru, a za ko­je je tra­že­na lje­kar­ska po­moć. Me­đu­tim, zbog tra­gič­nih okol­no­sti pod ko­ji­ma je di­je­te stra­da­lo, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja oče­ku­je od KCCG hit­nu in­for­ma­ci­ju o svim de­ta­lji­ma ve­za­nim za ovaj slu­čaj – na­ve­li su u sa­op­šte­nju.
A.O. – D.B.


Do­bi­li advo­ka­te

Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo (VDT) od­re­di­lo je ju­če advo­ka­te B.J. i B.J. ko­ji će, po slu­žbe­noj du­žno­sti, bra­ni­ti Ši­ši­ća i Jo­vo­vi­će­vu. Zbog spe­ci­fič­no­sti slu­ča­ja, tu­ži­la­štvo ni­je ob­ja­vi­lo ime­na i pre­zi­me­na advo­ka­ta.
Iz Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva sa­op­šte­no je da je tač­no da je vi­še advo­ka­ta od­bi­lo da pru­ži od­bra­nu osum­nji­če­nim li­ci­ma.


Tje­rao ma­lak­sa­log dje­ča­ka da ho­da, a on­da ga ubio pe­sni­ca­ma

Tri­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnja Je­le­na Jo­vo­vić, maj­ka pet­na­e­sto­mje­seč­nog P.J., ko­ji je pre­mi­nuo od po­sle­di­ca su­ro­vih ba­ti­na ko­je mu je na­nio očuh Ner­min Ši­šić, pri­zna­la je pred tu­ži­o­cem da je njen ne­vjen­ča­ni su­prug du­že vri­je­me fi­zič­ki zlo­sta­vljo dje­ča­ka jer mu je sme­tao plač. Is­pri­ča­la je da je Ši­šić di­je­te če­sto tu­kao i u nje­nom pri­su­stvu, zbog če­ga se sva­đa­la sa njim. Me­đu­tim, ni­je mo­gla da ob­ja­sni za­što na­si­lje ni­je pri­ja­vi­la po­li­ci­ji i nad­le­žnim slu­žba­ma ili osum­nji­če­nog iz­ba­ci­la iz ku­će. Je­di­no ob­ja­šnje­nje osum­nji­če­ne je bi­lo da ga ni­je pri­ja­vi­la iz stra­ha da njoj ne na­u­di, iako je, po sop­stve­nom ka­zi­va­nju, ni­ka­da ni­je uda­rio, pi­še u na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge ko­ju je pro­tiv op­tu­že­nih do­nio vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac Zo­ran Vu­či­nić. Nji­ma je ju­če na­kon sa­slu­ša­nja su­di­ja za is­tra­gu Vla­di­mir No­vo­vić od­re­dio pri­tvor do 30 da­na.
Dok se osum­nji­če­ni Ši­šić bra­nio ću­ta­njem, osum­nji­če­na Jo­vo­vić je de­talj­no pred tu­ži­o­cem iz­ni­je­la šo­kant­ne de­ta­lje, re­kav­ši da je njen ne­vjen­ča­ni su­prug sva­ka dva-tri da­na nje­nog si­na tu­kao sti­snu­tom pe­sni­com u pred­je­lu li­ca jer je tvr­dio da di­je­te pla­če iz hi­ra.
Tu­ži­o­cu je ka­za­la i da Ši­šić kod nje sta­nu­je od sep­tem­bra pro­šle go­di­ne, a da je dje­ča­ka po­čeo da mal­tre­ti­ra u no­vem­bru.
Opi­su­ju­ći šta se de­ša­va­lo u ne­dje­lju pri­je ne­go je di­je­te s te­škim po­vre­da­ma ho­spi­ta­li­zo­va­no, osum­nji­če­na je ob­ja­sni­la da se dje­čak pro­bu­dio oko 10 sa­ti, da je pri­mi­je­ti­la da je po­span i ma­lak­sao. Oko 12 sa­ti po­šli su na br­do Lju­bo­vić, gdje ga je Ši­šić iz­va­dio iz ko­li­ca jer je htio da di­je­te ho­da. Ka­ko dje­čak zbog ma­lak­sa­lo­sti to ni­je mo­gao, Ši­šić ga je sta­vio na će­be, a po­tom sna­žno uda­rio ša­kom u pred­je­lu usta. Na­kon to­ga di­je­te je ma­lak­sa­lo, pa je Ši­šić po­zvao Hit­nu po­moć. Po do­la­sku Hit­ne po­mo­ći oti­šao je sa dje­ča­kom, dok je Jo­vo­vi­će­va svra­ti­la kod kom­ši­ni­ce ko­joj je re­kla da joj sin ni­je do­bro i da ne da­je zna­ko­ve ži­vo­ta. Za­tim je sa njom oti­šla do Dječ­je bol­ni­ce.
U Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Cr­ne Go­re u čla­nu 144 stav 6 na­vo­di se da će se za­tvo­rom od naj­ma­nje de­set go­di­na ili ka­znom od 40 go­di­na ka­zni­ti sva­ko li­ce ko­je li­ši ži­vo­ta di­je­te ili bre­me­ni­tu že­nu. U ova­kvim slu­ča­je­vi­ma sud iz­ri­če ka­znu u za­vi­sno­sti od ra­ni­jeg ži­vo­ta i vla­da­nja okri­vlje­nog kao i od na­či­na iz­vr­še­nja kri­vič­nog dje­la.
VJ.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"