Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-11 INICIRA SE IZMJENA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE KAKO BI SE MOGAO KONTROLISATI RAD DIREKTORA ASK-A
Savjetu namjerno svezali ruke
Sa ranije sjednice Savjeta ASK Savjetu namjerno svezali ruke Članovi Savjeta Vanja Ćalović Marković, Bojan Obrenović i Ristan Stijepović u izjavama za „Dan” kazali su da tijelo koje predstavljaju treba da ima veća ovlaštenja, jer kad već oni imenuju direktora onda treba i da kontrolišu njegov rad
Sa­vjet Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ini­ci­ra­će iz­mje­ne Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, a ve­ći­na čla­no­va tog ti­je­la sma­tra da no­vim ak­tom tre­ba da do­bi­ju ovla­šte­nje da pre­i­spi­tu­ju od­lu­ke di­rek­to­ra. Na če­lu ASK-a je Sre­ten Ra­do­njić.
Čla­no­vi Sa­vje­ta Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić, Bo­jan Obre­no­vić i Ri­stan Sti­je­po­vić u iz­ja­va­ma za „Dan” ka­za­li su da ti­je­lo ko­je pred­sta­vlja­ju tre­ba da ima ve­ća ovla­šte­nja, jer ka­da već oni ime­nu­ju di­rek­to­ra, on­da tre­ba i da kon­tro­li­šu nje­gov rad u skla­du s Usta­vom i za­ko­ni­ma.
Ća­lo­vić Mar­ko­vi­će­va ka­že da je do­sa­da­šnja prak­sa ra­da ASK-a po­ka­za­la da po­sto­ji ve­li­ki raz­log da se uve­de dru­go­ste­pe­nost u ra­du, od­no­sno da Sa­vjet bu­de dru­go­ste­pe­ni or­gan ko­ji bi od­lu­či­vao po žal­ba­ma i imao mo­guć­nost da uki­ne kon­kret­na ak­ta, od­no­sno pro­mi­je­ni od­lu­ke di­rek­to­ra, bez ob­zi­ra ko po­kri­va tu po­zi­ci­ju. Ona sma­tra da je da­va­nje ve­li­kih ovla­šće­nja u ru­ke sa­mo jed­nom čo­vje­ku, kao što je to sa­da slu­čaj, di­rek­tor­sku po­zi­ci­ju či­ni pod­lo­žnom ko­rup­ci­ji i osta­vlja dis­kre­ci­o­na ovla­šte­nja ko­ja mo­gu bi­ti zlo­u­po­tri­je­blje­na, što se de­ša­va­lo u pret­hod­nom pe­ri­o­du.
Sa­vjet je ove sed­mi­ce za­u­zeo stav da tre­ba mi­je­nja­ti član 42 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je jer ni­je pre­ci­zan i osta­vlja mo­guć­nost raz­li­či­tog tu­ma­če­nja or­ga­na vla­sti. Tim čla­nom je pred­vi­đe­no da se funk­ci­o­ne­ru ko­ji pre­kr­ši za­kon mo­že iz­re­ći ka­zna u vi­du ra­zr­je­še­nja, su­spen­zi­je ili iz­ri­ca­nja di­sci­plin­ske mje­re, što je u prak­si stva­ra­lo ša­re­no­li­ku prak­su i ne­sra­zmje­ru u sank­ci­o­ni­sa­nju.
– Član 42 ima ozbi­ljan ne­do­sta­tak, jer se njim osta­vlja mo­guć­nost in­sti­tu­ci­ja­ma na ko­ji na­čin će da ka­zne ne­kog ko kr­ši za­kon. Ta­ko ne­ko za ko­ga ASK utvr­di da je pre­kr­šio akt mo­že da bu­de raz­ri­je­šen u jed­noj, a u ne­koj dru­goj funk­ci­o­ner za isti pre­kr­šaj mo­že bi­ti sa­mo upo­zo­ren ili nov­ča­no ka­žnjen. To stva­ra ne­u­jed­na­če­nu prak­su da se za ista kr­še­nja za­ko­na raz­li­či­to od­go­va­ra. S dru­ge stra­ne osta­vlja se pro­stor za ma­ni­pu­la­ci­je kao što smo ima­li u slu­ča­ju Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, gdje je za­kon is­ko­ri­šten da se iz Sa­vje­ta RTCG uklo­ne ne­po­dob­ni. Za­to se hit­no za­kon tre­ba iz­mi­je­ni­ti da se Sa­vje­tu da dru­go­ste­pe­nost i da se ujed­na­či prak­sa u ka­žnja­va­nju – iz­ja­vi­la je Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Ri­stan Sti­je­po­vić sma­tra da za­kon de­fi­ni­tiv­no tre­ba mi­je­nja­ti.
– Pri­je sve­ga mo­ra se iz­mi­je­ni­ti član 42, da se ujed­na­či prak­sa u ka­žnja­va­nju funk­ci­o­ne­ra ko­ji kr­še za­kon. Ima­mo si­tu­a­ci­ju da se za isti pre­kr­šaj je­dan funk­ci­o­ner ope­me­ne, dru­gi nov­ča­no ka­zni, tre­ći raz­ri­je­ši, a svi ima­ju isti pre­kr­šaj. Što se ti­če dru­go­ste­pe­no­sti Sa­vje­ta, ja ni­je­sam prav­nik pa ne znam da li je to prav­no mo­gu­će, ali ako je­ste on­da to tre­ba omo­gu­ći­ti. Zna­či, ako je po Usta­vu i za­ko­ni­ma, Sa­vjet bi tre­ba­lo da ima dru­go­ste­pe­nost jer on bi­ra i ra­zr­je­ša­va di­rek­to­ra, pa bi tre­ba­lo i da ga o i kon­tro­li­še, od­no­sno pre­i­spi­tu­je nje­go­ve od­lu­ke – ka­zao je Sti­je­po­vić. On sma­tra da tre­ba mi­je­nja­ti za­kon u di­je­lu gdje se da­je de­fi­ni­ci­ja jav­nog funk­ci­o­ne­ra, jer je sa­da­šnja pre­ši­ro­ka.
– Sa­da ima­mo si­tu­a­ci­ju da je član škol­skog od­bo­ra jav­ni funk­ci­o­ner. Tre­ba na­pra­vi­ti fil­ter i sta­vi­ti ak­ce­nat na one ko­ji za­i­sta ima­ju ne­ku te­ži­nu – is­ta­kao je Sti­je­po­vić.
Nje­gov ko­le­ga Bo­jan Obre­no­vić ka­že da iz­mje­na­ma za­ko­na tre­ba da­ti Sa­vje­tu u nad­le­žnost da kon­tro­li­še rad di­rek­to­ra.
– Da li je to dru­go­ste­pe­nost ili ne­ki dru­gi vid kon­tro­le, to je opet u do­me­nu Za­ko­na o uprav­nom po­stup­ku. Ja sam od star­ta tra­žio da se pro­fe­si­o­na­li­zu­je Sa­vjet ASK-a i da ima ši­re in­ge­ren­ci­je. Agen­ci­ja je ne­za­vi­sna, Sa­vjet je ko­lek­tiv­no ti­je­lo i mi­slim da pet od­go­vor­nih lju­di mo­že do­ni­je­ti pra­vič­ni­ju i bo­lju od­lu­ku od jed­nog čo­vje­ka – na­gla­sio je Obre­no­vić.M.S.


Za­slu­že­na smje­na

Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić sma­tra da vla­da­ju­ća struk­tu­ra kon­tro­li­še ve­ći­nu u Sa­vje­tu i da im ne­će bi­ti pro­blem da se iz­mi­je­ni za­kon.
– Ve­ći im je pro­blem da do­zvo­le smje­nu di­rek­to­ra i iz­bor ne­kog no­vog ko bi bio ba­rem ma­lo sa­mo­sta­lan od DPS-a. Iz­mje­ne za­ko­na su pr­vi ko­rak ko­ji je lak­ši ne­go smje­na di­rek­to­ra ko­ju je on sva­ka­ko za­slu­žio, jer je uru­šio Agen­ci­ju u jav­no­sti – sma­tra ona.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"