Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-11 MENADŽMENT MOJKOVAČKE FABRIKE NEZADOVOLJAN PISANJEM MEDIJA
Hoćete da zatvorite „Taru”
Hoćete da zatvorite „Taru”
Me­nadž­ment moj­ko­vač­ke fa­bri­ke „Ta­ra” tvr­di da su pre­u­ze­li sve mje­re bez­bjed­no­sti i za­šti­te na ra­du, o če­mu su sud da­li i pred­stav­ni­ci in­spek­cij­skih or­ga­na. Oni na­vo­de da je „me­dij­ska ha­ran­ga”, od­no­sno pi­sa­nje o ne­sre­ća­ma u tom po­stro­je­nju i tri smrt­na slu­ča­ja za sa­mo če­ti­ri go­di­ne u fa­bri­ci, „je­dan vid pri­ti­ska na po­slo­dav­ca i me­nadž­ment, ka­ko bi se ote­ža­lo da­lje po­slo­va­nje u Cr­noj Go­ri, te da bi me­nadž­ment bio pri­nu­đen da za­tvo­ri fa­bri­ku, usled če­ga bi ve­li­ki broj lju­di ostao bez po­sla”.
– Jav­nost ne­ka su­di ko­me bi ova­kav is­hod bio u in­te­re­su, po­seb­no kod či­nje­ni­ce da smo se to­kom ci­je­log po­slo­va­nja u Cr­noj Go­ri tru­di­li da po­slu­je­mo is­klju­či­vo u skla­du sa za­ko­ni­ma dr­ža­ve, te bi­li part­ner i dr­ža­vi, Vla­di i sin­di­ka­tu na­šeg ko­lek­ti­va, što oči­to sme­ta od­re­đe­nim struk­tu­ra­ma i ma­lom bro­ju po­je­di­na­ca – sa­op­šti­li su iz kom­pa­ni­je.
Fa­bri­ka „Ta­ra” je za­tvo­re­na do dalj­njeg, a na­ja­vlju­ju da će sa­če­ka­ti ko­nač­ne od­lu­ke nad­le­žnih or­ga­na o uzro­ci­ma ne­sreć­nog do­ga­đa­ja, u kom su stra­da­la dva rad­ni­ka.
U pr­vom sa­op­šte­nju na­kon tra­ge­di­je ko­ja se do­go­di­la kra­jem ja­nu­a­ra, iz kom­pa­ni­je su po­ro­di­ca­ma stra­da­lih upu­ti­li sa­u­če­šće, na­vo­de­ći da se, po­štu­ju­ći nji­ho­vu bol, ni­je­su do sa­da jav­no ogla­ša­va­li. Na to su, ka­ko su po­ja­sni­li, pri­nu­đe­ni jer se u di­je­lu me­di­ja na, ka­ko sma­tra­ju, „kraj­nje ne­pri­mje­ren i ne­pro­fe­si­o­na­lan na­čin zlo­u­po­tre­blja­va tra­gi­čan do­ga­đaj, s ci­ljem da se zbog ostva­re­nja lič­nih i pri­vat­nih in­te­re­sa po­je­di­na­ca kom­pro­mi­tu­je kom­pa­ni­ja”.
Na­vo­de ka­ko je dio cr­no­gor­skih me­di­ja „kraj­nje ne­pro­fe­si­o­nal­no i pro­tiv­no ele­men­tar­nim stan­dar­di­ma svo­je pro­fe­si­je dao zna­ča­jan me­dij­ski pro­stor oso­ba­ma, ko­je objek­tiv­no ni­ti ima­ju pra­vo, ni­ti mo­gu pru­ži­ti jav­no­sti bi­lo ka­kvu isti­ni­tu i pro­vjer­lji­vu či­nje­ni­cu u po­gle­du pred­met­nog do­ga­đa­ja”.
Me­nadž­ment „Ta­re” za­mje­ra me­di­ji­ma što su kon­tak­ti­ra­li sa biv­šim pred­sjed­ni­kom sin­di­ka­ta fa­bri­ke Ma­rin­kom Me­do­je­vi­ćem, ko­ji je, ka­ko tvr­de, „iz­no­sio gru­be ne­i­sti­ne u po­gle­du ra­da kom­pa­ni­je, uslo­vi­ma ra­da u njoj, te po­stu­pa­nja me­nadž­men­ta fa­bri­ke”. Is­ti­ču da Me­do­je­vić ni­je za­po­slen u „Ta­ri” i da je on po­li­tič­ki an­ga­žo­va­no li­ce, pa ni­ka­ko ne mo­že istu­pa­ti sa po­zi­ci­je sin­di­kal­nog li­de­ra.
– Jer sin­di­kal­ni li­der ne mo­že bi­ti po­li­tič­ki an­ga­žo­va­no li­ce i li­ce ko­je ni­je u rad­nom od­no­su. On ko­ri­sti ovaj tra­gi­čan do­ga­đaj ra­di lič­nih i po­li­tič­kih ci­lje­va, te ra­di pri­ti­ska pu­tem me­di­ja na su­do­ve, bu­du­ći da vo­di po­stu­pak pro­tiv „Ta­re Aero­spejs” AD. Ta­ko­đe, is­ti­če­mo da je jav­nost bi­la svje­dok obra­ća­nja Dra­go­sla­va Ne­go­ci­ća, pro­tiv ko­ga se vo­di kri­vič­ni po­stu­pak pred Osnov­nim su­dom u Bi­je­lom Po­lju za kri­vič­no dje­lo te­ška dje­la pro­tiv op­šte si­gur­no­sti, u ko­jem je op­tu­žen da je usled nje­go­vih rad­nji do­šlo do eks­plo­zi­je u na­šoj kom­pa­ni­ji, u ko­joj je po­vri­je­đe­no vi­še oso­ba i na­či­nje­na ve­ća imo­vin­ska šte­ta – pod­sje­ća­ju iz kom­pa­ni­je.M.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"