Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-12 MOGUĆI KONFLIKT INTERESA DUGOGODIŠNJEG DIREKTORA „MONTEFARMA” BUDIMIRA STANIŠIĆA
Od bivše firme dobio posao od 300.000
Stanišić Od bivše firme dobio posao od 300.000 Kompanija „Medika”, u kojoj je Budimir Stanišić suvlasnik sa 50 odsto kapitala, dobila je u prošlom mjesecu od „Montefarma” unosan posao – tender nabavke medicinskih sredstava vrijedan oko 316.000 eura. Odluku o izboru najpovoljnije ponude potpisao je sadašnji direktor „Montefarma” Radoman Dragaš Količine i cijene ljekova i potrošnog medicinskog materijala za svaki tender koji raspisuje „Montefarm” određuju Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja. Komisija za svaki tender je tripartitn
Kom­pa­ni­ja „Me­di­ka” ne­ka­da­šnjeg di­rek­to­ra „Mon­te­far­ma” Bu­di­mi­ra Sta­ni­ši­ća do­bi­la je od te zdrav­stve­ne in­sti­tu­ci­je po­sao vri­je­dan oko 316.000 eura. Ra­di se o jav­nom ten­de­ru na­bav­ke me­di­cin­skih sred­sta­va. Sta­ni­šić je u fir­mi „Me­di­ka” su­vla­snik sa 50 od­sto ka­pi­ta­la.
Mre­ža za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – Lu­pa ima­la je uvid u „Od­lu­ku o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de”, u ko­joj se mo­že vi­dje­ti da je fir­ma „Me­di­ka” do­bi­la 35 od vi­še od 140 par­ti­ja jav­ne na­bav­ke. Tu od­lu­ku je pot­pi­sao sa­da­šnji di­rek­tor „Mon­te­far­ma” Ra­do­man Dra­gaš.
In­te­re­sant­no je da je Sta­ni­šić bio sa­vjet­nik Dra­ga­šu od kra­ja ju­na 2015. go­di­ne do mar­ta 2016. go­di­ne, što mo­že da uka­že na mo­gu­ći su­kob in­te­re­sa u po­stup­ku jav­ne na­bav­ke.
Osim to­ga, su­pru­ga Bu­di­mi­ra Sta­ni­ši­ća, Je­li­ca Sta­ni­šić, ra­di u kom­pa­ni­ji „Bi­znis Mon­te­ne­gro”, ko­ja je u ve­ćin­skom vla­sni­štvu „Mon­te­far­ma”.
Član 17, stav 6 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma gla­si: „Su­kob in­te­re­sa kod po­nu­đa­ča, pod­no­si­o­ca za­jed­nič­ke po­nu­de, po­di­zvo­đa­ča ili po­du­go­va­ra­ča po­sto­ji, ako je nje­go­vo ovla­šće­no li­ce ili pu­no­moć­nik: (6) po­sred­no ili ne­po­sred­no uklju­če­no u dru­ge okol­no­sti ko­je do­vo­de u sum­nju nje­go­vu ne­pri­stra­snost”.
Port­pa­rol „Mon­te­far­ma” Vlat­ka Ra­ič­ko­vić u od­go­vo­ru na no­vi­nar­ska pi­ta­nja sa­op­šti­la je da njen po­slo­da­vac ni­je u kon­flik­tu in­te­re­sa u po­slu sa fir­mom Sta­ni­ši­ća. Ni­je od­go­vo­ri­la na pi­ta­nje da li sma­tra da je po­nu­đač – fir­ma „Me­di­ka” pre­kr­ši­la član 17, stav 6 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma.
– Ka­ko se u Va­šem pi­ta­nju po­mi­nje kom­pa­ni­ja „Me­di­ka”, ono se ne ti­če „Mon­te­far­ma” – pi­še u od­go­vo­ru Ra­ič­ko­vi­će­va.
Bu­di­mir Sta­ni­šić, sa dru­ge stra­ne, ne sma­tra da je u su­ko­bu in­te­re­sa.
– Po­ku­ša­ću da po­ja­snim ne­ke či­nje­ni­ce: Ko­li­či­ne i ci­je­ne lje­ko­va i po­tro­šnog me­di­cin­skog ma­te­ri­ja­la za sva­ki ten­der ko­ji ras­pi­su­je „Mon­te­farm” od­re­đu­ju Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i Fond zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja. Ko­mi­si­ja za sva­ki ten­der je tri­par­tit­na i sa­či­nja­va­ju je čla­no­vi iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja, Fon­da zdrav­stva i Mon­te­far­ma – sa­op­štio je Sta­ni­šić. Do­dao je da po­red neo­p­hod­ne do­ku­men­ta­ci­je ko­ju pod­no­se uče­sni­ci na ten­de­ru, „je­di­ni i is­klju­či­vi kva­li­fi­ka­tiv za oda­bir naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča je naj­ni­ža po­nu­đe­na ci­je­na”.
– Ko­mi­si­ja za otva­ra­nje i vred­no­va­nje po­nu­da do­no­si od­lu­ku o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča i to je is­klju­či­vo u nji­ho­voj nad­le­žno­sti. Da za­klju­čim, s ob­zi­rom na pra­vi­la, sa­stav ko­mi­si­je za vred­no­va­nje po­nu­da, naj­ni­žu ci­je­nu za oda­bir pr­vo­ran­gi­ra­nog, ne po­sto­ji ni­ka­kva mo­guć­nost da se pre­kr­ši član 17, stav 6 Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma – tvr­di Sta­ni­šić.
Do­dao je da je, što se ti­če nje­go­ve su­pru­ge Je­li­ce Sta­ni­šić, „njen uti­caj na od­lu­ke Mon­te­far­ma, ka­da su ten­de­ri u pi­ta­nju, ra­van i bro­jem i slo­vom, ap­so­lut­noj nu­li (0%)”.
Bu­di­mir Sta­ni­šić je u ja­nu­a­ru 2017. go­di­ne upi­san kao vla­snik 50 od­sto ak­ci­ja fir­me „Me­di­ka”, ne­ka­da­šnje kom­pa­ni­je „Du­bai”, ko­ja se ba­vi tr­go­vi­nom na ve­li­ko far­ma­ce­ut­skim pro­iz­vo­di­ma. Pret­hod­ni sto­pro­cent­ni vla­snik te kom­pa­ni­je bio je Ve­se­lin Vu­jo­vić.
Dru­ga po­lo­vi­na fir­me „Me­di­ka” sa­da je u vla­sni­štvu Go­ra­na Mar­ti­no­vi­ća, si­na vla­sni­ka kom­pa­ni­je „Glo­sa­rij” Bra­ni­sla­va Mar­ti­no­vi­ća.
Ra­di se o fir­mi ko­ja je go­di­na­ma unazad re­kor­der po bro­ju po­slo­va ugo­vo­re­nih s „Mon­te­far­mom” i ko­ja je 2015. go­di­ne bi­la na li­sti 30 pri­vred­nih dru­šta­va ko­ja su ostva­ri­la naj­ve­ći pro­fit u dr­ža­vi od jav­nih na­bav­ki.
Vla­di­mir Ota­še­vić


Kao sa­vjet­nik pri­mao 540 eura mje­seč­no

Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), Sta­ni­šić je kao je­dan od vla­sni­ka fir­me „Me­di­ka” upi­san 23. ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne. In­te­re­sant­no je da je 10 da­na ra­ni­je na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa (ASK) ob­ja­vljen nje­gov po­sled­nji iz­vje­štaj o imo­vi­ni. Ra­di se o go­di­šnjem iz­vje­šta­ju po pre­stan­ku funk­ci­je jav­nog funk­ci­o­ne­ra. U tom iz­vje­šta­ju na­ve­de­no je da je u pr­va tri mje­se­ca 2016. go­di­ne pri­mao pla­tu od 540 eura kao sa­vjet­nik di­rek­to­ra „Mon­te­far­ma”.
Na­kon to­ga od apri­la do de­cem­bra iste go­di­ne an­ga­žo­van je na mje­stu sa­vjet­ni­ka u pri­vred­nom dru­štvu „Tea me­di­ka”, gdje je mje­seč­no za­ra­đi­vao 2.000 eura.
U imo­vin­skom kar­to­nu je na­ve­de­no da je Bu­di­mi­ro­va su­pru­ga Je­li­ca Sta­ni­šić pri­ma­la to­kom 2016. go­di­ne pla­tu od 950 eura u kom­pa­ni­ji „Bi­znis Mon­te­ne­gro”.
Osim te za­ra­de, Sta­ni­ši­će­va je po osno­vu ugo­vo­ra o autor­skom dje­lu do­bi­ja­la mje­seč­no u istom pe­ri­o­du i po 150 eura od Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Ta­ko­đe, pri­ma­la je i po 100 eura sva­kog mje­se­ca u Pri­vat­noj zdrav­stve­noj usta­no­vi „Zen”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"