Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-12 DEMOLIRANO VOZILO EKOLOGA MILORADA MITROVIĆA
Strahuje od likvidacije
Mitrović Strahuje od likvidacije
Ne­po­zna­ti na­pa­da­či su u no­ći iz­me­đu če­tvrt­ka i pet­ka de­mo­li­ra­li vo­zi­lo eko­lo­ga Mi­lo­ra­da Mi­tro­vi­ća. Pre­ma tvrd­nja­ma iz NVO „Bre­zni­ca”, či­ji je iz­vr­šni di­rek­tor Mi­lo­rad Mi­tro­vić, auto­mo­bil „fi­jat”, ko­ji je bio par­ki­ran is­pred ku­će Mi­tro­vi­ća u Plje­vlji­ma, u po­sled­njih mje­sec da­na bio je me­ta vi­še na­pa­da od stra­ne ne­po­zna­tih li­ca. Pr­vo je pod okri­ljem no­ći na vo­zi­lu po­lo­mlje­no pred­nje vje­tro­bran­sko sta­klo, ne­du­go na­kon to­ga po­lo­mljen je re­tro­vi­zor na vo­za­če­vim vra­ti­ma, iz­bu­še­ne dvi­je gu­me i dje­li­mič­no po­lo­mlje­na zad­nja stop svje­tla.
Iz ove or­ga­ni­za­ci­je tvr­de da je Mi­tro­vić ne­dav­no po­li­ci­ji pri­ja­vio de­mo­li­ra­nje auto­mo­bi­la i kra­đu na­pon­skog ka­bla sa ku­će, za­tra­živ­ši nji­ho­vo an­ga­žo­va­nje ka­ko bi ot­kri­li po­či­ni­o­ce. Po­li­ci­ja je iz­la­zi­la na li­ce mje­sta, oba­vi­li su uvi­đaj, ali ni­je po­zna­to da li su slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je iz­u­ze­li ma­te­ri­jal­ne tra­go­ve ko­ji bi do­ve­li do po­či­ni­la­ca.
– Do da­nas se ne zna re­zul­tat is­tra­ge oko ovih kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti – na­vo­di se u sa­op­šte­nju iz „Bre­zni­ce”.
Mi­tro­vić je is­pri­čao da ga je po­zvao kom­ši­ja i oba­vi­je­stio da je nje­go­vo vo­zi­lo po­no­vo bi­lo na me­ti van­da­la i da je vi­dio da je ra­ni­je za­mi­je­nje­no zad­nje de­sno stop svje­tlo po­no­vo po­lo­mlje­no.
– Vi­še sam ne­go si­gu­ran da se sve ovo do­vo­di u ve­zu sa po­slom ko­jim se ba­vim, jer oči­gled­no je da sme­tam od­re­đe­nom dru­štve­nom mi­ljeu, či­je je po­slo­va­nje i po­na­ša­nje van za­ko­na i pro­pi­sa, i da im sme­ta što ih jav­no pro­zi­vam i tra­žim od dr­žav­nih or­ga­na da ih pro­ce­su­i­ra­ju i pri­ve­du prav­di – ka­zao je ju­če Mi­tro­vić.
Mi­tro­vić is­ti­če da mu to­li­ko ni­je va­žna ma­ter­jal­na šte­ta, ko­li­ko ga bri­nu sve če­šći na­pa­di na nje­go­vu imo­vi­nu, kao i na imo­vi­nu nje­go­vih sa­rad­ni­ka. On vje­ru­je da su ovi na­pa­di uvod u ozbilj­ni­je na­pa­de, pa čak i nje­go­vu li­kvi­da­ci­ju.
– Ovo po­sta­je ne­iz­dr­ži­vo i ako se ova­ko na­sta­vi, a po­či­ni­o­ci se ne ot­kri­ju, u bu­duć­no­sti mo­gu sa­mo da oče­ku­jem da mi na kra­ju za­pa­le i ku­ću, a me­ne li­kvi­di­ra­ju. Zbog to­ga, ako se ko­jim slu­ča­jem de­si, na­vod­no, ne­ka ne­sre­ća u ko­joj sam iz­gu­bio ži­vot, že­lim da jav­nost zna da su za mo­ju even­tu­al­nu smrt od­go­vor­ni oni lju­di bli­ski ak­tu­el­nom re­ži­mu, či­ja ime­na sam osta­vio za slu­čaj da se me­ni ne­što de­si. Na­rav­no, osta­vio sam i do­ku­men­te spa­ko­va­ne na saj­to­vi­ma či­ji lin­ko­vi će bi­ti jav­no ob­ja­vlje­ni i na osno­vu ko­jih će se ot­kri­ti sva ne­po­čin­stva i kri­mi­nal ne­ ak­tiv­no­sti naj­te­žih kri­vič­nih dje­la ko­ja su za­ta­ška­na od stra­ne kri­mi­nal­lnih struk­tu­ra i po­je­di­na­ca iz tu­ži­la­štva, ANB-a i po­li­ci­je po­sled­njih go­di­na – iz­ja­vio je Mi­tro­vić. B.Je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"