Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-12 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA NE ŠTEDI NOVAC ZA VOZNI PARK
Za automobile ambasadora 225.000 eura
Darmanović Za automobile ambasadora 225.000 eura Za vozila će otići trećina ukupnog budžeta za kupovinu robe i usluga jer je ukupna vrijednost plana 819.651 eura
Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, ko­jim ru­ko­vo­di Sr­đan Dar­ma­no­vić, is­pla­ni­ra­lo je da do kra­ja mar­ta ove go­di­ne za ku­po­vi­nu no­vih auto­mo­bi­la po­tro­ši 225.000 eura. Ka­ko se na­vo­di u pla­nu jav­nih na­bav­ki za te­ku­ću go­di­nu, ko­ji je ju­če ob­ja­vi­la Upra­va za jav­ne na­bav­ke, no­vi auto­mo­bi­li na­mi­je­nje­ni su za po­tre­be di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­nih pred­stav­ni­šta­va.
Za auto­mo­bi­le će oti­ći oko tre­ći­na ukup­nog bu­dže­ta za ku­po­vi­nu ro­be i uslu­ga jer je ukup­na vri­jed­nost pla­na 819.651 eura.
U mi­ni­star­stvu ka­žu da su na­kon ostva­re­ne ušte­de u bu­dže­tu u de­cem­bru pro­šle go­di­ne po­kre­nu­li po­stu­pak na­bav­ke slu­žbe­nih auto­mo­bi­la za di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­na pred­stav­ni­štva (DKP) Cr­ne Go­re u Ar­gen­ti­ni, Kra­lje­vi­ni Špa­ni­ji, Bu­gar­skoj, Ru­mu­ni­ji, Ukra­ji­ni i Švaj­car­skoj.
– Shod­no to­me, mi­ni­star­stvo je pre­ni­je­lo 36.000 eura po DKP-u za ku­po­vi­nu slu­žbe­nih auto­mo­bi­la i po­stu­pak na­bav­ke je u to­ku. Na­po­mi­nje­mo da ovih šest am­ba­sa­da ni­je ras­po­la­ga­lo slu­žbe­nim vo­zi­li­ma – ka­žu u mi­ni­star­stvu.
Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va la­ni je pre­kr­ši­lo Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma jer do 31. ja­nu­a­ra ni­je­su jav­no ob­ja­vlje­ni nji­ho­vi pla­no­vi po­tro­šnje za 2017. go­di­nu.
Pre­ma Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, na­ru­či­lac (dr­žav­ni or­gan) je du­žan da do 31. ja­nu­a­ra te­ku­će fi­skal­ne, od­no­sno fi­nan­sij­ske go­di­ne, sa­či­ni plan jav­nih na­bav­ki i do­sta­vi ga nad­le­žnom or­ga­nu ra­di ob­ja­vlji­va­nja na por­ta­lu jav­nih na­bav­ki. Upr­kos is­ti­ca­nju za­kon­skog ro­ka, to još ni­je­su ura­di­la tri re­so­ra. Plan tre­ba da sa­dr­ži po­dat­ke o na­ru­či­o­cu, na­ziv i pred­met jav­ne na­bav­ke, pro­ci­je­nje­nu vri­jed­nost jav­ne na­bav­ke za sva­ki po­je­di­ni pred­met jav­ne na­bav­ke, te po­zi­ci­ju bu­dže­ta, od­no­sno fi­nan­sij­skog pla­na na ko­joj su pla­ni­ra­na sred­stva za jav­nu na­bav­ku.
Iz­mje­ne, od­no­sno do­pu­ne pla­na jav­nih na­bav­ki, mo­gu da se iz­vr­še naj­ka­sni­je pet da­na pri­je po­kre­ta­nja po­stup­ka jav­ne na­bav­ke, osim u slu­ča­ju re­ba­lan­sa bu­džet­skih sred­sta­va. Čla­nom 149 za­ko­na pred­vi­đe­na je ka­zna od dvi­je do 20.000 eura za od­go­vor­no li­ce u dr­žav­nom or­ga­nu ko­je do 31. ja­nu­a­ra ne sa­či­ni i ob­ja­vi plan jav­nih na­bav­ki.
Sa­gla­snost na plan po­tro­šnje, osim za Skup­šti­nu Cr­ne Go­re i or­ga­ne sud­ske vla­sti, pre­ma za­ko­nu da­je mi­ni­star­stvo. Plan, shod­no za­kon­skim od­red­ba­ma, do­no­si ovla­šće­no li­ce, to jest or­gan upra­vlja­nja na­ru­či­o­ca.
Ka­ko se na­vo­di u no­vom pla­nu jav­nih na­bav­ki, mi­ni­star­stvo će za uslu­ge re­gi­stra­ci­je slu­žbe­nih vo­zi­la pla­ti­ti do 3.900 eura, za go­ri­vo na pum­pa­ma u dr­ža­vi 22.850, ali ne po­sto­ji po­da­tak ko­li­ko će za taj iz­da­tak bit­i da­to za di­plo­mat­sko kon­zu­lar­na pred­stav­ni­štva.
Pre­ma Za­ko­nu o bu­dže­tu za te­ku­ću go­di­nu, Dar­ma­no­vi­ćev re­sor ras­po­la­že sa 17.875.265 eura. Oko 1,5 mi­li­o­na eura od tog iz­no­sa na­mi­je­nje­no je za za­ra­de i osta­le na­kna­de za­po­sle­ni­ma u tom re­so­ru.
Što se ti­če ras­ho­da za uslu­ge, 210.000 eura oti­ći će na pla­ća­nje slu­žbe­nih pu­to­va­nja, oko 14.000 za re­pre­zen­ta­ci­je, ko­mu­ni­ka­ci­o­ne uslu­ge oko 60.000, struč­no oso­o­so­blja­va­nje 3.700 eura.
Za kon­tri­bu­ci­je za član­stvo u do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma pla­ti­će se 951.000 eura, a za ku­po­vi­nu no­ve opre­me 250.000.
Za pla­te u di­plo­mat­sko kon­zu­lar­nim pred­stav­ni­štvi­ma re­zer­vi­san je bu­džet od 5,3 mi­li­o­na eura, a za pu­to­va­nja nji­ho­vih slu­žbe­ni­ka i am­ba­sa­do­ra 123.000 eura.
Na­kon ok­to­bar­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne, Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja je u no­vom sa­zi­vu Vla­de Cr­ne Go­re na­sta­vi­lo da funk­ci­o­ni­še kroz dva re­so­ra, i to mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih po­slo­va. Iz re­o­sra vanj­skih po­slo­va ra­ni­je je sa­op­šte­no da su u svom ra­du po­sve­će­ni is­pu­nja­va­nju vanj­sko-po­li­tič­kih ci­lje­va Cr­ne Go­re, stva­ra­nju pred­u­slo­va za član­stvo Cr­ne Go­re u NA­TO što je re­zul­ti­ra­lo pri­stu­pom u tu or­ga­ni­za­ci­ju, evrop­skoj in­te­gra­ci­ji, re­gi­o­nal­noj po­ve­za­no­sti i do­bro­su­sjed­skoj sa­rad­nji, član­stvu Cr­ne Go­re u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, pro­mo­ci­ji eko­nom­skih po­ten­ci­ja­la, za­šti­ti pra­va i in­te­re­sa cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na i sa­rad­nji s ise­lje­ni­štvom.M.S.


Na par­kin­gu se­dam če­tvo­ro­toč­ka­ša

Pre­ma spi­sku slu­žbe­nih vo­zi­la ko­ji se na­la­zi na saj­tu Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va, taj re­sor ras­po­la­že sa se­dam če­tvo­ro­toč­ka­ša od ko­jih je je­dan ne­is­pra­van. Naj­sta­ri­je vo­zi­lo na par­kin­gu pro­iz­ve­de­no je 2003. go­di­ne, a naj­mla­đe 2016.
U pi­ta­nju su vo­zi­la „ško­da”, „hjun­dai”, „audi” i „kraj­sler”, a na­vo­di se da su na ras­po­la­ga­nju vo­za­či­ma za­po­sle­nim u re­so­ru.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"