Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-12 TEA GORJANC PRELEVIĆ I DALIBOR TOMOVIĆ O SLUČAJU GORANA ĐUROVIĆA Skupština da poštuje sud
Skup­šti­na Cr­ne Go­re mo­ra da is­po­štu­je od­lu­ku su­da u slu­ča­ju Go­ra­na Đu­ro­vi­ća, do­sko­ra­šnjeg čla­na Sa­vje­ta Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG), sma­tra­ju di­rek­tor­ka Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) Tea Gor­janc Pre­le­vić i advo­kat Da­li­bor To­mo­vić.
– Stav Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i za­mje­ni­ka Za­štit­ni­ka imo­vin­sko prav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re Ra­do­mir­ke Ra­i­če­vić da sud ni­je nad­le­žan da kon­tro­li­še za­ko­ni­tost skup­štin­skih od­lu­ka, na­ža­lost, po­ka­zu­je da naj­vi­ši or­ga­ni vla­sti Cr­ne Go­re ne­skri­ve­no sma­tra­ju da je nji­ho­va vlast iz­nad Usta­va i za­ko­na i da sud ne tre­ba da spre­ča­va even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be vla­sti, iako je to su­šti­na vla­da­vi­ne pra­va – pi­še u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju Gor­janc Pre­le­vić i To­mo­vi­ća.
Do­da­li su da je stav da je Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci „po­ku­šao da obe­smi­sli Usta­vom Cr­ne Go­re utvr­đe­nu po­dje­lu vla­sti na iz­vr­šnu, za­ko­no­dav­nu i sud­sku, i na ovaj na­čin po­ku­ša uru­ša­va­nje prav­nog si­ste­ma dr­ža­ve” ne­po­što­va­nje sud­ske vla­sti.
– Sta­vom da je Osnov­ni sud u Pod­go­ri­ci, ti­me što je u skla­du sa Za­ko­nom o su­do­vi­ma pri­hva­tio da od­lu­ču­je da li je Skup­šti­na pre­kr­ši­la za­kon pri­li­kom ra­zr­je­še­nja čla­na Sa­vje­ta RTCG, „po­ku­šao da obe­smi­sli Usta­vom Cr­ne Go­re utvr­đe­nu po­dje­lu vla­sti na iz­vr­šnu, za­ko­no­dav­nu i sud­sku, i na ovaj na­čin po­ku­ša uru­ša­va­nje prav­nog si­ste­ma dr­ža­ve”, is­ka­zan je ne­pri­mje­re­ni od­nos pre­ma sud­skoj vla­sti i ne­po­što­va­nje ide­je o po­dje­li vla­sti kao me­to­da ko­ji tre­ba da spri­je­či da se vlast vr­ši pro­tiv­no za­ko­nu i da se ne po­štu­ju pra­va lju­di či­ji ži­vo­ti za­vi­se od tih vla­sti – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Do­da­li su ka­ko oče­ku­ju da se nad­le­žni u Skup­šti­ni hit­no po­sa­vje­tu­ju o zna­če­nju prin­ci­pa vla­da­vi­ne pra­va, o oba­ve­zi Skup­šti­ne da po­štu­je taj prin­cip kao dr­ža­va čla­ni­ca Sa­vje­ta Evro­pe.
Pod­sje­ti­li su da pod­no­še­nje pri­go­vo­ra ne mo­že da od­lo­ži spro­vo­đe­nje rje­še­nja o pri­vre­me­noj mje­ri.
– Is­ti­če­mo da je Vr­hov­ni sud Cr­ne Go­re do sa­da bar dva pu­ta utvr­dio nad­le­žnost Osnov­nog su­da za po­ni­štaj od­lu­ka i Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i skup­šti­ne op­šti­ne, od­lu­ču­ju­ći po re­vi­zi­ji u slu­ča­ju Sla­vi­ce Stri­ko­vić i rje­ša­va­ju­ći su­kob za­ko­na iz­me­đu Uprav­nog su­da i Pri­vred­nog su­da – pi­še u sa­op­šte­nju.Vl.O.


Da se iz­vi­ne Đu­ro­vi­ću

Skup­šti­na Cr­ne Go­re tre­ba ne sa­mo da vra­ti Go­ra­na Đu­ro­vi­ća u Sa­vjet RTCG, već i da mu se iz­vi­ni zbog oči­gled­no na­mjer­no na­pra­vlje­ne gre­ške, oci­je­ni­li su Par­ti­ja pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je (PIR), Gra­đan­ska ak­ci­ja iz Bu­dve, ne­za­vi­sni od­bor­ni­ci, te udru­že­nja za za­šti­tu pen­zi­o­ne­ra i in­va­li­da, ci­vil­nih, voj­nih i in­va­li­da ra­da, Do­nji Va­so­je­vi­ći i Vra­neš.
– I la­ič­ka, a po­go­to­vu struč­na jav­nost ne mo­že ču­du da se na­ču­de iz­ja­va­ma po­je­di­nih po­sla­ni­ka, a po­seb­no pred­stav­ni­ci­ma od­go­vor­nih skup­štin­skih ti­je­la, da Skup­šti­na Cr­ne Go­re ne mo­ra da po­štu­je od­lu­ke su­da o vra­ća­nju u Sa­vjet RTCG Go­ra­na Đu­ro­vi­ća. U slu­ča­ju da se ne is­po­štu­je ova od­lu­ka Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci, to bi bi­lo naj­ve­će uni­že­nje Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, kao naj­ve­ćeg za­ko­no­dav­nog or­ga­na i po­seb­ne gra­ne vla­sti – sma­tra du­go­go­di­šnji se­kre­tar u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i pred­sjed­nik PIR-a Mo­mo Jok­si­mo­vić.
U za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju PIR-a, ne­za­vi­snih od­bor­ni­ka i vi­še udru­že­nja na­vo­di se da Skup­šti­na Cr­ne Go­re ne­ma pra­vo da tu­ma­či za­kon.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"