Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-12 MUP SAOPŠTIO Za godinu 103.866 poziva za pomoć
Gra­đa­ni su u pret­hod­noj go­di­ni na 112 – broj za po­zi­ve u hit­nim si­tu­a­ci­ja­ma, ostva­ri­li 103.866 po­zi­va, od če­ga je u 9.485 slu­ča­je­va bio neo­p­ho­dan an­ga­žman ra­znih hit­nih slu­žbi iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP).
Iz ovog re­so­ra na­po­mi­nju da se Dan je­din­stve­nog evrop­skog bro­ja za po­zi­ve u hit­nim si­tu­a­ci­ja­ma 112 obi­lje­ža­va 11. fe­bru­a­ra u ci­lju skre­ta­nja pa­žnje jav­no­sti na va­žnost si­gur­no­sti i bez­bjed­no­sti u Evro­pi, kao i na zna­čaj po­sto­ja­nja ovog bro­ja po­sred­stvom ko­jeg gra­đa­ni mo­gu do­bi­ti po­moć u raz­li­či­tim hit­nim si­tu­a­ci­ja­ma.
Do­da­ju da broj 112 pred­sta­vlja zna­ča­jan re­surs si­ste­ma za­šti­te i spa­sa­va­nja Cr­ne Go­re ko­ji funk­ci­o­ni­še od ok­to­bra 2015. go­di­ne na či­ta­voj te­ri­to­ri­ji ze­mlje. Osim Ope­ra­tiv­no ko­mu­ni­ka­ci­o­nog cen­tra 112 u Pod­go­ri­ci, po­sto­je i cen­tri u Bi­je­lom Po­lju i Ba­ru.
– Osim pre­po­zna­tlji­vih hit­nih slu­žbi (po­li­ci­ja, va­tro­ga­sci i hit­na me­di­cin­ska po­moć), OKC 112 pri pru­ža­nju po­mo­ći mo­že an­ga­žo­va­ti i broj­ne dru­ge slu­žbe ili ope­ra­tiv­ne sna­ge ko­je su svo­jom dje­lat­no­šću ve­za­ne za Si­stem za­šti­te i spa­sa­va­nja (Voj­ska, Upra­va po­mor­ske si­gur­no­sti, Gor­ske slu­žbe spa­sa­va­nja, ro­ni­o­ci, lov­ci, ka­ja­ka­ši). Na osno­vu utvr­đe­nih stan­dard­nih ope­ra­tiv­nih po­stu­pa­ka, pro­to­ko­la ili spo­ra­zu­ma, OKC 112 omo­gu­ća­va lo­ci­ra­nje po­zi­va u hit­noj si­tu­a­ci­ji, upo­tre­bu avi­o­he­li­kop­ter­ske je­di­ni­ce u ak­ci­ja­ma tra­ga­nja i spa­sa­va­nja, kao i pre­voz ti­mo­va ko­ji uče­stvu­ju u ak­ci­ja­ma tra­ga­nja i spa­sa­va­nja, va­tro­ga­sa­ca, što je u ne­kim si­tu­a­ci­ja­ma od iz­u­zet­nog zna­ča­ja – ob­ja­šnja­va­ju u MUP-u.
Do­da­ju da je uvo­đe­njem bro­ja 112, Cr­na Go­ra, na evrop­skom pu­tu, is­pu­ni­la oba­ve­zu ko­ja je sa sta­no­vi­šta bez­bjed­no­sti zna­čaj­na za sve nje­ne gra­đa­ne, a po­go­to­vo za tu­ri­ste ko­ji u nju do­la­ze i ko­ji­ma uli­va si­gur­nost i osje­ćaj bez­bjed­no­sti.
– U 2017. go­di­ni 47 tu­ri­sta je spa­se­no pre­ko po­zi­va OKC-u 112. Ovaj cen­tar ra­di 24 ča­sa, se­dam da­na u ne­dje­lji, 365 da­na u go­di­ni, a spo­sob­nost za­pri­ma­nja hit­nih po­zi­va na stra­nim je­zi­ci­ma (en­gle­ski, ita­li­jan­ski, ru­ski i al­ban­ski ) zna­čaj­na je po­dr­ška u na­po­ri­ma pred­sta­vlja­nja Cr­ne Go­re kao po­želj­ne tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je. Ove go­di­ne Dan evrop­skog bro­ja 112 za hit­ne si­tu­a­ci­je obi­lje­žen je pre­zen­ta­ci­jom cen­ta­ra u Bi­je­lom Po­lju i Ba­ru uče­ni­ci­ma osnov­nih ško­la, štam­pa­njem le­ta­ka sa zna­čaj­nim po­da­ci­ma o bro­ju 112 i nji­ho­vom po­dje­lom u štam­pa­nim dnev­nim li­sto­vi­ma – is­ti­ču u MUP-u.
U na­red­nom pe­ri­o­du, po­red sa­mog una­pre­đe­nja si­ste­ma, ra­di­će se i na po­di­za­nju svi­je­sti cr­no­gor­skih gra­đa­na o zna­ča­ju bro­ja 112 kroz raz­ne vi­do­ve edu­ka­ci­je.
Si­stem 112 je si­stem za pri­jem svih vr­sta hit­nih po­zi­va ute­me­ljen na je­din­stve­nom evrop­skom bro­ju 112, uve­de­nom Od­lu­kom Vi­je­ća evrop­skih za­jed­ni­ca 1991. go­di­ne, a ko­ji je je­din­stve­na ula­zna tač­ka za sve hit­ne po­zi­ve pre­ko ko­jeg gra­đa­ni i tu­ri­sti ko­ji su na pro­pu­to­va­nju kroz EU mo­gu do­ja­vi­ti sva­ku hit­nu si­tu­a­ci­ju u ko­joj su ugro­že­ni ljud­ski ži­vo­ti, imo­vi­na ili ži­vot­na sre­di­na, či­me se mak­si­mal­no skra­ću­je vri­je­me re­a­go­va­nja i una­pre­đu­je kva­li­tet od­go­vo­ra nad­le­žnih hit­nih slu­žbi.
R.D.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"