Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-11 PORESKA UPRAVA PET I PO GODINA NAPLAĆUJE UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA
Od takse na duvan 2,65 miliona eura
Neprijavljene obaveze po osnovu takse u 2017. iznosile su 88,4 hiljade Od takse na duvan 2,65 miliona eura Poreska uprava je najveći godišnji iznos od takse na upotrebu duvanskih proizvoda naplatila 2015. godine u iznosu od 710,45 hiljada eura. Taksa se naplaćuje od 1. septembra 2012. godine
Po­re­ska upra­va (PU) je od 1. sep­tem­bra 2012. go­di­ne, pa sve do 5. fe­bru­a­ra ove go­di­ne po osno­vu tak­se na upo­tre­bu du­van­skih pro­iz­vo­da u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, ili tak­se na du­van, na­pla­ti­la 2,65 mi­li­o­na eura. Ugo­sti­te­lji su pre­ma va­že­ćim pro­pi­si­ma u oba­ve­zi da pla­ća­ju je­dan euro po kva­dra­tu za upo­tre­bu du­van­skih pro­iz­vo­da u svo­jim objek­ti­ma.
– U 2012. go­di­ni, od sep­tem­bra do kra­ja de­cem­bra na­pla­će­ne su 29,3 hi­lja­de eura. Go­di­nu ka­sni­je od tak­se su na­pla­će­ne 171,3 hi­lja­de eura, 2014. go­di­ne 585,8 hi­lja­da, 2015. go­di­ne 710,45 hi­lja­da, go­di­nu ka­sni­je 638,55 hi­lja­da, a pro­šle go­di­ne 461,25 hi­lja­da eura. Od 1. ja­nu­a­ra do 5. fe­bru­a­ra ove go­di­ne na­pla­će­na je 63,1 hi­lja­da eura – pre­ci­zi­ra­li su „Da­nu” iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja (MF).
Kon­tro­la pla­ća­nja tak­se na upo­tre­bu du­van­skih pro­iz­vo­da u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, ka­ko su ka­za­li, vr­ši se uz osta­le re­dov­ne kon­tro­le po­re­skih ob­ve­zni­ka.
– Mo­že se ka­za­ti da je­dan dio ob­ve­zni­ka re­dov­no iz­mi­ru­je sve oba­ve­ze po osno­vu tak­se, dok kod jed­nog di­je­la po­re­skih ob­ve­zni­ka ne po­sto­ji za­do­vo­lja­va­ju­ći ste­pen di­sci­pli­ne. U ta­kvim si­tu­a­ci­ja­ma po­re­ski in­spek­to­ri vr­še za­du­ži­va­nje ob­ve­zni­ka po osno­vu tak­se, a iz­ri­ču se i pre­kr­šaj­ni na­lo­zi u vri­jed­no­sti­ma pro­pi­sa­nim ra­ni­je ured­bom, a od 2017. go­di­ne Za­ko­nom o upo­tre­bi du­van­skih pro­iz­vo­da i elek­tro­a­ku­stič­nih i aku­stič­nih ure­đa­ja u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma – na­ve­li su iz mi­ni­star­stva, na či­jem če­lu je Dar­ko Ra­du­no­vić.
U 2017. go­di­ni, ka­ko su ka­za­li, Po­re­ska upra­va je utvr­di­la ne­pri­ja­vlje­ne obe­ve­ze po osno­vu tak­si u iz­no­su od 88,4 hi­lja­de eura.
– Ta­ko­đe, Po­re­ska upra­va u kon­ti­nu­i­te­tu pri­mje­nju­je mje­re pri­nud­ne na­pla­te pre­ma ob­ve­zni­ci­ma ko­ji ima­ju do­spje­le a ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze po osno­vu tak­se – sa­op­šti­li su iz MF-a.
Tak­sa na upo­tre­bu du­va­na u ka­fi­ći­ma uve­de­na je kao kom­pro­mis sa ugo­sti­te­lji­ma ko­ji su se po­bu­ni­li po­što je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pred­sta­vi­lo Za­kon o ogra­ni­ča­va­nju upo­tre­be du­van­skih pro­iz­vo­da, ko­jim se pred­la­ga­la za­bra­na pu­še­nja u lo­ka­li­ma. Ta­da su ugo­sti­te­lji go­vo­ri­li ka­ko bi im to uti­ca­lo na sma­nje­nje pro­me­ta, te da bi mo­ra­li da za­tvo­re ka­fi­će, pa je uve­de­na tak­sa za one ko­ji ho­će da se kon­zu­mi­ra­ju ci­ga­re­te u nji­ho­vim objek­ti­ma.
Ne­dav­no su NO­VO Ju­ven­tas i CE­MI pod­ni­je­li Vla­di ini­ci­ja­ti­vu ko­jom su tra­ži­li za­bra­nu pu­še­nja u jav­nim pro­sto­ri­ma, či­me bi se omo­gu­ći­la pu­na pri­mje­na va­že­ćeg Za­ko­na o ogra­ni­ča­va­nju upo­tre­be du­van­skih pro­iz­vo­da. Nji­ho­vu ini­ci­ja­ti­vu po­dr­ža­lo je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja po­ru­ču­ju­ći da je ne­dvo­smi­slen stav tog re­so­ra da se od­red­be Za­ko­na o ogra­ni­ča­va­nju upo­tre­be du­van­skih pro­iz­vo­da u od­no­su na za­bra­nu pu­še­nja na jav­nim mje­sti­ma mo­ra­ju do­sled­no pri­mje­nji­va­ti. D.m.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"