Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-11 NA BRODU BRITANSKE RATNE MORNARICE
Okrugli sto o digitalnim vještinama
Okrugli sto o digitalnim vještinama
Okru­gli sto na te­mu „Di­gi­tal­ne vje­šti­ne za di­gi­tal­nu eko­no­mi­ju” či­ji je cilj kre­i­ra­nje plat­for­me za di­ja­log i po­kre­ta­nje sa­rad­nje ključ­nih sek­to­ra za raz­voj eko­no­mi­je ba­zi­ra­ne na no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, bi­će odr­žan sju­tra na bro­du Bri­tan­ske rat­ne mor­na­ri­ce „Eho”, ko­ji je u če­tvr­tak uplo­vio u lu­ku Bar.
Do­ga­đaj or­ga­ni­zu­ju Bri­tan­ski sa­vjet, uz po­dr­šku Bri­tan­ske am­ba­sa­de a oku­pi­će ključ­ne ak­te­re u ze­mlji ko­ji či­ne eko-si­stem za raz­voj eko­no­mi­je za­sno­va­ne na no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, pi­še u sa­op­šte­nju Bri­tan­skog sa­vje­ta.
– Ini­ci­ja­ti­va je ba­zi­ra­na na uvje­re­nju da ni­je­dan sek­tor sam ne mo­že da obez­bi­je­di eko­nom­ski rast i raz­voj teh­no­lo­ške in­fra­struk­tu­re i ljud­skog ka­pi­ta­la bez sa­rad­nje s dru­gim sek­to­ri­ma – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Oni su do­da­li da je sa­rad­nja da­nas, vi­še ne­go ika­da ra­ni­je, po­sta­la na­ci­o­nal­ni pri­o­ri­tet.
– Usled sve sna­žni­jeg mul­ti­sek­tor­skog pri­stu­pa eko­no­mi­ji u ko­joj no­ve teh­no­lo­gi­je bri­šu ja­sne gra­ni­ce iz­me­đu sek­to­ra, kao i zbog pro­mje­na pri­ro­de po­slo­va unu­tar sa­mih sek­to­ra, po­tra­žnja za po­je­din­ci­ma sa vi­so­kim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i na­pred­nim vje­šti­na­ma u no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma sve će vi­še ra­sti, a mno­gi po­slo­vi za ni­že i sred­nje kva­li­fi­ka­ci­je po­sta­će ne­po­treb­ni. Ze­mlje sa ni­skim i sred­njim do­hot­kom u na­red­nim de­ka­da­ma su­o­če­ne su sa ri­zi­kom da se sa­da­šnji eko­nom­ski jaz još vi­še pro­du­bi i to mno­go br­žim tem­pom ne­go do sa­da – pi­še u sa­op­šte­nju.
Oni su kon­sta­to­va­li da obra­zo­va­nje ima ključ­nu ulo­gu u ge­ne­ri­sa­nju vje­šti­na po­treb­nih za eko­no­mi­ju 21. vi­je­ka.
– Sa­mo kva­li­tet­no obra­zo­va­nje mo­že ge­ne­ri­sa­ti po­treb­ne vje­šti­ne, spri­je­či­ti pro­du­blji­va­nje ne­jed­na­ko­sti i obez­bi­je­di­ti pro­spe­ri­tet­nu bu­duć­nost za sve. Me­đu­tim, obra­zo­va­nje bez po­dr­ške bi­znis sek­to­ra i bez ja­sne na­ci­o­nal­ne stra­te­gi­je eko­nom­skog raz­vo­ja ne­će bi­ti u sta­nju da is­po­ru­ču­je tra­že­ne vje­šti­ne – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ima­ju­ći u vi­du po­tre­bu sa­rad­nje i za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja ovog eko-si­ste­ma, Bri­tan­ski sa­vjet je već po­kre­nuo pet pro­je­ka­ta ko­ji tar­ge­ti­ra­ju raz­li­či­te sek­to­re, ali su svi po­ve­za­ni pre­ko ele­men­ta di­gi­tal­nih vje­šti­na. Pro­jek­ti ko­ji kre­i­ra­ju mo­guć­no­sti za uče­nje i sa­rad­nju sa vo­de­ćim kre­a­tiv­ci­ma i ino­va­to­ri­ma u obla­sti no­vih teh­no­lo­gi­ja u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i obez­bje­đu­ju po­čet­ne re­sur­se za raz­voj di­gi­tal­ne eko­no­mi­je kod nas, bi­će pred­sta­vlje­ni na okru­glom sto­lu.A.Đ.


Go­sti će obi­ći brod

Brod „Eho” je na­uč­no­i­stra­ži­vač­ki brod ko­ji vr­ši is­tra­ži­va­nje na mo­ru. To­kom svog bo­rav­ka u lu­ci Bar, on će vr­ši­ti pre­mjer luč­kih vo­da za­jed­no s Mor­na­ri­com Cr­ne Go­re. Br­o­ji 70 čla­no­va po­sa­de uklju­ču­ju­ći mor­na­re, hi­dro­gra­fe i hi­dro­in­že­nje­re. Go­sti Bri­tan­skog sa­vje­ta i am­ba­sa­de ima­će pri­li­ku da obi­đu brod i upo­zna­ju se s nje­go­vim is­tra­ži­vač­kim ka­pa­ci­te­ti­ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"