Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-12 FIRMA HIDRO BISTRICA DOBILA OD REGULATORA DOZVOLU DA ELEKTRIČNU ENERGIJU PROIZVODI DO 2028. GODINE
Milovom kumu licenca za struju
Vuk Rajković Milovom kumu licenca za struju Jedan od vlasnika u firmi Hidro Bistrica je Vuk Rajković, kum šefa DPS-a Mila Đukanovića, a ova kompanija je dobila licencu za proizvodnju struje do 2028. godine Za izgradnju mHE u Bijelom Polju Hidro Bistrica je dobila kredit od EBRD od 4,2 miliona eura, za koji je dala pod zalog imovinu i bankovni račun na kome deponuju sredstva
Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku (RAE) iz­da­la je fir­mi Hi­dro Bi­stri­ca, či­ji je je­dan od vla­sni­ka Vuk Raj­ko­vić, kum še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, li­cen­cu za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je do 2028. go­di­ne. Ta fir­ma je ne­dav­no iz­gra­di­la mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­nu (mHE) Bi­stri­ca Maj­sto­ro­vi­na u Bi­je­lom Po­lju na vo­do­to­ku ri­je­ke Bi­stri­ce.
Li­cen­ca za pro­iz­vod­nju stru­je iz­da­ta Hi­dro Bi­stri­ca je se­dam ko­ju je do­sad iz­da­la RAE, a pe­ta od 2015. go­di­ne. Svih pet je iz­da­to vla­sni­ci­ma obje­ka­ta ko­ji pro­iz­vo­de stru­ju iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra – mHE i vje­tro­e­lek­tra­na.
Ma­la hi­dro­e­lek­tra­na fir­me Hi­dro Bi­stri­ca bi­će sna­ge 3.457 ki­lo­va­ta, a u nje­nu iz­grad­nju je ulo­že­no bli­zu osam mi­li­o­na eura.
Naj­ve­ći vla­snik ove kom­pa­ni­je sa 97 od­sto udje­la je fir­ma Si­ner­dži, ko­ja u vla­sni­štvu ima mHE Vre­lo, ta­ko­đe u op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje. Vla­sni­ci Si­ner­dži­ja su bi­zni­sme­ni To­maš Ha­jek sa 52 od­sto, KIA Mon­te­ne­gro, či­ji je osni­vač Vuk Raj­ko­vić, ima 12 od­sto, kao i još tro­je fi­zič­kih li­ca.
Fir­ma Hi­dro Bi­stri­ca ima i sta­tus pri­vre­me­nog po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča od 24. no­vem­bra 2016. go­di­ne. To je sta­tus ko­ji su ima­li svi do­sad po­vla­šće­ni pro­iz­vo­đa­či elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra. Ka­da i ako do­bi­ju sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča, on­da do­bi­ja­ju pra­vo na ga­ran­to­va­ni ot­kup sva­kog ki­lo­vat-sa­ta pro­iz­ve­de­nog u mHE Maj­sto­ro­vi­na. To zna­či da sti­ču pra­vo da pro­da­ju sva­ki kVh po pod­sti­caj­noj ci­je­ni ko­ja je du­plo ve­ća od tr­ži­šne. Pod­sti­caj, kao što je do­bro po­zna­to, pla­ća­ju gra­đa­ni pre­ko ra­ču­na za stru­ju. Pod­sti­ca­ji na pro­sječ­nom ra­ču­nu iz­no­se sko­ro dva eura.
Hi­dro Bi­stri­ca je za po­tre­be iz­grad­nje ovog objek­ta po­di­gla kre­dit kod Evrop­ske ban­ke za re­kon­struk­ci­ju i raz­voj (EBRD) od 4,2 mi­li­o­na eura. Ta­ko po­ka­zu­ju po­da­ci iz ka­ta­stra. Pre­ma ka­ta­stru, fir­ma u ko­joj je Raj­ko­vić je­dan od vla­sni­ka za­klju­či­la je sa EBRD ugo­vor o kre­di­tu kra­jem 2015. go­di­ne. Vra­ća­nje kre­di­ta je do­go­vo­re­no u 20 ra­ta, a pr­va tre­ba da se pla­ti 16. ma­ja ove go­di­ne, dok je po­sled­nja pred­vi­đe­na za 16. no­vem­bar 2027. go­di­ne.
Za­rad do­bi­ja­nja kre­di­ta Hi­dro Bi­stri­ca je sta­vi­la pod hi­po­te­ku oko 800 kva­dra­ta šu­me i 160 kva­dra­ta li­va­de, po­ka­zu­ju po­da­ci iz ka­ta­stra. Osim to­ga, za­lo­žen je i ban­kov­ni ra­čun či­ja je na­mje­na de­po­no­va­nje re­zer­vi ra­di ot­pla­te du­ga i sva sred­stva ko­ja se na­la­ze na nje­mu.
Ka­mat­na sto­pa, ka­ko pi­še u ka­ta­stru, pred­sta­vlja zbir mar­že od pet od­sto go­di­šnje i me­đu­ban­kar­ske sto­pe, ka­ko je to de­fi­ni­sa­no ugo­vo­rom o zaj­mu s tim da je mak­si­mal­ni iz­nos du­ga se­dam mi­li­o­na eura. Zbog kre­di­ta je upi­sa­na za­bi­lje­žba za­bra­ne otu­đe­nja op­te­re­će­nja i iz­da­va­nja u za­kup ne­po­kret­no­sti­ma Hi­dro Bi­stri­ce bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti EBRD-a.
Kon­ce­si­o­na na­kna­da ko­ju Hi­dro Bi­stri­ca tre­ba da pla­ća dr­ža­vi iz­no­si 6,5 od­sto od go­di­šnje pro­iz­vod­nje.
Iz­grad­nja mHE i pro­iz­vod­nja stru­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra je po­sao ko­jim se uglav­nom ba­ve fir­me bli­ske DPS-u.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"