Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-12 ZA POLJOPRIVREDU OBEZBIJEDITI ŠTO VIŠE SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
Agrobudžet izraz brige Vlade za domaćine i preduzetnike
Simović o Agrobudžetu u emisiji „Agrosaznanje” Agrobudžet izraz brige Vlade za domaćine i preduzetnike
Ovo­go­di­šnji agro­bu­džet je zna­čaj­no fi­nan­sij­ski iz­da­šni­ji, sa­dr­žaj­ni­ji i ob­u­hvat­ni­ji, a sa­mim tim i pra­ved­ni­ji, sa do­mi­nant­nom raz­voj­nom po­li­ti­kom i no­vim is­ko­ra­kom cr­no­gor­ske agrar­ne po­li­ti­ke u pri­bli­ža­va­nju Evrop­skoj uni­ji (EU), oci­je­nio je mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Mi­lu­tin Si­mo­vić go­stu­ju­ći ju­če u emi­si­ji „Agro­sa­zna­nje” na Te­le­vi­zi­ji Cr­ne Go­re.
Iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja sa­op­šte­no je da je pred­sta­vlja­ju­ći Agro­bu­džet za 2018. go­di­nu, ko­ji iz­no­si bli­zu 40 mi­li­o­na eura, Si­mo­vić ka­zao da zna­ča­jan rast sred­sta­va za sek­tor po­ljo­pri­vre­de pred­sta­vlja iz­raz bri­ge vla­de pre­ma broj­nim do­ma­ći­ni­ma i pred­u­zet­ni­ci­ma u ovoj obla­sti, i na­sto­ja­nja da se za raz­voj po­ljo­pri­vre­de obez­bi­je­di što vi­še bes­po­vrat­nih i po­volj­nih sred­sta­va iz EU fon­do­va.
– Zbir sred­sta­va iz svih iz­vo­ra, oko 40 mi­li­o­na, bi­će u funk­ci­ji da­ljeg raz­vo­ja cr­no­gor­ske po­ljo­pri­vre­de, ja­ča­nja kon­ku­rent­no­sti, po­bolj­ša­nja uslo­va ži­vo­ta na se­lu, di­ver­zi­fik­ci­je eko­nom­skih ak­tiv­no­sti u ru­ral­nim pod­ruč­ji­ma, ra­sta stan­dar­da bez­bjed­no­sti hra­ne, za­šti­te bi­lja i ži­vo­ti­nja, ja­ča­nja ad­mi­ni­stra­tiv­nih ka­pa­ci­te­ta – ka­zao je Si­mo­vić.
Kao po­se­ban kva­li­tet iz­dvo­jio je pru­ža­nje mo­guć­no­sti da se što ve­ći broj ma­lih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va uklju­či u si­stem po­dr­ške, sna­žni­ju po­dr­šku in­ve­sti­ci­ja­ma kroz mje­re ru­ral­nog raz­vo­ja, kao i sa­dr­žaj­ni­ju po­dr­šku za mla­de po­ljo­pri­vred­ni­ke.
– Do­bra vi­jest za po­ljo­pri­vred­ni­ke je to što smo opre­di­je­li­li vi­še sred­sta­va za di­rekt­na pla­ća­nja, od­no­sno pre­mi­je. Na­pra­vi­li smo od­re­đe­ne ko­rek­ci­je u di­je­lu sma­nje­nja uslo­va za do­bi­ja­nje pre­mi­ja sa pro­šlo­go­di­šnjih tri na dva gr­la u go­ve­dar­stvu, sa 30 na 20 gr­la u ko­zar­stvu, i sma­nji­li mi­ni­mal­nu po­vr­ši­nu za sub­ven­ci­je po hek­ta­ru u bilj­noj pro­iz­vod­nji, či­me će­mo po­ve­ća­ti ob­u­hvat ko­ri­sni­ka – oci­je­nio je Si­mo­vić.
Na pi­ta­nje u ve­zi sa pri­mjed­ba­ma sa po­je­di­nih adre­sa oko pre­tje­ra­ne za­gle­da­no­sti u EU, Si­mo­vić je ka­zao da „za­gle­da­nost u EU ni­je ade­kvat­na pri­mjed­ba, već da je EU do­bar cilj ko­jem Cr­na Go­ra stre­mi, i u obla­sti po­ljo­pri­vre­de, ne ra­di po­sti­za­nja sa­mog ci­lja, već da bi do­sti­gli stan­dar­de, po­ve­ća­li kon­ku­rent­nost i omo­gu­ći­li cr­no­gor­skim pro­iz­vo­đa­či­ma da ko­ri­ste jed­na­ke be­ne­fi­te ko­je ima­ju far­me­ri u EU”.
Po­se­ban kva­li­tet ovo­go­di­šnjeg agro­bu­dže­ta je una­pre­đe­nje po­dr­ške mla­dim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma. Kroz mje­ru po­dr­ške po­kre­ta­nju po­slo­va­nja mla­dih po­ljo­pri­vred­ni­ka, kre­i­ra­nu pro­šle go­di­ne, bes­po­vrat­nu po­dr­šku od 10.000 eura do­bi­lo je 45 mla­dih po­ljo­pri­vred­ni­ka.


Usko­ro po­ziv za IPARD

Si­mo­vić je na­ja­vio da će u na­red­nih de­set da­na bi­ti ras­pi­san pr­vi jav­ni po­ziv za ko­ri­šće­nje sred­sta­va iz IPARD pro­gra­ma, kroz ko­ji je obez­bi­je­đe­no 51 mi­li­on eura bes­po­vrat­ne po­dr­ške od če­ga je 39 mi­li­o­na eura iz EU fon­do­va i 12 mi­li­o­na iz na­ci­o­nal­nog bu­dže­ta.
– Za re­a­li­za­ci­ju IPARD-a spre­ma­mo sna­žnu ak­ci­ju, pro­mo­vi­šu­ći pri­stup da to ni­je sa­mo pro­je­kat Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, ne­go svih ko­ji uče­stvu­ju u re­a­li­za­ci­ji, ve­li­kog bro­ja in­sti­tu­ci­ja na dr­žav­nom ni­vou, lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i na­rav­no pro­iz­vo­đa­ča – ka­zao je Si­mo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"