Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-12 fleš
Tur­ska in­du­stri­ja

Po­da­ci za­vo­da za sta­ti­sti­ku „Turk­Sta­ta” po­ka­za­li su da je in­du­strij­ska pro­iz­vod­nja u Tur­skoj u de­cem­bru po­ra­sla 8,7 od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od 2016. go­di­ne.
In­du­strij­ska pro­iz­vod­nja po­ra­sla je i u od­no­su na no­vem­bar za 0,9 od­sto. Naj­ve­ći rast pro­iz­vod­nje u de­cem­bru od 14 od­sto ostva­ren je u sek­to­ru ru­dar­stva i ka­me­no­lo­ma, pre­no­si Bi­znis.ba.
Upo­re­do sa tim, tur­ska in­du­strij­ska pro­iz­vod­nja u po­sled­njem kvar­ta­lu pro­šle go­di­ne po­ve­ća­na je 7,8 od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od 2016. go­di­ne. Po­ve­ća­nje in­du­strij­ske pro­iz­vod­nje sma­tra se jed­nim od naj­po­zi­tiv­ni­jih eko­nom­skih po­ka­za­te­lja i in­di­ka­to­rom ra­sta bru­to do­ma­ćeg pro­iz­vo­da (BDP).A.Đ.


Austri­jan­ci stre­pe

Šef austrij­skog Jav­nog za­vo­da za za­po­šlja­va­nje Jo­ha­nes Kopf pro­ti­vi se za­po­šlja­va­nju hr­vat­skih rad­ni­ka i upo­zo­ra­va da bi u slu­ča­ju otva­ra­nja tr­ži­šta ra­da, iz Hr­vat­ske od­mah do­šlo de­set hi­lja­da ne­za­po­sle­nih.
Austri­jan­ci se bo­je da će sve ve­ća ne­za­po­sle­nost u Hr­vat­skoj pri­mo­ra­ti ve­li­ki broj hr­vat­skih dr­ža­vlja­na da po­sao tra­že upra­vo u Austri­ji.
Kopf je na svom blo­gu po­ru­čio da bi pro­du­že­nje ogra­ni­če­nja za još dvi­je go­di­ne vje­ro­vat­no ri­je­ši­lo pro­blem, jer bi ta­da ne­za­po­sle­nost u Austri­ji mo­gla bi­ti mno­go ma­nja, a i si­tu­a­ci­ja u Hr­vat­skoj bi se do ta­da mo­gla po­bolj­ša­ti, pre­no­si Ka­pi­tal.ba.
Od­lu­ka o to­me ho­će li se za još dvi­je go­di­ne hr­vat­skim dr­ža­vlja­ni­ma na austrij­skom tr­ži­štu ra­da pro­du­ži­ti ogra­ni­če­nja bi­će do­ne­se­na do 1. ju­la.
A.Đ.


Tu­ri­stič­ka po­sje­će­nost Du­ba­i­ja

Broj ru­skih tu­ri­sta ko­ji su pro­šle go­di­ne pu­to­va­li u Du­bai do­sti­gao je re­ko­rd­nih 530 hi­lja­da.
– To je 121 od­sto vi­še od bro­ja tu­ri­sta ko­ji su Du­bai po­sje­ti­li 2016. go­di­ne – sa­op­šti­lo je Ode­lje­nje za tu­ri­zam i ko­mer­ci­jal­ni mar­ke­ting Du­ba­i­ja, „Du­bai tu­ri­zam”.
U Du­ba­i­ju je u pro­šloj go­di­ni za­bi­lje­že­no sta­bil­no po­već́anje pri­li­va tu­ri­sta iz ci­je­log svi­je­ta, 6,2 od­sto u po­re­đe­nju sa 2016. go­di­nom, pre­no­si Si Biz.
Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, pro­šle go­di­ne Du­bai je po­sje­ti­lo 15,8 mi­li­o­na go­sti­ju iz ra­znih ze­ma­lja či­me je, po­sta­vljen no­vi re­kord ko­ji po­ka­zu­je sta­bi­lan rast tu­ri­stič­kog sek­to­ra.A.Đ.


Pao kurs eura

Pre­ma kor­pi va­lu­ta, do­lar je ove sed­mi­ce oja­čao na va­lut­nim tr­ži­šti­ma 1,4 od­sto, što je nje­gov naj­ve­ći sed­mič­ni do­bi­tak u po­sled­njih 15 mje­se­ci, dok je kurs eura oštro pao.
Do­la­rov in­deks, ko­ji po­ka­zu­je vri­jed­nost ame­rič­ke u od­no­su na šest naj­va­žni­jih svjet­skih va­lu­ta, oja­čao je 1,4 od­sto na 90,42 bo­da. Pri­tom je ci­je­na ame­rič­ke va­lu­te pre­ma ja­pan­skoj osla­bi­la 1,2 od­sto na 108,8 je­na bli­zu naj­ni­že vri­jed­no­sti u če­ti­ri mje­se­ca, pre­no­si Si Biz.
Pre­ma evrop­skoj va­lu­ti, do­lar je znat­no oja­čao, pa je kurs eura po­to­nuo 1,7 od­sto na 1,225 do­la­ra.A.Đ.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"