Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-02-11 PROTIV SUSPENDOVANOG SUDIJE OSNOVNOG SUDA U PODGORICI POKRENUT POSTUPAK PO PRIJAVI MLADENA BULATOVIĆA
Jegdić završio kod specijalnog tužioca
Jegdić Jegdić završio kod specijalnog tužioca
Spi­si pred­me­ta pro­tiv su­di­je Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Da­ni­la Jeg­di­ća pro­sli­je­đe­ni su na po­stu­pa­nje Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­žla­štvu, ko­je će oci­je­ni­ti da li ima osno­va za kri­vič­no go­nje­nje za ne­ko od kri­vič­nih dje­la iz nji­ho­ve nad­le­žno­sti.
Po­stu­pak pro­vje­ra pro­tiv Jeg­di­ća po­kre­nut je po­što ga je pod­go­rič­ki bi­zni­smen Mla­den Bu­la­to­vić op­tu­žio da je po­či­nio niz kri­vič­nih dje­la u par­ni­ci iz­me­đu nje­ga i fir­me „Hi­dro­kop” iz Pod­go­ri­ce.
Bu­la­to­vić je pro­šlog mje­se­ca sa­slu­šan u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci u svoj­stvu svje­do­ka ošte­će­nog. Tu­ži­o­cu je dao de­talj­nu iz­ja­vu o rad­nja­ma ko­je je Jeg­dić pred­u­zi­mao u tom pred­me­tu i pre­zen­to­vao mu do­ka­ze na ko­ji­ma za­sni­va pri­ja­vu pro­tiv tog su­di­je.
Pre­ma na­vo­di­ma iz pri­ja­ve Mla­de­na Bu­la­to­vi­ća, su­di­ja Jeg­dić je u in­te­re­su dru­ge stran­ke u po­stup­ku, fir­me „Hi­dro­kop”, ne­za­ko­ni­to van ro­či­šta mi­je­njao već po­sta­vlje­ne vje­šta­ke, da­vao im za­dat­ke su­prot­ne onim ko­je je na­vo­dio pred stran­ka­ma na ro­či­štu, a za­tim u za­spi­sni­ke uno­sio la­žne po­dat­ke da se Bu­la­to­vić to­me ni­je pro­ti­vio. Ta­ko­đe, pre­ma na­vo­di­ma iz pri­ja­ve, Jeg­dić je umje­sto Bu­la­to­vi­ća i nje­go­vog pu­no­moć­ni­ka pot­pi­sao za­pi­snik sa ro­či­šta ko­ji su oni od­bi­li da pot­pi­šu jer su­di­ja ni­je htio da u isti une­se nji­ho­ve pri­mjed­be. Jeg­dić se te­re­ti i da je to­kom ovog po­stup­ka unio još ne­i­sti­ni­tih po­da­ta­ka u slu­žbe­ne is­pra­ve – za­pi­sni­ke sa ro­či­šta, pa je ta­ko u za­pi­sni­ku kon­sta­to­vao da je spi­se na vje­šta­če­nje po­slao Gra­đe­vin­skom fa­kul­te­tu, iako se iz spi­sa utvr­đu­je da je tom fa­kul­te­tu slao spi­se dru­gih pred­me­ta.
Da­lje, Jeg­dić se sum­nji­či i da je u po­me­nu­tom pred­me­tu sam sa­sta­vljao po­vrat­ni­ce za do­sta­vlja­nje pu­tem Po­šte na ko­ji­ma ne­ma pe­ča­ta Po­šte, a sve ka­ko bi pri­ka­zao ka­ko je spi­se pred­me­ta do­sta­vljao na vje­šta­če­nje. Bu­la­to­vić je tu­ži­o­cu uka­zao i na niz dru­gih rad­nji zbog ko­jih sma­tra da je su­di­ja Jeg­dić ra­dio u do­go­vo­ru sa dru­gom stran­kom u po­stup­ku, a na nje­go­vu šte­tu.
Na­kon što je Bu­la­to­vić dao is­kaz pred Osnov­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom i na­kon što je tu­ži­la­štvu uka­zao na od­re­đe­ne do­ka­ze, to tu­ži­la­štvo je pred­met pro­sli­je­di­lo Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na ocje­nu da li ima osno­va za kri­vič­no go­nje­nje za ne­ko od kri­vič­nih dje­la sa ele­men­ti­ma ko­rup­ci­je iz nad­le­žno­sti Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva.
Bu­la­to­vi­će­vu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv su­di­je Jeg­di­ća ra­ni­je je od­ba­cio ne­ka­da­šnji dr­žav­ni tu­ži­lac Enis Ba­ko­vić. Me­đu­tim, Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo je usvo­ji­lo pri­tu­žbu ko­ju je Bu­la­to­vi­ćev advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić pod­nio pro­tiv Ba­ko­vi­će­vog rje­še­nja i pred­met je vra­ćen Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu da pre­du­zme iz­vi­đaj­ne rad­nje i pri­ba­vi do­ka­ze ra­di do­no­še­nja za­ko­ni­te od­lu­ke. Zbog od­lu­ke da od­ba­ci kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv su­di­je Jeg­di­ća, Mla­den Bu­la­to­vić je pre­ko svog pu­no­moć­ni­ka pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu i pro­tiv Eni­sa Ba­ko­vi­ća.
Bu­la­to­vi­ćev advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić po­tvr­dio je da je nje­gov kli­jent dao iz­ja­vu u tu­ži­la­štvu, gdje je, ka­ko ka­že, sve op­tu­žbe pot­kri­je­pio do­ka­zi­ma.
– Tu­ži­la­štvu je ob­ja­snio ko­je rad­nje je su­di­ja Jeg­dić pred­u­zi­mao u ko­rist fir­me „Hi­dro­kop”, sa za­htje­vom da tu­ži­la­štvo utvr­di even­tu­al­nu po­ve­za­nost i ne­za­ko­ni­ti uti­caj te fir­me i nje­nog pu­no­moć­ni­ka na su­di­ju. Za­to oče­ku­jem da dr­žav­no tu­ži­la­štvo ura­di ono što ni­je htio da ura­di tu­ži­lac Ba­ko­vić, ko­ji je pr­vo za­du­žio kri­vič­nu pri­ja­vu, a po­tom istu od­ba­cio bez ika­kvog va­lja­nog obra­zlo­že­nja, kao i da pro­vje­ri či­me je to dru­ga stran­ka u par­nič­nom po­stup­ku ko­ji vo­di sa Bu­la­to­vi­ćem za­slu­ži­la oči­gled­no po­vla­šćen tret­man i ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje su­da u nje­nom in­te­re­su. Ta­ko­đe, oče­ku­jem da Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo pro­vje­ri raz­lo­ge zbog ko­jih je kri­vič­na pri­ja­va pret­hod­no od­ba­če­na a da ni­je oci­je­njen ni je­dan je­di­ni do­kaz iz spi­sa pred­me­ta – ka­zao je advo­kat Ra­du­lo­vić.
Su­di­ja Jeg­dić ju­če ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve ra­dak­ci­je „Da­na”, ka­ko bi­smo ču­li nje­gov ko­men­tar na Bu­la­to­vi­će­ve op­tu­žbe.M.V.P.


Op­tu­žen, pa su­spen­do­van

Na­kon pri­ja­ve Mla­de­na Bu­la­to­vi­ća, Sud­ski sa­vjet je 15. no­vem­bra su­spen­do­vao Jeg­di­ća jer je pro­tiv nje­ga po­kre­nut kri­vič­ni po­stu­pak. Jeg­di­ću se u Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci su­di za fal­si­fi­ko­va­nje slu­žbe­ne is­pra­ve u pro­du­že­nom tra­ja­nju.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"