Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-12 FUNKCIONERKA SD ZORICA KRIVOKAPIĆ AKTER KORUPCIONAŠKE AFERE
Kandidatkinja za odbornika uzimala mito
Kandidatkinja za odbornika uzimala mito Krivokapićeva, koja je uhapšena zbog optužbi da je primala mito, bila je odbornički kandidat Socijaldemokrata na hercegnovskim izborima u maju prošle godine
Slu­žbe­ni­ca Upra­ve za ne­kret­ni­ne iz Her­ceg No­vog Zo­ri­ca Kri­vo­ka­pić, ko­ja je uhap­še­na zbog op­tu­žbi da je pri­ma­la mi­to, bi­la je od­bor­nič­ki kan­di­dat So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD) na her­ceg­nov­skim iz­bo­ri­ma u ma­ju pro­šle go­di­ne, po­tvr­đe­no je ju­če „Da­nu”. Kri­vo­ka­pi­će­va je i na spi­sku čla­no­va op­štin­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­kra­ta u Her­ceg No­vom, ko­ji je kon­sti­tu­i­san u ju­nu pro­šle go­di­ne. Na od­bor­nič­koj li­sti SD za lo­kal­ne iz­bo­re u Her­ceg No­vom pro­šle go­di­ne bi­la je na 25.mje­stu, iza Iva­ne Ra­de­vić, a is­pred Go­ra­na Ve­la­ša.
In­te­re­sant­no je da na fej­sbuk na­lo­gu So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re vi­še ni­je mo­gu­će na­ći pro­mo­tiv­nu fo­to­gra­fi­ju Zo­ri­ce Kri­vo­ka­pić, iako je mo­gu­će na­ći ta­kve fo­to­gra­fi­je za sve dru­ge od­bor­nič­ke kan­di­da­te SD na iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 7.ma­ja pro­šle go­di­ne
Pre­ma zva­nič­nom sa­op­šte­nju, po­li­ci­ja Her­ceg No­vog uhap­si­la je pri­je ne­ko­li­ko da­na Z.K. (34) zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­ni­la pro­du­že­no kri­vič­no dje­lo pri­ma­nje mi­ta. Ka­ko je sa­op­šte­no iz Upra­ve po­li­ci­je, sum­nja se da je Z.K. to kri­vič­no dje­lo po­či­ni­la u svoj­stvu slu­žbe­nog li­ca za­du­že­nog za vo­đe­nje uprav­nog po­stup­ka u Upra­vi za ne­kret­ni­ne – Pod­ruč­na je­di­ni­ca Her­ceg No­vi.
– Tra­ži­la je mi­to (no­vac) od vi­še li­ca ka­ko bi iz­vr­ši­la slu­žbe­nu rad­nju ko­ja je ve­za­no za pred­me­te (pod­ni­je­te za­htje­ve) ko­je su stran­ke vo­di­le kod Upra­ve za ne­kret­ni­ne PJ Her­ceg No­vi, pri če­mu je od jed­nog li­ca ko­je je stran­ka u pred­me­tu, ka­ko se sum­nja, pri­mi­la mi­to u iz­no­su od 200 eura. Osum­nji­če­na Z.K. će uz kri­vič­nu pri­ja­vu bi­ti pri­ve­de­na dr­žav­nom tu­ži­o­cu u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je na­kon hap­še­nja.
So­ci­jal­de­mo­kra­te su i ra­ni­je po­mi­nja­ne u ve­zi sa zlo­u­po­tre­bom dr­žav­nog nov­ca, po­seb­no u afe­ri „Ra­ma­da”. Biv­ši po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne i SD Iva­na Bra­jo­vi­ća i još šest oso­ba zbog da­va­nja la­žnog is­ka­za u slu­ča­ju „Ra­ma­da”. Di­rek­tor Di­rek­ci­je za že­lje­zni­ce Ne­boj­ša Ob­ra­do­vić osu­đen je pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom na tri mje­se­ca za­tvo­ra zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Pre­ma sud­skoj pre­su­di, ka­zna je pre­i­na­če­na u uslov­nu ka­znu, a ta od­lu­ka iza­zva­la je broj­ne ko­men­ta­re u jav­no­sti. Ob­ra­do­vić je član glav­nog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­kra­ta.
Bo­ja­nić u pri­ja­vi tvr­di da je Bra­jo­vić svje­sno i sra­ču­na­to dao ne­i­sti­nit is­kaz da je SD pla­tio sve par­tij­ske sku­po­ve, uklju­ču­ju­ći i dva za ko­ja je sud ne­dvo­smis­le­no utvr­dio da su ne­za­ko­ni­to pla­će­na od stra­ne Di­rek­ci­je za že­lje­zni­cu.
So­ci­jal­de­mo­kra­te su for­mi­ra­ne 2015. go­di­ne od jed­ne frak­ci­je So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je. Ta frak­ci­ja ko­ju je vo­dio Bra­jo­vić, za raz­li­ku od ve­ćeg di­je­la SDP-a, za­go­va­ra­la je bez­u­slov­nu po­dr­šku vla­da­ju­ćoj De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta (DPS) i nje­nom li­de­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, umje­sto us­po­sta­vlja­nja in­di­vi­du­al­nog po­li­tič­kog kur­sa, pa je za­to če­sto kri­ti­ko­va­na zbog ne­do­stat­ka auto­nom­no­sti u svom dje­lo­va­nju. Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne, gdje su se po­ja­vi­li pr­vi put na ne­kom va­žnom po­li­tič­kom do­ga­đa­ju, pre­šli su cen­zus od tri od­sto, osvo­jiv­ši dva man­da­ta u Skup­šti­ni sa 3,26 od­sto gla­so­va.
Ka­sni­je su za­jed­no sa DPS-om, Li­be­ral­nom par­ti­jom i stran­ka­ma ma­njin­skih na­ro­da for­mi­ra­li vla­da­ju­ću ve­ći­nu, sa dva mi­ni­stra iz nji­ho­vih re­do­va – u obla­sti zdrav­stva i obra­zo­va­nja. M.V.


Li­sta do­bi­la 759 gla­so­va

Na iz­bo­ri­ma u ma­ju pro­šle go­di­ne li­sta „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Her­ceg No­vi”, na ko­joj je bi­la i Zo­ri­ca Kri­vo­ka­pić, osvo­ji­la je 759 gla­so­va, što im je obez­bi­je­di­lo je­dan man­dat u lo­kal­nom par­la­men­tu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"