Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-12 BRISEL ODREDIO PRIORITETE ZA POMOĆ CRNOJ GORI U POGLAVLJIMA 23 I 24
Traže hapšenja i reformu sudstva
Han i Marković Traže hapšenja i reformu sudstva Neophodno je ojačati kapacitete i stručnost, posebno za finansijske istrage i u oblasti konfiskacije i upravljanja prihodima od kriminala –naveli su iz EK
Cr­na Go­ra mo­ra raz­vi­ti zna­ča­jan bi­lans re­zul­ta­ta za­sno­va­nih na efi­ka­snim i ne­pri­stra­snim is­tra­ga­ma, kri­vič­nom go­nje­nju i sud­skim pre­su­da­ma u slu­ča­je­vi­ma ko­rup­ci­je na svim ni­vo­i­ma, uklju­ču­ju­ći i ko­rup­ci­ju na vi­so­kom ni­vou i ugro­že­ne sek­to­re kao što su jav­ne na­bav­ke, uka­za­no je iz Evrop­ske ko­mi­si­je (EK).
Oni su to na­ve­li u Stra­te­škom in­di­ka­tiv­nim do­ku­men­tu za pe­ri­od do 2020.go­di­ne, ko­ji se od­no­si na pri­o­ri­te­te za obez­bje­đe­nje sek­tor­ske po­mo­ći iz IPA sred­sta­va (In­stru­ment za pret­pri­stup­nu po­moć).
Pri­o­ri­te­ti IPA su pru­ža­nje po­mo­ći ze­mlja­ma ko­ri­sni­ci­ma u is­pu­nja­va­nju po­li­tič­kih, eko­nom­skih i dru­gih kri­te­ri­ju­ma ko­ji se od­no­se na usva­ja­nje prav­nih te­ko­vi­na EU, iz­grad­nju ad­mi­ni­stra­tiv­nih ka­pa­ci­te­ta i ja­ča­nje pra­vo­su­đa, kao i na po­moć ze­mlja­ma u pro­ce­su pri­pre­ma za ko­ri­šće­nje struk­tur­nih i ko­he­zi­o­nih fon­do­va EU na­kon pri­stu­pa­nja.
U do­ku­men­tu o stra­te­škim pri­o­ri­te­ti­ma Evrop­ska ko­mi­si­ja ocje­nju­je da svim is­tra­žnim i pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma u Cr­noj Go­ri tre­ba obez­bi­je­di­ti ade­kvat­na sred­stva za rad, a sa­rad­nju iz­me­đu agen­ci­ja tre­ba po­bolj­ša­ti.
– Po­treb­no je oja­ča­ti ka­pa­ci­te­te i struč­nost, po­seb­no za fi­nan­sij­ske is­tra­ge i u obla­sti kon­fi­ska­ci­je i upra­vlja­nja pri­ho­di­ma od kri­mi­na­la. Za­šti­ta osnov­nih pra­va za­sni­va se na Usta­vu, ko­ji ga­ran­tu­je gra­đan­ska i po­li­tič­ka pra­va, kao i dru­štve­na, eko­nom­ska i kul­tur­na pra­va – na­vo­di se u do­ku­men­tu Evrop­ske ko­mi­si­je, či­ji sek­tor za pre­go­vo­re o pri­dru­ži­va­nju tre­nut­no vo­di ko­me­sar Jo­ha­nes Han.
Na­gla­še­no je da na­po­ri Cr­ne Go­re u kon­tek­stu pri­stup­nih pre­go­vo­ra mo­ra­ju bi­ti usred­sre­đe­ni na pot­pu­no is­pu­nja­va­nje po­li­tič­kih i eko­nom­skih kri­te­ri­ju­ma iz Ko­pen­ha­ge­na za član­stvo u EU i na mo­guć­no­sti pri­hva­ta­nja prav­nog si­ste­ma Uni­je.
– Što se ti­če po­li­tič­kih kri­te­ri­ju­ma, de­mo­krat­sku tran­sfor­ma­ci­ju ze­mlje tre­ba na­sta­vi­ti kroz ja­ča­nje vla­da­vi­ne pra­va, bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, osi­gu­ra­nje po­što­va­nja osnov­nih ljud­skih pra­va i za­šti­tu ma­njin­skih pra­va. Po­se­ban fo­kus tre­ba da bu­de na re­for­ma­ma ko­je una­pre­đu­ju ne­za­vi­snost, od­go­vor­nost, pro­fe­si­o­na­li­zam i efi­ka­snost pra­vo­su­đa, kao i funk­ci­o­ni­sa­nja po­li­ci­je i dru­gih or­ga­na za spro­vo­đe­nje za­ko­na u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – su­ge­ri­šu iz EK.
Sma­tra­ju da je neo­p­hod­no i da Cr­na Go­ra ulo­ži ve­će na­po­re u rje­ša­va­nje ne­do­sta­ta­ka u za­šti­ti osnov­nih ljud­skih pra­va, po­seb­no u po­gle­du pra­va ma­nji­na, mi­gra­na­ta i tra­ži­la­ca azi­la.
– Pot­pu­na i pra­vo­vre­me­na im­ple­men­ta­ci­ja ak­ci­o­nih pla­no­va Vla­de Cr­ne Go­re za po­gla­vlje 23 (pra­vo­su­đe i osnov­na pra­va) i po­gla­vlje 24 (prav­da, slo­bo­da i bez­bje­dost) bi­će od ključ­ne va­žno­sti. Po­red to­ga, Cr­na Go­ra mo­ra na­sta­vi­ti re­for­mu jav­ne upra­ve i ja­ča­ti po­vje­re­nje u jav­ne in­sti­tu­ci­je, za­šti­ti­ti me­dij­ske slo­bo­de i po­dr­ža­ti raz­voj ci­vil­nog dru­štva – na­ve­de­no je iz Evrop­ske ko­mi­si­je.
Što se ti­če eko­nom­skih kri­te­ri­ju­ma, ka­ko su oci­je­ni­li, Cr­na Go­ra još ni­je funk­ci­o­nal­na tr­ži­šna eko­no­mi­ja.
– Cr­na Go­ra tre­ba da spro­ve­de odr­ži­ve re­for­me u ci­lju pro­mo­vi­sa­nja eko­nom­ske kon­ku­rent­no­sti i opo­rav­ka od glo­bal­ne eko­nom­ske i fi­nan­sij­ske kri­ze, ko­ja ima zna­ča­jan uti­caj na Za­pad­ni Bal­kan. Vi­so­ka sto­pa ne­za­po­sle­no­sti u Cr­noj Go­ri pred­sta­vlja ozbi­ljan iza­zov i bit­na su po­bolj­ša­nja u obla­sti obra­zo­va­nja i raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa. Neo­p­hod­no je sma­nji­ti ne­us­kla­đe­nost po­nu­de i po­tra­žnje na tr­ži­štu ra­da. Raz­voj pri­vat­nog sek­to­ra mo­ra bi­ti do­dat­no po­dr­žan po­bolj­ša­njem po­slov­nog okru­že­nja – po­ru­či­li su iz Evrop­ske ko­mi­si­je. M.V.


Bo­lja pra­vi­la za kam­pa­nju

Iz Evrop­ske ko­mi­si­je su na­gla­si­li da će IPA dva, to jest pro­gram ko­ri­šće­nje sred­sta­va do 2020. go­di­ne, bi­ti fo­ku­si­ra­na na po­moć Cr­noj Go­ri u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je.
– Po­ten­ci­jal­no dje­lo­va­nje mo­že bi­ti kroz po­dr­šku funk­ci­o­ni­sa­nju ja­ke i ne­za­vi­sne agen­ci­je za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i efi­ka­snog si­ste­ma za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa na svim ni­vo­i­ma. Za­ko­no­dav­ni okvir ko­ji se od­no­si na fi­nan­si­ra­nje po­li­tič­kih par­ti­ja i iz­bor­nih kam­pa­nja tre­ba po­bolj­ša­ti, a ka­pa­ci­te­ti in­sti­tu­ci­ja za nad­zor mo­ra­ju bi­ti oja­ča­ni ka­ko bi se osi­gu­ra­la efi­ka­sna kon­tro­la i sank­ci­o­ni­sa­nje – sma­tra­ju iz EK.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"