Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-12 SPASO POPOVIĆ (DEMOKRATE) ODGOVORIO NA OPTUŽBE MIHAJLA ANĐUŠIĆA IZ VLADAJUĆE STRANKE
Za poslanike DPS-a 31 milion eura
Popović Za poslanike DPS-a 31 milion eura
Član Mla­dih De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Spa­so Po­po­vić re­kao je da po­sla­nik DPS-a Mi­haj­lo An­đu­šić že­li da pre­po­zna­tlji­vim ne­mu­štim pi­sa­ni­ja­ma iz­vr­ne stvar­nost na­o­pač­ke ka­ko bi, sa jed­ne stra­ne, po­ku­šao anu­li­ra­ti po­ra­ze svo­je par­ti­je, a sa dru­ge na­ma­kao i za se­be ko­ji si­tan udvo­rič­ki po­en. On je u re­a­go­va­nju na An­đu­ši­će­ve op­tu­žbe re­kao da se mo­že za­klju­či­ti da je po­sla­nik DPS-a pri­mo­ran da sta­ne iza sa­dr­ži­ne za ko­ju i sam zna da ni­je tač­na.
– Ko to još u Cr­noj Go­ri ne zna da je za 28 go­di­na vla­da­vi­ne DPS-u za pla­te po­sla­ni­ka is­pla­ćen 31 mi­li­on, za pla­te jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­je je po­sta­vljao DPS 82 mi­li­o­na, za par­ti­ju sa dr­žav­nog ni­voa 54 mi­li­o­na, za par­ti­ju na lo­kal­nom ni­vou 34 mi­li­o­na. Ukup­no – 201 mi­li­on eura. Zna­te li, An­đu­ši­ću, da je u tih 201 mi­li­on eura ko­je su vam gra­đa­ni pla­ća­li iz svog dže­pa broj do­ma­ćin­sta­va ko­ja ste ob­i­šli nu­la, broj ki­lo­me­ta­ra ko­je ste pre­šli sop­stve­nim vo­zi­li­ma nu­la, broj ško­la ko­je ste ob­no­vi­li iz svog dže­pa nu­la, a broj li­ta­ra go­ri­va ko­jeg ste se od­re­kli ta­ko­đe nu­la – sa­op­štio je Po­po­vić.
U isto vri­je­me, ka­ko je do­dao, broj fa­bri­ka ko­je je DPS uga­sio je 200, broj rad­ni­ka ko­je su osta­vi­li na uli­ci je 100.000, a broj mla­dih ko­ji su na­pu­sti­li Cr­nu Go­ru ta­ko­đe 100.000.
An­đu­šić je pret­hod­no sa­op­štio da su jav­nost i gra­đa­ni u mi­nu­lih ne­što vi­še od go­di­nu da­na ima­li pri­li­ku da vi­de sve sa­mo­de­struk­tiv­ne fa­ze opo­zi­ci­je.
– Mo­glo se vi­dje­ti sve – od ne­u­spje­lih do­go­vo­ra, pro­pa­lih sa­sta­na­ka, iz­bor­nih po­ra­za, fa­ze za­tiš­ja, do pot­pu­ne po­li­tič­ke dez­o­ri­jen­ta­ci­je, ko­ja se ogle­da i u na­či­nu na ko­ji opo­zi­ci­ja ko­mu­ni­ci­ra sa jav­no­šću. Oči­gled­no, opo­zi­ci­o­ne par­ti­je su po­gre­šno ra­zu­mje­le da hi­per­pro­duk­ci­ja be­smi­sle­nih sa­op­šte­nja na dnev­nom ni­vou mo­že da na­do­mje­sti na­pu­šta­nje skup­štin­skih klu­pa. Uvje­re­ni da su gra­đa­ni krat­kog pam­će­nja, opo­zi­ci­o­na­ri iz da­na u dan upa­da­ju u ko­mu­ni­ka­ci­o­ne zam­ke ko­je sa­mi se­bi po­sta­vlja­ju, de­man­tu­ju­ći se me­đu­sob­no i pla­si­ra­ju­ći po­pu­li­stič­ke po­ru­ke, ko­je se mi­je­nja­ju za­vi­sno od pri­li­ke. Od osnov­ne po­tre­be da se jav­no­sti sa­op­šte va­žne či­nje­ni­ce, opo­zi­ci­ja je to pre­tvo­ri­la u svoj je­di­ni na­čin dje­lo­va­nja, po­di­žu­ći sva­ko­dnev­no za­glu­šu­ju­ću bu­ku i za­ma­glju­ju­ći stvar­nost u ko­joj se na­la­ze – na­veo je An­đu­šić.
Ka­ko je do­dao, ne osvr­ću­ći se pu­no na ove in­ter­ne pro­ble­me, va­žno je pod­sje­ti­ti jav­nost i gra­đa­ne da ovaj sa­mo­de­struk­tiv­ni ka­ra­van na­sta­vlja da ih ko­šta mi­li­o­ne eura.
– Od kon­sti­tu­i­sa­nja 26. sa­zi­va cr­no­gor­skog par­la­men­ta, ta ci­fra na­sta­vlja ne­u­mo­lji­vo da ra­ste. Do da­na­šnjeg da­na, ova vr­sta ne­ra­da i neo­d­go­vor­no­sti ko­šta­la je gra­đa­ne vi­še od tri mi­li­o­na eura. Pre­ma ne­dav­nim po­da­ci­ma Skup­šti­ne Cr­ne Go­re za pret­hod­nu go­di­nu, pla­te boj­ko­ta­ša te­ži­le su oko 800.000 eura – sa­op­štio je An­đu­šić. M.V.b

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"