Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-09 U CRNOJ GORI REGISTROVANA JOŠ DVA SLUČAJA OBOLIJEVANJA OD OPASNOG VIRUSA
Bračni par izolovan zbog malih boginja
Bračni par izolovan zbog malih boginja Radi se o dvije odrasle osobe (1969. i 1973. godište) koje su virusu bile izložene tokom dužeg zajedničkog boravka u Beogradu, a od kojih je jedna nevakcinisana, a druga bez validnih dokaza o vakcinaciji, ističe epidemiolog Senad Begić
U Cr­noj Go­ri su re­gi­stro­va­na još dva slu­ča­ja obo­li­je­va­nja od ma­lih bo­gi­nja, kod brač­nog pa­ra iz Ko­to­ra, ko­ji je su to­kom ja­nu­a­ra du­že bo­ra­vi­li u Be­o­gra­du i za­ra­di­li vi­rus mor­bi­la, po­tvr­đe­no je iz In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje. Epi­de­mi­i­o­log In­sti­tu­ta Se­nad Be­gić ka­zao je ju­če na pres kon­fer­nci­ji da je brač­ni par izo­lo­van u ko­tor­skoj bol­ni­ci i da su do­brog op­šteg zdrav­stve­nog sta­nja. On na­vo­di da se ra­di sa­mo o uve­ze­nim slu­ča­je­vi­ma i da ni­je evi­den­ti­ra­no ši­re­nje ma­lih bo­gi­nja u sa­moj dr­ža­vi.
– Ra­di se o dvi­je od­ra­sle oso­be (1969. i 1973. go­di­šte) ko­je su vi­ru­su bi­le iz­lo­že­ne to­kom du­žeg za­jed­nič­kog bo­rav­ka u Be­o­gra­du, a od ko­jih je jed­na ne­vak­ci­ni­sa­na, a dru­ga bez va­lid­nih do­ka­za o vak­ci­na­ci­ji. Oba pa­ci­jen­ta su za sa­da sta­bil­nih vi­tal­nih pa­ra­me­ta­ra, ali su zbog mo­gu­ćih kom­pli­ka­ci­ja i spre­ča­va­nja da­ljeg ši­re­nja in­fek­ci­je izo­lo­va­ni i ho­spi­ta­li­zo­va­ni na in­fek­tiv­nom odje­lje­nju Op­šte bol­ni­ce u Ko­to­ru do is­te­ka pe­ri­o­da za­ra­zno­sti – is­ti­če Be­gić.
On na­vo­di da je ova­kva po­ja­va oče­ki­va­na, s ob­zi­rom na broj obo­lje­lih od mor­bi­la u dr­ža­va­ma okru­že­nja. Pr­vi slu­čaj ma­lih bo­gi­nja re­gi­stro­van je pro­šle sed­mi­ce ka­da je utvr­đe­no obo­li­je­va­nje jed­no­go­di­šnje dje­vo­či­ce ko­ja je sti­gla iz Be­o­gra­da u po­sje­tu.
– S ob­zi­rom na broj iden­ti­fi­ko­va­nih kon­ta­ka­ta mo­gu­će je, ali nu­žno ne zna­či da će neo­d­lo­žno do­ći do ma­sov­nog – epi­de­mij­skog ši­re­nja vi­ru­sa. Bez ob­zi­ra na na­ve­de­no i s ob­zi­rom na epi­de­mi­o­lo­šku si­tu­a­ci­ju u re­gi­o­nu kao i na či­nje­ni­cu da po­sto­ji zna­ča­jan broj dje­ce pred­škol­skog uz­ra­sta ko­ja ni­je­su vak­ci­ni­sa­na – po­sto­ji mo­guć­nost re­gi­stro­va­nja do­dat­nih slu­ča­je­va u op­štoj po­pu­la­ci­ji, kao i se­kun­dar­nog ši­re­nja obo­li­je­va­nja – upo­zo­ra­va Be­gić.
On na­vo­di da je epi­de­mi­o­lo­ška si­tu­a­ci­ja kod nas sa za sa­da spo­ra­dič­nim uvo­zom slu­ča­je­va re­zul­tat vi­so­kih sto­pa imu­ni­za­ci­ja i vi­so­kog ni­voa ko­lek­tiv­nog imu­ni­te­ta iz ra­ni­jih go­di­na.
– Či­nje­ni­ca da do­sad ni­je­smo ima­li ma­sov­no obo­li­je­va­nje od od­re­đe­nih za­ra­znih bo­le­sti uči­ni­lo je da za­bo­ra­vi­mo nji­ho­vu opa­snost što je do­ve­lo do raz­vo­ja po­gre­šnog uvje­re­nja da uzroč­ni­ka za­ra­znih bo­le­sti vi­še ne­ma, te da nam vak­ci­ne, kao naj­bit­ni­ja zdrav­stve­na in­ter­ven­ci­ja u isto­ri­ji čo­vje­čan­stva, vi­še ni­je­su po­treb­ne – uka­zu­je Be­gić.
On ka­že da se na svu sre­ću broj vak­ci­ni­sa­ne dje­ce sva­ko­dnev­no uve­ća­va i još uvi­jek ni­je ka­sno da po­stig­ne­mo vi­sok ni­vo ko­lek­tiv­nog imu­ni­te­ta ko­ji bi spri­je­čio ma­sov­ni­je obo­li­je­va­nje, a sa­mim tim i vje­ro­vat­no­ću po­ja­ve kom­pli­ka­ci­ja i naj­te­žih is­ho­da ko­ji ne­ri­jet­ko pra­te in­fek­ci­ju vi­ru­som ma­lih bo­gi­nja.
D.B.


Svaki drugi dvo­go­di­šnja­k nevakcinisan

Be­gić na­vo­di da je na­kon pr­vog slu­ča­ja sa ma­lim bo­gi­njam iz pre­do­stro­žno­sti po­ve­ćan broj vak­ci­ni­sa­ne dje­ce. Ona na­vo­di da je ukup­no 74 od­sto ma­li­ša­na ro­đe­nih 2015. go­di­ne vak­ci­ni­sa­no MMR vak­ci­nom.
– Oče­ku­je­mo i da dje­ca ko­ja su ro­đe­na 2016. go­di­ne bu­du ma­sov­no ob­u­hva­će­na za­šti­tom pro­tiv mor­bi­la. Pre­ma sa­da­šnjim po­da­ci­ma, vak­ci­ni­sa­no je 44.7 od­sto dje­ce tog uz­ra­sta, ali oče­ku­je­mo da će bi­ti ob­u­hvat znat­no ve­ći do ma­ja, ka­da pre­ma ka­len­da­ru imu­ni­za­ci­je mo­ra­ju pri­mi­ti za­šti­tu. Vak­ci­ne MMR ko­je se kod nas da­ju dje­ci pri­mje­nju­ju se i u ze­mlja­ma za­pad­ne Evro­pe i kon­tro­li­še ih Agen­ci­ja za lje­ko­ve i me­di­cin­ska sred­stva – po­ru­čio je Ve­gić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"