Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-10 IZ SINDIKATA PROSVJETE UKAZUJU DA JE REFORMA U PRVOM POLUGODIŠTU POKAZALA BROJNE NEDOSTATKE
Nastavnici jure učenike zbog dopunske nastave
Savović Nastavnici jure učenike zbog dopunske nastave Reforma je pokazala da su Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo samo na papiru donijeli novine, a nikoga ne interesuje kako se programi primjenjuju u školama, ističe predsjednik podgoričkog Sindikata prosvjete Slobodan Savović
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta pro­svje­te Pod­go­ri­ca Slo­bo­dan Sa­vo­vić ka­zao je za „Dan” da su re­for­ma na­stav­nih pro­gra­ma u osnov­nim ško­la­ma i sma­nje­nje fon­da ča­so­va po od­lu­ci Mi­ni­star­stva pro­svje­te osta­li u sjen­ci is­prav­ki i uskla­đi­va­nja sa gra­di­vom. On is­ti­če da uče­ni­ci iz­bje­ga­va­ju do­pun­sku i do­dat­nu na­sta­vu, ko­ja je, shod­no re­for­mi, oba­ve­zna da se odr­ža­va u tra­ja­nju od po jed­nog ča­sa, zbog če­ga na­stav­ni­ci mo­ra­ju da ju­re đa­ke po ško­li i vo­de bri­gu o nji­ho­voj bez­bjed­no­sti. Sa­vo­vić je ka­zao da na­stav­ni­ci ne mo­gu da pri­mi­je­ne re­for­mu ko­ja je dje­li­mič­no ino­vi­ra­na iz­mje­nom na­stav­nih pro­gra­ma. On sma­tra da je uki­da­nje ge­o­gra­fi­je u še­stom raz­re­du po­gub­no za uče­ni­ke jer se pre­ki­da nji­ho­vo sti­ca­nje zna­nja iz obla­sti pri­ro­de, ko­je uče­ni­ci sti­ču uče­ći pred­met po­zna­va­nje pri­ro­de u pe­tom raz­re­du.
– Uvi­dje­li smo pro­ble­me i u or­ga­ni­za­ci­ji do­pun­ske i do­dat­ne na­sta­ve za uče­ni­ke pre­ma no­vim pro­gra­mi­ma. Od ka­da je uve­den ta­kav sa­dr­žaj ro­di­te­lji ne vr­še kon­tro­lu i ne zna­ju gdje su im dje­ca, ne­go i da­lje pla­ća­ju kur­se­ve iz od­re­đe­nih pred­me­ta. Pre­pu­šta­ju na­stav­nom oso­blju da bri­ne o dje­ci i na­kon ča­so­va, ta­ko da se ju­ri­mo s nji­ma van uči­o­ni­ce ka­ko bi­smo ih pri­mo­ra­li da pri­su­stvu­ju do­pun­skoj na­sta­vi. Re­for­ma je po­ka­za­la da su Mi­ni­star­stvo pro­svje­te i Za­vod za škol­stvo sa­mo na pa­pi­ru do­ni­je­li no­vi­ne, a ni­ko­ga ne in­te­re­su­je ka­ko se u ško­la­ma pri­mje­nju­je no­vi na­čin na­sta­ve. Sav te­ret ova­kve ne­pot­pu­ne i br­zo­ple­te re­for­me pao je na na­stav­ni­ke i pro­fe­so­re, ko­ji u uči­o­ni­ci po­ku­ša­va­ju da pru­že naj­bo­lje dje­ci i po­red svih manj­ka­vo­sti na ko­je nailaze pri­li­kom pri­mje­ne na­stav­nih pro­gra­ma – na­gla­sio je Sa­vo­vić.
On je sa­op­štio da je u to­ku osni­va­nje Uni­je stru­kov­nih udru­že­nja na­stav­ni­ka Cr­ne Go­re, ka­ko bi se ubu­du­će spri­je­či­lo da se bez nji­ho­vog zna­nja do­no­se va­žni propisi u pro­svje­ti.
– U Pod­go­ri­ci će to­kom fe­bru­a­ra bi­ti for­mi­ra­na ta uni­ja, ko­ja će ubu­du­će uti­ca­ti da o struč­nom di­je­lu, kao što su pla­no­vi i pro­gra­mi u na­sta­vi, od­lu­ču­ju struč­nja­ci i ko­le­ge iz prak­se. Ti­me bi­smo re­for­mu vra­ti­li na pra­vi put, a obra­zo­va­nje i vas­pi­ta­nje pri­bli­ži­li dje­ci. Osni­va­nje te uni­je se spro­vo­di u sa­rad­nji sa Sin­di­ka­tom pro­svje­te, ko­ji će u sa­rad­nji s Mi­ni­star­stvom pro­svje­te po­ku­ša­ti da ri­je­ši ne­do­stat­ke u na­stav­nim me­to­da­ma. Na­stav­ni­ci ni­je­su za­do­volj­ni spro­vo­đe­njem re­for­me, a po­red to­ga ima­mo si­tu­a­ci­ju da se na­ma naj­vi­še ma­ni­pu­li­še u po­li­tič­ke svr­he. Na­ša stru­ka je po­ni­že­na i mi će­mo zah­ti­je­va­ti iz­mje­ne Za­ko­na o ra­du i uvo­đe­nje kri­te­ri­ju­ma pri­li­kom za­po­šlja­va­nja u ško­la­ma. Pla­ši­mo se da će bi­ti na­sta­vlje­no pro­pa­da­nje obra­zov­nog si­ste­ma, ko­ji u dru­štvu na za­u­zi­ma mje­sto ko­je mu pri­pa­da – is­ta­kao je Sa­vo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u ško­la­ma ni­šta ni­je una­pri­je­đe­no na­kon po­te­za Mi­ni­star­stva pro­svje­te, ta­ko da je ve­o­ma mo­gu­će da će ova­kva rješenja u bli­skoj bu­duć­no­sti po­no­vo bi­ti po­ni­šte­na.
– Ne sje­di­mo skr­šte­nih ru­ku, već po­ku­ša­va­mo da upo­zna­mo na­še član­stvo sa iz­mi­je­nje­nim za­kon­skim rje­še­nji­ma i pra­vi­ma na­stav­ni­ka da dje­lu­ju i po­ku­ša­ju da una­pri­je­de obra­zov­ni pro­ces – re­kao je Sa­vo­vić.
D.B.


Sma­nje­ne zlo­u­po­tre­be di­rek­to­ra

Sa­vo­vić is­ti­če da su šte­tu zbog usva­ja­nja re­for­me i iz­mje­ne za­ko­na, bez uče­šća na­stav­ni­ka i struč­nja­ka, sma­nji­li uma­nji­va­njem nor­me za ko­le­ge u ško­la­ma.
– To smo ura­di­li u osnov­nim ško­la­ma, a na to će­mo in­si­sti­ra­ti i u sred­njim ško­la­ma. Pre­ma za­ko­nu i gran­skom ko­lek­tiv­nom ugo­vo­ru, di­rek­to­ri ško­la, pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta i mi­ni­star­stva mo­ra­ju uči­ni­ti jav­nim i tran­spa­rent­nim ras­po­dje­lu fon­da ča­so­va. Te mje­re su po­mo­gle da bu­de znat­no ma­nje sa­kri­va­nja i di­je­lje­nja ča­so­va na­stav­ni­ci­ma iz ra­znih in­te­re­sa. Sin­di­kat je na taj na­čin uspio da sa­ču­va pu­ne nor­me i oče­ku­je­mo da će­mo sa mi­ni­star­stvom i na­red­ne go­di­ne us­pje­ti da spri­je­či­mo zlo­u­po­tre­be – ka­zao je Sa­vo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"