Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-02-10 NEMA NOVIH SLUČAJEVA OBOLJELIH OD MORBILA, INSTITUT NASTAVLJA DA ISPITUJE
Bračni par sa malim boginjama stabilno
Bolnica u Kotoru Bračni par sa malim boginjama stabilno
Brač­ni par iz Ko­to­ra kod ko­jeg je utvr­đe­no obo­li­je­va­nja od ma­lih bo­gi­nja, sta­bil­nog je zdrav­stve­nog sta­nja i izo­lo­van je na li­je­če­nju u bol­ni­ci u tom gra­du. Pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje, ne­ma no­vih slu­ča­je­va obo­li­je­va­nja od mor­bi­la, ali se sva­ko­dnev­no is­pi­tu­ju osi­pi i gro­zni­ce kod pa­ci­je­na­ta. Brač­ni par iz Ko­to­ra za­ra­zio se mor­bi­la­ma to­kom bo­rav­ka u Be­o­gra­du. In­fek­to­log ko­tor­ske bol­ni­ce Lji­lja­na Kne­že­vić kazala je za „Dan” da je dvo­je pa­ci­je­na­ta ho­spi­ta­li­zo­va­no na in­fek­tiv­nom odje­lje­nju 5, od­no­sno 6. fe­bru­a­ra i dobrog su opšteg zdrav­stve­nog sta­nja.
– Uko­li­ko ne bu­de ne­kih van­red­nih kom­pli­ka­ci­ja, oče­ku­je se nji­ho­vo br­zo ot­pu­šta­nje. Na in­fek­tiv­nom odje­lje­nju pri­dr­ža­va­ju se svih pre­po­ru­ka upu­će­nih od stra­ne In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje i Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Ra­di se o pro­to­ko­lu ka­ko se po­na­ša­ti u smi­slu ho­spi­ta­li­za­ci­je i ka­ko od­ra­đi­va­ti te­sti­ra­nje la­bo­ra­to­rij­ski sum­nji­vih slu­ča­je­va. Me­di­cin­sko oso­blje ko­to­r­ske bol­ni­ce je u stal­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji s In­sti­tu­tom za jav­no zdra­vlje i sva­ku no­vu pre­po­ru­ku u pot­pu­no­sti po­štu­ju – ka­za­la je Kne­že­vi­će­va.
Iz In­sti­tu­ta su ju­če sa­op­šti­li da su do sa­da obo­lje­li za­ra­že­ni van dr­ža­ve i ra­di se o uve­ze­nim slu­ča­je­vi­ma.
– Ra­di se o dvi­je od­ra­sle oso­be (1969. i 1973. go­di­šte) ko­je su vi­ru­su bi­le iz­lo­že­ne to­kom du­žeg za­jed­nič­kog bo­rav­ka u Be­o­gra­du, a od ko­jih je jed­na ne­vak­ci­ni­sa­na, a dru­ga bez va­lid­nih do­ka­za o vak­ci­na­ci­ji. Oba pa­ci­jen­ta su za sa­da sta­bil­nih vi­tal­nih pa­ra­me­ta­ra, ali su zbog mo­gu­ćih kom­pli­ka­ci­ja i spre­ča­va­nja da­ljeg ši­re­nja in­fek­ci­je izo­lo­va­ni i ho­spi­ta­li­zo­va­ni na in­fek­tiv­nom odje­lje­nju Op­šte bol­ni­ce u Ko­to­ru do is­te­ka pe­ri­o­da za­ra­zno­sti – ka­za­li su iz In­sti­tu­ta.
Ob­ja­šnja­va­ju da je s ob­zi­rom na broj iden­ti­fi­ko­va­nih kon­ta­ka­ta mo­gu­će, ali ne i nu­žno, da će do­ći do ma­sov­nog – epi­de­mij­skog ši­re­nja vi­ru­sa.
Bez ob­zi­ra na na­ve­de­no i s ob­zi­rom na epi­de­mi­o­lo­šku si­tu­a­ci­ju u re­gi­o­nu kao i na či­nje­ni­cu da po­sto­ji zna­ča­jan broj dje­ce pred­škol­skog uz­ra­sta ko­ja ni­je­su vak­ci­ni­sa­na – po­sto­ji mo­guć­nost re­gi­stro­va­nja do­dat­nih slu­ča­je­va u op­štoj po­pu­la­ci­ji, kao i se­kun­dar­nog ši­re­nja obo­li­je­va­nja – upo­zo­ra­va­ju iz In­sti­tu­ta.D.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"