Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-12 NA JAVNOJ RASPRAVI U KOTORU O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE ISTAKNUTO
Legalizacije nema dok je na snazi moratorijum na gradnju
Sa javne rasprave u Kotoru Legalizacije nema dok je na snazi moratorijum na gradnju Kako sada stoje stvari DUP-ova kao da nema, znači nema legalizacije, nema izgradnje, saopštio je predstavnik opštinske Direkcije za izgradnju i uređenje Dejan Čelanović, podsjetivši da investitor ima obavezu plaćanja komunalija prije dobijanja građevinske dozvole
KOTOR - Le­ga­li­za­ci­ja obje­ka­ta ne ­mo­že se vr­ši­ti dok je na sna­zi mo­ra­to­ri­jum na grad­nju ko­ji je sta­vio „ad ak­ta“ sve ur­ba­ni­stič­ke pla­no­ve na pod­ruč­ju op­šti­ne. Ka­ko sa­da sto­je stva­ri DUP-ova kao da ne­ma, zna­či ne­ma le­ga­li­za­ci­je, ne­ma iz­grad­nje, sa­op­štio je pred­stav­nik op­štin­ske Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i ure­đe­nje Ko­to­ra De­jan Če­la­no­vić. On je na jav­noj ras­pra­vi o Na­cr­tu od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta od­no­sno od­lu­ke za opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te, odr­ža­noj pri­je tri da­na u Pa­la­ti Bi­zan­ti, pod­sje­tio da in­ve­sti­tor ima oba­ve­zu pla­ća­nja ko­mu­na­li­ja pri­je do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le.
Pred­vi­đe­nim na­cr­ti­ma ci­je­ne, zo­ne i na­čin ob­ra­ču­na na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta (ko­mu­na­li­je) isti su za le­gal­no iz­gra­đe­ne objek­te i za bes­prav­ne objek­te, a raz­li­ka je ta što pri le­ga­li­za­ci­ji bes­prav­nih, kod ri­je­ša­va­nja stam­be­nog pi­ta­nja, ne­ma po­pu­sta u pla­ća­nju. Raz­li­ka po­sto­ji ka­da su u pi­ta­nju ro­ko­vi pla­ća­nja, jer se za ri­je­ša­va­nja stam­be­nog pi­ta­nja za objek­te osnov­nog sta­no­va­nja na­kna­da pla­ća u naj­vi­še 240 mje­seč­nih ra­ta, a za osta­le objek­te u 120 ra­ta. Za bes­prav­ne objek­te na­kna­da se uve­ća­va pet od­sto uko­li­ko se taj uve­ća­ni iz­nos pla­ti jed­no­krat­no, a 20 od­sto u slu­ča­ju da se uve­ća­ni iz­nos pla­ća u ra­ta­ma. Ključ­na raz­li­ka u od­no­su na do­sa­da­šnje za­kon­sko rje­še­nje je oba­ve­za pla­ća­nja ko­mu­na­li­ja za sve objek­te, bez ob­zi­ra na nji­ho­vu na­mje­nu, pri če­mu su ro­ko­vi pla­ća­nja du­ži da bi se vla­sni­ci tzv. „di­vljih“ obje­ka­ta mo­ti­vi­sa­li da što pri­je uđu u pro­ce­du­ru le­ga­li­za­ci­je.
Ka­ko je po­ja­sni­la Sa­nja Ulja­re­vić, sa­vjet­ni­ca u Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju i ure­đe­nje Ko­to­ra, kod ne­le­gal­nih obje­ka­ta sred­stvo obez­bi­je­đe­nja je upi­si­va­nje za iz­grad­nju hi­po­te­ke na obje­kat ko­ji se le­ga­li­zu­je, a ako je isti već op­te­re­ćen, hi­po­te­ka se upi­su­je na ne­ku dru­gu ne­po­kret­nost ko­ja mo­ra bi­ti 30 od­sto ve­ća od vri­jed­no­sti ob­ra­ču­na­te na­kna­de ko­mu­na­li­ja. In­ve­sti­tor pla­ća ko­mu­na­li­je na osno­vu re­vi­do­va­nog glav­nog pro­jek­ta, po me­tru kva­drat­nom ne­to po­vr­ši­ne objek­ta i po me­tru kva­drat­nom otvo­re­nog pro­sto­ra na par­ce­li pro­jek­to­va­noj za oba­vlja­nje dje­lat­no­sti. Ob­ra­čun po­vr­ši­na vr­ši Di­rek­ci­je. Vi­si­na na­kna­de utvr­đu­je se u za­vi­sno­sti od ste­pe­na opre­mlje­no­sti gra­đa­vin­skog ze­mlji­šta, ko­ji se utvr­đu­je na osno­vu pri­pa­da­ju­će vri­jed­no­sti iz­gra­đe­nih objek­ta i ure­đa­ja ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re, a po­di­je­ljen je na šest zo­na.
-Za sva­ku zo­nu je utvr­đen ko­e­fi­ci­jent. Iz­nos na­kna­de utvr­đu­je se na osno­vu pro­iz­vo­da pro­sječ­nih tro­ško­va ko­mu­nal­nog opre­ma­nja i ko­e­fi­ci­en­ta opre­mlje­nost pre­ma zo­na­ma.
Pr­va zo­na sa ko­e­fi­ci­jen­tom 1,20 od­no­si se na pro­stor ob­u­hva­ćen UP-om Sta­rog gra­da, Dr­žav­nim stu­di­ja­ma lo­ka­ci­ja za sek­to­re 15 i 16, i UP-a gra­da Pe­ra­sta.
Dru­ga zo­na sa ko­e­fi­ci­jen­tom 1,00 od­no­si se na pro­stor ob­u­hva­ćen DUP-om Do­bro­te, Ška­lja­ra i Mu­la.
Tre­ća zo­na sa ko­e­fi­ci­jen­tom 0,80 od­no­si se na pro­stor ob­u­hva­ćen DUP Ora­hov­ca, Dra­žin vr­ta, Ri­sna, Str­pa, Mo­ri­nja, Ko­sta­nji­ce, Sto­li­va, Pr­čanj i UP-om Pri­vred­na zo­na.
Če­tvr­ta zo­na sa ko­e­fi­ci­jen­tom 0,65, od­no­si se na pro­stor ob­u­hva­ćen DUP-om Ra­da­no­vi­ća, La­stve Gr­balj­ske, Lo­kal­nim stu­di­ja­ma lo­ka­ci­ja Gr­balj I i Gr­balj II i DUP-om Ka­vač. Pe­ta zo­na sa ko­e­fi­ci­jen­tom 0,50, od­no­si se na pro­stor ob­u­hva­ćen DUP-om Bi­go­va, DSL - Sek­tor 38: Bi­go­va , LSL Tra­šte, LSL Vr­mac i DUP Pla­ta­mu­ni-Tr­ste­no, dok se še­sta zo­na, sa ko­e­fi­ci­jen­tom 0,40, od­no­si na osta­lo pod­ruč­je op­šti­ne - ka­za­la je Ulja­re­vić na jav­noj ras­pra­vi na ko­joj je iz­o­sta­lo in­te­re­so­va­nje Ko­to­ra­na bu­du­ći da je sku­pu pri­su­stvo­va­lo sa­mo dvo­je gra­đa­na.
Na pi­ta­nje „Da­na“ Ulja­re­vi­će­va je pre­ci­zi­ra­la da ci­je­ne po zo­na­ma iz­no­se; za pr­vu 200 eura, za dru­gu 167, za tre­ću 134, za če­tvr­tu 109, pe­tu 83 i za še­stu zo­nu 67 eura. Ka­da je u pi­ta­nju na­čin pla­ća­nja ko­mu­na­li­ja iz­nos do 50 hi­lja­da eura mo­že se pla­ti­ti naj­du­že na šest mje­se­ci, iz­nos do 100.000 eura naj­du­že na 12 mje­seč­nih ra­ta, a iz­nos od 100 do 200.000 eura naj­du­že na 24 mje­seč­ne ra­te. Iz­nos pre­ko 200.000 eura mo­že se pla­ti­ti na 36 mje­seč­nih ra­ta.
- Za le­gal­ne objek­te, od­no­sno uko­li­ko se gra­di no­vi obje­kat, kod rje­ša­va­nja stam­be­nog pi­ta­nja do 100 m2, ako pred­sta­vlja jed­nu stam­be­nu je­di­ni­cu, vla­snik pla­ća 20 od­sto na­kna­de, a 80 od­sto je oslo­bo­đen. Ko­mu­na­li­je se mo­gu pla­ti­ti u če­ti­ri go­di­šnje ra­te. Kod re­kon­struk­ci­je se pla­ća 30 od­sto pri­pa­da­ju­će na­kna­de, osim za stam­be­ni pro­stor u objek­tu ko­ji je po­je­di­nač­no za­šti­ćen ili na­la­zi u kul­tur­no-isto­rij­skoj cje­li­ni i ko­ji je upi­san u Re­gi­star kul­tur­nih do­ba­ra, za ko­ji se pla­ća 20 od­sto od pri­pa­da­ju­će na­kna­de. Pri­li­kom iz­grad­nje i re­kon­struk­ci­je sa­kral­nog kul­tur­nog do­bra in­ve­sti­tor je oslo­bo­đen pla­ća­nja na­kna­de - na­ve­la je Ulja­re­vi­će­va.
B.M.


Olak­ši­ce ze jed­no­krat­no pla­ća­nje

Mje­šta­nin Mu­la Đu­ro Mar­ko­vić pred­lo­žio je da se kod pla­ća­nja ko­mu­na­li­ja za bes­prav­ne objek­te uve­de olak­ši­ce, tač­ni­je mo­guć­nost jed­no­krat­nog pla­ća­nja, što pod­ra­zu­mi­je­va pla­ća­nje ob­ra­ču­na­tog iz­no­sa na­kna­de u cje­lo­sti u ro­ku od se­dam da­na od da­na za­klju­če­nja ugo­vo­ra.
-U tom slu­ča­ju vla­snik bes­prav­nog obje­kat iamao bi pra­vo na uma­nje­nje za 20 od­sto ob­ra­ču­na­tog iz­no­sa na­kna­de - ka­zao je Mar­ko­vić obra­zla­žu­ći pri­mjed­bu.
On je pred­lo­žio i da se za objek­te ko­ji su ne­le­gal­no iz­gra­đe­ni, a ko­ji­ma je in­ve­sti­tor ri­je­šio stam­be­no pi­ta­nje, uve­de pla­ća­nje 50 od­sto od pri­pa­da­ju­će na­kna­de, što su uve­le op­šti­ne Bu­dva, Ti­vat i Pod­go­ri­ca.

Uslo­vi

Da bi se obje­kat le­ga­li­zo­vao mo­ra bi­ti iz­gra­đen u skla­du sa va­že­ćim plan­skim do­ku­men­tom, ili sa pla­nom ge­ne­ral­ne re­gu­la­ci­je ko­ji će bi­ti do­ne­šen tri go­di­ne od da­na stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji, ili sa plan­skim do­ku­men­tom do­ni­je­tim u me­đu­vre­me­nu. Vla­sni­ci bes­prav­nih obje­ka­ta za­htjev za le­ga­li­za­ci­ju pod­no­se za­ključ­no sa 17. ju­lom. Uko­li­ko to ne ura­de pred­vi­đe­no je pla­ća­nje na­kna­de za ko­ri­šće­nje pro­sto­ra Op­šti­ni, uve­ća­nog po­re­za za bes­prav­ni obje­kat i ko­nač­no ukla­nja­nje objek­ta, pri če­mu je u tom slu­ča­ju oba­ve­za Op­šti­ne obez­bi­je­đe­nje al­ter­na­tiv­nog smje­šta­ja.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"