Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-12 ALEKSANDAR MILATOVIĆ (DEMOS) KRITIKOVAO OPŠTINSKO RUKOVODSTVO ZBOG STANJA U KOJEM SE NALAZI HOTEL „ZETA”
Nekada kultno mjesto, sada zastiđe grada
Nekada kultno mjesto, sada zastiđe grada Očigledno je da prvi čovjek Danilovgrada zaboravlja da je kapitalni rezultat decenije njegovog rada, između ostalog, i hotel Zeta koji je slika „njegove uspješnosti“, naglašava Milatović
DA­NI­LOV­GRAD - Pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra De­mo­sa Da­ni­lov­grad Alek­san­dar Sa­ša Mi­la­to­vić oci­je­nio je da je imidž ko­ji je gra­du na oba­li ri­je­ke Ze­te, od 1976. go­di­ne do­nio isto­i­me­ni ho­tel, na­ru­šen ne­bri­gom onih ko­ji, ka­ko ka­že, već 12 go­di­na bri­nu o sve­mu osim o ono­me za šta su ih gra­đa­ni za­du­ži­li. Mi­la­to­vić na­gla­ša­va da je kult­no mje­sto i ne­ka­da­šnja re­pu­ta­ci­ja gra­da, za šta je va­žio ho­tel Ze­ta, za tri man­da­ta pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća, po­stao za­sti­đe gra­đa­na i cr­na tač­ka na ma­pi Da­ni­lov­gra­da. On pod­sje­ća da je ple­ja­da go­sti­ju, pi­sa­ca, sli­ka­ra, spor­ti­sta, po­slov­nih lju­di, no­vi­na­ra, po­li­ti­ča­ra... sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je, pro­ve­la je pri­jat­ne tre­nut­ke na ču­ve­noj te­ra­si ho­te­la Ze­ta.
- De­ce­ni­ja je mi­nu­la a grad je bez kul­tu­re, rit­ma, dru­že­nja... je­di­na za­ba­va su lo­kal­ni me­di­ji u ko­ji­ma Bra­ni­slav Đu­ra­no­vić hva­li se­be sa­mog, is­ti­ču­ći de­ce­ni­ju usje­ha i ka­pi­tal­nih re­zul­ta­ta. Oči­gled­no je da pr­vom čo­vje­ku Da­ni­lov­gra­da ne sme­ta isti­na ko­jom od­zva­nja ho­tel u od­no­su na hva­lo­spje­ve ko­ji­ma po­ku­ša­va da ma­ni­pu­li­še jav­no­šću, za­bo­ra­vlja­ju­ći da je ka­pi­tal­ni re­zul­tat de­ce­ni­je nje­go­vog ra­da, iz­me­đu osta­log, ho­tel ko­ji je sli­ka „nje­go­ve uspje­šno­sti“. Mo­žda je pred­sjed­ni­ku gra­da na Ze­ti, mje­ra uspje­šno­sti vo­đe­nja Op­šti­nom upra­vo po­da­tak da gra­dom pro­đe če­tr­de­set hi­lja­da po­la­zni­ka ka ma­na­sti­ru Ostrog a da je­dan je­di­ni ne svra­ti i ne za­dr­ži se u na­šem gra­du- na­vo­di Mi­la­to­vić u sa­op­šte­nju za jav­nost i do­da­je da je ho­tel Ze­ta u cen­tru gra­da bio je­di­ni, da je imao  pr­vu pri­vat­nu ra­dio sta­ni­cu, ka­fa­nu, ka­zi­no, noć­ni bar, ape­ri­tiv bar...
- Sve to, kao ni da­na­šnje po­tre­be ovog gra­da, ni­su oba­ve­za­le Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća da se ho­te­lu vra­ti na­mje­na, ili bar dje­lić sta­rog sja­ja. Po­klo­ni­la mu je par­ti­ja tri man­da­ta, a po sve­mu su­de­ći on žar­ko že­li da mu po­vje­ri i če­tvr­ti, vje­ro­vat­no oslo­njen na ha­ri­zmu ko­jom pli­je­ni.
Mo­žda go­spo­din Đu­ra­no­vić po­sta­je za­bo­ra­van, iako je u vi­še na­vra­ta na­ja­vlji­vao rje­ša­va­nje ovog pi­ta­nja, mo­ra se pri­zna­ti po­ra­ža­va­ju­ća či­nje­ni­ca, „obe­ća­nje lu­dom ra­do­va­nje“.Pod­sje­tio bih gra­do­na­čel­ni­ka Da­ni­lov­gra­da, da je ovaj ho­tel van upo­tre­be od 2003. go­di­ne ka­da je po­lu­ga­ma ta­da­šnje vla­sto­dr­žač­ke gar­ni­tu­re sta­vljen ključ u bra­vu. Ta­da je  fir­ma „R&E doo Pod­go­ri­ca“ ima­la i nu­di­la rje­še­nje ali ta­da­šnji pred­sjed­nik Op­šti­ne, a sa­da­šnji po­sla­nik Mi­lo­rad Vu­le­tić i sa­da­šnji a i vi­še­de­ce­nij­ski pot­pred­sjed­nik Zo­ran Bo­ško­vić uspje­šno su sa­bo­ti­ra­li po­nu­du i „otje­ra­li“  mla­dog i spo­sob­nog pri­vred­ni­ka Ro­ber­ta Jo­va­no­vi­ća. Od ta­da pa do dan da­nas, pu­nih 15 go­di­na, ho­tel ča­mi.
Za Vu­le­ti­ća je va­ži­lo da je Op­šti­na „na po­zi­tiv­noj nu­li“ dok je iz­vje­sno da Bra­ni­slav Đu­ra­no­vić ni­je na­sta­vio ni pri­bli­žnim sto­pa­ma svog men­to­ra, pa da­na­šnji dug iz­no­si pre­ko 10 mi­li­o­na. Od­nos pre­ma ho­te­lu Ze­ti je vi­še ne­go re­le­van­tan po­ka­za­telj nje­go­vog do­ma­ćin­skog od­no­sa pre­ma na­šem gra­du, za­klju­ču­je Mi­la­to­vić.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"