Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-12 U PROSTORIJAMA BJELOPOLJSKOG OKSFORD CENTRA UPRILIČENA SVEČANOST Uručeno 12 sertifikata iz njemačkog jezika
BIJ­ELO PO­LjE -U pro­sto­ri­ja­ma Oks­ford cen­tra upri­li­če­na je sve­ča­nost na ko­joj su uru­če­ni ser­ti­fi­ka­ti za 12 po­la­zni­ka pr­vog kur­sa nje­mač­kog je­zi­ka za ne­za­po­sle­ne sa evi­den­ci­je Bi­roa ra­da. Uru­ču­ju­ći ser­ti­fi­ka­te Alek­san­dra Si­mo­vić, pro­fe­so­ri­ca, če­sti­ta­la je svim po­la­zni­ci­ma, ka­zu­ju­ći da je bi­lo za­do­volj­stvo ra­di­ti sa nji­ma. Do­da­la je da je u pi­ta­nju pr­vi kurs nje­mač­kog je­zi­ka u di­je­lu na­stav­ka uspje­šne vi­še­go­di­šnje sa­rad­nje sa Za­vo­dom za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re, od­no­sno Bi­ro­om ra­da Bi­je­lo Po­lje.
- Dva­na­est vi­so­ko­ško­la­ca uspje­šno je u okvi­ru ovog pro­jek­ta sa­vla­da­lo po­čet­ni ni­vo nje­mač­kog je­zi­ka. Is­pu­ni­li smo plan, jer je kon­cep­ci­ja sa­mog pro­gra­ma bi­la ta­kva da po­la­zni­ci, u če­mu smo i uspje­li, usvo­je po­čet­no zna­nje ko­je će ko­ri­sti­ti u sva­ko­dnev­nim si­tu­a­ci­ja­ma. Za­vod za za­po­šlja­va­nje je u ne­ko­li­ko pret­hod­nih go­di­na ne­za­po­sle­nim li­ci­ma omo­gu­ća­vao uče­nje en­gle­skog i ita­li­jan­skog je­zi­ka, a ovog pu­ta shod­no in­te­re­so­va­nju, ne­za­po­sle­ni­ma je pru­že­na pri­li­ka da uče nje­mač­ki je­zik- na­ve­la je Si­mo­vi­će­va i do­da­la da su za dva mje­se­ca, u okvi­ru 32 su­sre­ta u tra­ja­nju od 90 mi­nu­ta, ukup­no 64 škol­ska ča­sa, kan­di­da­ti uspje­li da sa­vla­da­ju po­čet­ni ni­vo nje­mač­kog je­zi­ka.
- In­ten­zi­van rad uspje­li su da is­pra­te svi kan­di­da­ti bu­du­ći da se ra­di o vi­so­ko­škol­ci­ma, a me­đu nji­ma su prav­ni­ci, eko­no­mi­sti, ar­hi­tet­ke, lje­ka­ri, sto­ma­to­lo­zi, me­na­dže­ri. … Dra­go mi je što sam do­pri­ni­je­la sa­vla­da­va­nju pre­đe­nog gra­di­va -ka­že Si­mo­vi­će­va Svi po­la­zni­ci kur­sa su ina­če go­di­na­ma na Bi­rou ra­da i uko­li­ko u na­red­nom pe­ri­o­du ne pro­na­đu po­sao, pla­ni­ra­ju ka­ko na­vo­de da svo­ju sre­ću po­tra­že upra­vo u Nje­mač­koj.Di­plo­mi­ra­na prav­ni­ca Du­ška Bo­ško­vić ka­že da je na Bi­rou ra­da de­vet go­di­na, da ima po­lo­žen pra­vo­sud­ni is­pit ali ne i pri­li­ku da se za­snu­je rad­ni od­nos. -Za­do­volj­na sam zna­njem ko­je sm ste­kla i do­bi­je­nim ser­ti­fi­ka­tom. Mi­slim da je ovo bio ja­ko do­bro or­ga­ni­zo­van kurs. Pro­fe­sor­ka je je bi­la od­lič­na. Mo­gu da se pred­sta­vim, da se sna­đem u vre­me­nu i pro­sto­ru. Mi­slim da će mi ovo zna­nje je­zi­ka sva­ka­ko po­slu­ži­ti to­kom ne­kog pu­to­va­nja u Nje­mač­ku- ka­že Bo­ško­vi­će­va iz­ra­ža­va­ju­ći na­du da će ZZZCG or­ga­ni­zo­va­ti i na­pred­ni ni­vo, te da će ima­ti mo­guć­nost da una­pri­je­di svo­je zna­nje uko­li­ko  u me­đu­vre­me­nu ne pro­na­đe po­sao.Di­plo­mi­ra­ni me­na­džer Al­mir Ba­lić, ko­ji je na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih tri go­di­ne, is­tri­če da je za­do­vo­ljan na­u­če­nim, iako sma­tra da zna­nje u Cr­noj Go­ri ni­je na ci­je­ni.-Ovaj kurs je pre­va­zi­šao mo­ja oče­ki­va­nja. Sve je bi­lo na vi­so­kom ni­vou, ima­li smo pri­li­ku da stek­ne­mo pri­lič­no ve­li­ko zna­nje. Iskre­no mi­slim da u Cr­noj Go­ri te­ško bi­lo ka­kvo zna­nje mo­že bi­ti od ne­ke ve­li­ke po­mo­ći za za­po­sle­nje ali u sva­kom slu­ča­ju pla­ni­ram da uko­li­ko do apri­la ne pro­na­đem ne­ki rad­ni an­ga­žman odem za Nje­mač­ku i ta­mo oku­šam svo­ju sre­ću- ka­že Ba­lić.
M.N.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"