Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-02-12 USPIO ZABAVNI VIKEND NA DURMITORSKIM SKIJALIŠTIMA „SAVIN KUK“ I „JAVOROVAČA”
Nije falilo ni snijega ni gostiju
Skijaški vikend na Savinom Kuku Nije falilo ni snijega ni gostiju Iz Ski -centra „Savin kuk“ ističu da su u proteklom vremenu imali u prosjeku od petsto do sedamsto skijaša dnevno, u LTO ocjenjuju da je ova zimska turistička sezona jedna od uspješnijih
ŽA­BLjAK - Na dur­mi­tor­skim ski­ja­li­šti­ma „Sa­vin kuk“ i „Ja­vo­ro­va­ča“ pro­te­kli vi­kend pro­šao je u zna­ku dvo­dnev­nog mu­zič­ko-za­bav­nog pro­gra­ma ko­ji su za lju­bi­te­lje zi­me, sni­je­ga i ski­ja­nja or­ga­ni­zo­va­li Na­ci­o­nal­na i lo­kal­na Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja. Uz sni­je­žne avan­tu­re sa Dj žur­ka­ma i ani­ma­ci­jom za naj­mla­đe, do­ma­ći­ni su u znak do­bro­do­šli­ce za sve go­ste obez­bi­je­di­li pi­će po pro­mo­tiv­nim ci­je­na­ma.
Ogra­ni­za­to­ri is­ti­ču da su ra­zno­vr­sni sport­ski sa­dr­ža­ji, bo­gat mu­zič­ki pro­gram, ani­ma­ci­ja za naj­mla­đe, kao i pri­stu­pač­ne ci­je­ne uslu­ga pri­vu­kli ve­li­ki broj lju­bi­te­lja sni­je­ga.
-Svi go­sti ko­ji su se od­lu­či­li da vi­kend pro­ve­du na Ža­blja­ku, po­red re­kre­a­ci­je na sni­je­gu i sun­cu, mo­gli su da uži­va­ju u dvo­dnev­nom mu­zič­ko-za­ba­vnom pro­gra­mu ko­ji je re­a­li­zo­van u ski-cen­tri­ma Sa­vin kuk i Ja­vo­ro­va­ča. Oba da­na, u ski-cen­tru Sa­vin kuk po­sje­ti­o­ce su za­ba­vlja­li DJ Mr Jo­ols i DJ Shar, dok je na ski-sta­zi Ja­vo­ro­va­ča na­stu­pao an­sambl Toć, a oba da­na pro­gram ani­ma­ci­je za naj­mla­đe po­sje­ti­o­ce pri­re­dio je Žar­ko Ža­bac-ka­za­la je di­rek­to­ri­ca NTO Želj­ka Ra­dak Ku­ka­vi­čić.
Ona je is­ta­kla da je obez­bi­je­đen bes­pla­tan pre­voz omo­gu­ćio svim za­in­te­re­so­va­ni­ma da or­ga­ni­zo­va­no po­sje­te Ža­bljak i uži­va­ju u cje­lo­kup­noj po­nu­di ža­bljač­kih ski cen­ta­ra i na­ve­la da je ovaj do­ga­đaj sa­mo je­dan u ni­zu ko­je u to­ku ove zim­ske se­zo­ne re­a­li­zu­je NTO Cr­ne Go­re.
-Ina­če, zim­ska se­zo­na ide do­brim to­kom, po­go­to što su uslo­vi na ski­ja­li­šti­ma ve­o­ma do­bri a sni­je­žnog po­kri­va­ča ima sa­svim do­volj­no, što je i glav­ni pred­u­slov za uspjeh se­zo­ne. Po­sje­ta zim­skim cen­tri­ma je na ni­vou pro­šle go­di­ne. Na­rav­no bo­lja po­pu­nje­nost je u da­ni­ma vi­ken­da. Na­kon do­ga­đa­ja na Ža­blja­ku, pri­re­di­će­mo još jed­no vi­kend de­ša­va­nje na Vuč­ju pla­ni­ra­no za na­red­ni vi­kend, gdje će za sve za­in­te­re­so­va­ne sa Pri­mor­ja i Pod­go­ri­ce ta­ko­đe bi­ti pred­vi­đen bes­pla­tan auto­bu­ski pre­voz-ka­za­la je di­rek­to­ri­ca NTO CG. Iz Ski -cen­tra „Sa­vin kuk“ is­ti­ču da su u pro­te­klom vre­me­nu ima­li u pro­sje­ku od pet­sto do se­dam­sto ski­ja­ša dnev­no, u LTO ocje­nju­ju da je ova zim­ska tu­ri­stič­ka se­zo­na jed­na od uspje­šni­jih u po­sled­nje vri­je­me.
-Ova se­zo­na je ja­ko uspje­šna i u od­no­su na pro­šlu go­di­nu i ostva­re­no je oko 45 od­sto vi­še no­će­nja. Što se ti­če struk­tu­re go­sti­ju osim go­sti­ju iz Cr­ne Go­re, tu su go­sti iz Sr­bi­je, Ru­si­je, Hr­vat­ske, BiH, Al­ba­ni­je i ono što nas ra­du­je je da smo ove zi­me ima­li po­rast go­sti­ju iz Nje­mač­ke i Tur­ske- is­ti­če Va­nja Ša­ro­vić-Kr­go­vić, di­rek­to­ri­ca TO Ža­bljak.
I pr­vi čo­vjek op­šti­ne Ve­se­lin Vu­ki­će­vić za­do­vo­ljan je to­kom tu­ri­stič­ke se­zo­ne.
- Sve slu­žbe od­lič­no funk­ci­o­ni­šu. Po­sje­će­nost je vi­ša ne­go pret­hod­nih se­zo­na. Na­dam se da će nam vri­je­me ići na ru­ku - po­ru­čio je Vu­ki­će­vić.
Ina­če, ski­ja­ška tr­ka sa ba­klja­ma, ko­ja je bi­la na­ja­vlje­na za su­bo­tu ve­če, od­lo­že­na je za ne­ku dru­gu pri­li­ku, zbog sni­je­žne me­ća­ve. V.Š.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"