Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-03 PARTIJA ANDRIJE POPOVIĆA NA PLATNOM SPISKU VLADAJUĆE STRANKE
DPS mjesečno plaća liberalima 6.000 eura
Đukanović i Popović DPS mjesečno plaća liberalima 6.000 eura Sa računa DPS-a na račun LP mjesečno se sliva 6.000 eura, a pitanje finansiranja regulisano je predizbornim koalicionim sporazumom između te dvije stranke
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) pla­ća mje­seč­no 6.000 eura Li­be­ral­noj par­ti­ji Cr­ne Go­re (LPCG), ka­ko bi mo­gla da funk­ci­o­ni­še. S ob­zi­rom na Za­kon o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, pra­vo na no­vac iz bu­dže­ta ima­ju uče­sni­ci iz­bo­ra, a po­što je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta na iz­bo­re 2016. go­di­ne iza­šla sa­mo­stal­no (a pred­stav­ni­ci LPCG bi­li na toj li­sti kao po­je­din­ci), sa­mo je ta stran­ka ste­kla pra­vo na fi­nan­si­ra­nje.
Pi­ta­nje fi­nan­si­ra­nja re­gu­li­sa­no je pred­iz­bo­r­nim ko­a­li­ci­o­nim spo­ra­zu­mom iz­me­đu DPS-a i LPCG, ko­ji je sklo­pljen u sep­tem­bru 2016. go­di­ne. Ta­da je GO DPS-a do­nio od­lu­ku da stran­ka na­stu­pi sa­mo­stal­no na iz­bo­ri­ma, a da na li­sti bu­du i dva pred­stav­ni­ka Li­be­ral­ne par­ti­je. Ta li­sta se zva­la „Si­gur­nim ko­ra­kom DPS – Mi­lo Đu­ka­no­vić”.
LPCG tre­nut­no u par­la­men­tu Cr­ne Go­re ima jed­nog po­sla­ni­ka, a tu funk­ci­ju, ina­če, oba­vlja pred­sjed­nik ove par­ti­je An­dri­ja Po­po­vić.
U iz­ja­vi za „Dan”, Po­po­vić je po­tvr­dio da LPCG do­bi­ja oko 6.000 eura mje­seč­no za rad par­ti­je, po­sla­ni­ka i funk­ci­o­ni­sa­nje 15 op­štin­skih od­bo­ra.
– Shod­no od­red­ba­ma pred­iz­bo­r­nog ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma sa DPS-om iz sep­tem­bra 2016. go­di­ne, LP do­bi­ja oko 6.000 eura mje­seč­no za rad par­ti­je, po­sla­ni­ka, funk­ci­o­ni­sa­nje 15 op­štin­skih od­bo­ra, ko­li­ko ih ima­mo. To je ne­do­volj­no za ozbi­ljan rad – re­kao je Po­po­vić.
On je na­veo da su dra­stič­no ošte­će­ne i osta­le par­la­men­tar­ne po­li­tič­ke par­ti­je, ko­je ni­je­su sa­mo­stal­no na­stu­pi­le na iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne.
– U od­no­su na man­dat Skup­šti­ne Cr­ne Go­re od 2012. do 2016. go­di­ne, i na osno­vu naj­no­vi­jih tu­ma­če­nja Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta sa­da ima­mo oko 50 od­sto ma­nje pri­ho­da, a uz LP su dra­stič­no ošte­će­ne i osta­le par­la­men­tar­ne po­li­tič­ke par­ti­je ko­je ni­je­su sa­mo­stal­no na­stu­pi­le na iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne. Već sam na­veo da je pred­iz­bor­ni ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum sa DPS iz 2016. go­di­ne ri­je­šio pi­ta­nje fi­nan­si­ra­nja – ka­zao je Po­po­vić.
Pod­vu­kao je da su li­be­ra­li de­ce­ni­ja­ma una­zad iza­bra­li svoj pro­cr­no­gor­ski, evro­a­tlant­ski put.
– Sa­put­ni­ci na tom pu­tu u po­sled­njih pet go­di­na su nam DPS, So­ci­jal­de­mo­kra­te i po­li­tič­ki pred­stav­ni­ci Bo­šnja­ka, Al­ba­na­ca i Hr­va­ta. Je­di­no pri­rod­no i lo­gič­no, LP se u mje­ri svo­je po­li­tič­ke sna­ge i re­al­nog uti­ca­ja po­seb­no za­la­že za po­sto­ja­nost, traj­nost i sta­bil­nost na­še dr­ža­ve i nje­nih in­sti­tu­ci­ja. Vje­ro­vat­no ni­ko po­li­tič­ki ozbi­ljan ne vje­ru­je u to da to isto li­be­ra­li mo­gu spro­ve­sti u sa­rad­nji sa dru­gim po­lom cr­no­gor­ske po­li­tič­ke sce­ne, pred­vo­đe­nim DF-om i De­mo­kra­ta­ma, po­put ko­a­li­ci­ja u Ko­to­ru, Bu­dvi i Her­ceg No­vom. Bez ob­zi­ra na če­sta po­li­tič­ka mi­mo­i­la­že­nja ko­ja LP ima sa DPS-om, na­ro­či­to su iz­ra­že­na kod po­je­di­nih iz­ja­šnja­va­nja u cr­no­gor­skom par­la­men­tu, mo­že se re­ći da su li­be­ra­li je­din­stve­ni u to­me da sa­mo kao kon­sti­tu­en­ti u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji mo­že­mo usmje­ra­va­ti i da­lje na­šu dr­ža­vu pre­ma uni­ver­zal­nim evrop­skim vri­jed­no­sti­ma – ka­že Po­po­vić.
Na­vo­di da su po­sti­gli, „uz na­še po­sto­je­će part­ne­re, dva na­ša ve­li­ka i dav­na­šnja ci­lja – ob­no­vu ne­za­vi­sno­sti 2006. go­di­ne i ula­zak u NA­TO 2017. go­di­ne”.
– Pred na­ma je no­va raz­voj­na fa­za cr­no­gor­skog dru­štva i ula­zak u EU u na­red­nih par go­di­na – na­veo je Po­po­vić.
U av­gu­stu pro­šle go­di­ne Po­po­vić je re­kao da LPCG osta­je otvo­re­na za mo­guć­nost po­vre­me­nog boj­ko­ta sjed­ni­ca cr­no­gor­skog par­la­men­ta, ako do­go­vor o uče­šću u vla­sti sa DPS-om ne bu­de po­što­van.
– Mo­guć­nost par­ci­jal­nog uče­šća u ra­du cr­no­gor­skog par­la­men­ta je stal­no otvo­re­na i za­vi­si­će od re­a­li­za­ci­je ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma i uspje­šno­sti po­sti­zbor­ne sa­rad­nje, kao i sprem­no­sti za pra­vlje­nje ši­ro­kih kon­sen­zu­sa u od­no­su na dru­štve­no va­žna pi­ta­nja – re­kao je ta­da Po­po­vić.M.V.


Ra­đe­no­vić: Po­kor­ni su go­spo­da­ru, pri­ma­ju mr­vi­ce za po­slu­šnost

Ne­ka­da­šnji šef od­bo­ra LPCG u Bu­dvi Bla­žo Ra­đe­no­vić op­tu­žio je vrh Li­be­ral­ne par­ti­je za po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju, tvr­de­ći da je vrh DPS-a di­rekt­ni fi­nan­si­jer ru­ko­vod­stva LP. Ra­đe­no­vić je is­tu­pio iz LPCG ne­dav­no, na­kon što je kao kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka stran­ke iz­gu­bio od Po­po­vi­ća na par­tij­skoj iz­bor­noj kon­fe­ren­ci­ji. Ra­đe­no­vić je re­kao da su nje­go­ve do­ju­če­ra­šnje ko­le­ge iz Li­be­ral­ne par­ti­je „po­kor­ni go­spo­da­ru”.
– Ka­ko je to slu­čaj na dr­žav­nom ni­vou, oni su za­do­volj­ni mr­vi­ca­ma ko­je pri­ma­ju di­rekt­no sa ra­ču­na DPS-a, ko­ji im je po­li­tič­ki otac i fi­nan­si­jer. To im upla­ću­je po po­tre­bi, za od­lu­ke i za­ko­ne za ko­je mu je po­tre­ban taj glas u Skup­šti­ni, a na uštrb svih gra­đa­na Cr­ne Go­re. Li­be­ra­li Bu­dve, od ko­jih su ne­ki tu od po­čet­ka osni­va­nja LSCG, po­put Di­mi­tri­ja Mi­ta Pe­jo­vi­ća, osno­va­će usko­ro no­vi po­li­tič­ki su­bjekt sa već pro­po­zna­tlji­vom po­li­ti­kom sa li­be­ra­li­ma Ce­ti­nja, Ko­to­ra, Da­ni­lov­gra­da, Ba­ra, Her­ceg No­vog, Tiv­ta, Pod­go­ri­ce, na­šom ko­le­gi­ni­com i od­bor­ni­com u nik­šić­kom par­la­men­tu, i dru­gim gra­do­vi­ma ši­rom Cr­ne Go­re – po­ru­čio je Ra­đe­no­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"