Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-07 SKANDALOZNO: OTKRIVENE ZLOUPOTREBE KOJE SU UTICALE NA IZBORNI REZULTAT U ULCINJU
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u
Nosilac liste DPS-a Ljoro Nrekić na glasačkom mjestu (Foto: PinkM) Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u Tokom pregleda materijala na biračkim mjestima u Ulcinju opozicija otkrila oko 40 listića koji su prepravljani nakon glasanja i koje je birački odbor, pozivajući se na izborni zakon, proglasio nevažećim
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka ot­kri­li su skan­da­lo­zne zlo­u­po­tre­be na ne­dav­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju. Ka­ko su usta­no­vi­li to­kom pre­gle­da iz­bor­nog ma­te­ri­ja­la, vi­še de­se­ti­na li­sti­ća je pre­pra­vlja­no na­kon gla­sa­nja, pa su od­lu­ka­ma bi­rač­kih od­bo­ra pro­gla­še­ni ne­va­že­ćim. Na svim gla­sač­kim li­sti­ći­ma pri­je ne­go što su pro­gla­še­ni ne­va­že­ćim bio je za­ok­ru­žen SDP, ko­me je ta­ko prak­tič­no od­u­zet man­dat, ko­ji je po­tom do­dat DPS-u.
Pre­gle­dom ma­te­ri­ja­la na bi­rač­kim mje­sti­ma u Ul­ci­nju opo­zi­ci­ja je ot­kri­la oko 40 li­sti­ća ko­ji su pre­pra­vlja­ni na­kon gla­sa­nja i ko­je je bi­rač­ki od­bor, po­zi­va­ju­ći se na iz­bor­ni za­kon, pro­gla­sio ne­va­že­ćim. Na­i­me, po za­ko­nu o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, ako se na ne­dvo­smi­slen na­čin ne mo­že utvr­di­ti da je na gla­sač­kom li­sti­ću po­dr­žan je­dan uče­snik iz­bo­ra, li­stić se pro­gla­ša­va ne­va­že­ćim.
Na iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju u ne­dje­lju DPS je do­bio de­vet man­da­ta, dok je SDP ostao is­pod cen­zusa i fa­li­lo mu je sve­ga ne­ko­li­ko gla­so­va da bi ušao u ul­cinj­ski par­la­ment.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, opo­zi­ci­ja pri­pre­ma do­ka­ze o mal­ver­za­ci­ja­ma, ka­ko bi pre­da­la za­htjev da se na bi­rač­kim mje­sti­ma gdje je bi­lo ne­pra­vil­no­sti po­no­vi gla­sa­nje.
U no­vom sa­zi­vu Skup­šti­ne op­šti­ne Ul­cinj For­ca i DPS ima­će po de­vet man­da­ta, uko­li­ko na­kon even­tu­al­nog po­na­vlja­nja gla­sa­nja ne bu­de ne­kih pro­mje­na. Ko­a­li­ci­ja „Pro­bu­di se, Ul­ci­nju” ima­će se­dam man­da­ta. Po tri man­da­ta tre­ba­lo bi da ima­ju De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca i So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re, a Gra­đan­ski po­kret URA ima­će dva man­da­ta.
Na dan iz­bo­ra, pred­stav­ni­ci Gra­đan­skog po­kre­ta URA lo­ci­ra­li su tri šta­ba De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Ul­ci­nju u ko­ji­ma su, ka­ko su tvr­di­li, ku­po­va­ne lič­ne kar­te i vr­še­ni pri­ti­sci na slo­bod­nu vo­lju gra­đa­na. Šta­bo­vi su se na­la­zi­li u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma „Te Dri­ni” i „Ho­le­gro”, a u nji­ma se oku­pljao ve­li­ki broj ak­ti­vi­sta DPS-a i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih oso­ba. Ta­ko­đe, iz URA su sa­op­šti­li da su u ku­ći Re­dže­pa Ta­ga­ni­ja, dru­gog na li­sti DPS-a, ot­kri­li štab te par­ti­je u ko­me se, ka­ko su na­ve­li, vr­še sum­nji­ve rad­nje.
DPS, či­ji je no­si­lac li­ste na ul­cinj­skim iz­bo­ri­ma bio Ljo­ro Nre­kić, ne­gi­rao je sve ove op­tu­žbe i op­tu­žio opo­zi­ci­ju za iz­no­še­nje ne­i­sti­na.
Iz­bo­re je po­sma­tra­la or­ga­ni­za­ci­ja CE­MI, či­ji pred­stav­ni­ci su to­kom iz­bor­nog da­na uoči­li da su čla­no­vi bi­rač­kih od­bo­ra ko­ri­sti­li mo­bil­ne te­le­fo­ne, što po za­ko­nu ne smi­ju da ra­de. Ta­ko­đe, CE­MI je na bi­rač­kom mje­stu broj de­set u Do­njem Što­ju za­bi­lje­žio da je ne­ko­li­ko oso­ba sa in­va­li­di­te­tom gla­sa­lo van bi­rač­kog mje­sta. O ka­kvim se zlo­u­po­tre­ba­ma ra­di­lo na dan ul­cinj­skih iz­bo­ra go­vo­ri i po­da­tak da je na jed­nom bi­rač­kom mje­stu ma­te­ri­jal iz­no­šen van bi­ra­li­šta, što je kon­sta­to­va­no u za­pi­sni­ku.
Iz For­ce su uka­za­li na da­va­nje gla­so­va u za­mje­nu za gra­đe­vin­skim ma­te­ri­jal, po­seb­no u na­se­lji­ma Bra­ti­ca i Štoj, gdje je utvr­đe­no da se bez do­zvo­le nad­le­žnih or­ga­na Op­šti­ne Ul­cinj po­sta­vlja­ju stu­bo­vi za stru­ju. Na dru­štve­nim mre­ža­ma ob­ja­vljen je i sni­mak raz­go­vo­ra li­de­ra te par­ti­je Na­zi­fa Cun­gua sa pred­stav­ni­ci­ma fir­me ko­ja je oba­vlja­la te  po­slo­ve. For­ca je sa­op­šti­la da su noć uoči iz­bo­ra ak­ti­vi­sti De­mok­trat­ske pa­r­ti­je na­mjer­no ošte­ti­li vi­še nji­ho­vih bil­bor­da.
Iz Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva Ul­cinj ka­za­li su da je do na dan iz­bo­ra tu­ži­la­štvu pod­ni­je­to de­set kri­vič­nih pri­ja­va ko­je se od­no­se na re­gu­lar­nost gla­sa­nja. Kri­vič­ne pri­ja­ve pod­ni­je­li su DUA, For­ca, Gra­đan­ski po­kret URA i De­mo­krat­ska par­ti­ja.
M.V.


Dru­ga­či­ja prak­sa u Moj­kov­cu

Dok su bi­rač­ki od­bo­ri u Ul­ci­nju li­sti­će ko­ji su pre­pra­vlja­ni na­kon gla­sa­nja pro­gla­si­li za ne­va­že­će, na ne­dav­no odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Moj­kov­cu vi­đe­na je dru­ga­či­ja prak­sa. Na­i­me, ta­mo je od 5.852 va­že­ća gla­sač­ka li­sti­ća na ne­do­zvo­ljen na­čin (u vi­du cr­ta­nja kva­dra­ti­ća i tro­u­glo­va, za­o­kru­ži­va­nja flo­ma­ste­rom) bi­lo ozna­če­no ukup­no 426 gla­sač­kih li­sti­ća, od to­ga 341 gla­sač­ki li­stić na ko­ji­ma je za­o­kru­že­na li­sta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i 85 gla­sač­kih li­sti­ća na ko­ji­ma je za­o­kru­že­na li­sta So­ci­jal­de­mo­kra­ta, ali su ti li­sti­ći ipak uvr­šte­ni u zva­ni­čan re­zul­tat.


Gla­sa­lo se i u dis­ko­te­ci

Po­sma­tra­či CE­MI su na­ve­li da je bi­rač­ko mje­sto broj 2 „Ho­le­gro“ otvo­re­no sa za­ka­šnje­njem od 15 mi­nu­ta. Na tom bi­rač­kom mje­stu pri­je otva­ra­nja bio je pri­su­tan sa­mo pred­sjed­nik i je­dan član bi­rač­kog od­bo­ra. CE­MI je uoči da bi­rač­ko mje­sto ra­di u lo­šim uslo­vi­ma jer se na­la­zi u dis­ko­te­ci, gdje je sla­bo osvje­tlje­nje.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"