Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-09 GLAVNI SPECIJALNI TUŽILAC PRIJAVIO PROMJENU U IMOVINI
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura
Milivoje Katnić Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura Katnić je presudom Višeg suda u Podgorici, kojom mu je dosuđena naknada štete zbog neisplaćenog dijela zarade u vrijeme dok je bio sudija Apelacionog suda, dobio 43.026 eura
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić pri­ja­vio je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) da mu je po­čet­kom de­cem­bra is­pla­će­no 43.026 eura, a kao osnov sti­ca­nja na­ve­de­na je „na­kna­da šte­te”. Iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva za „Dan” je sa­op­šte­no da je taj no­vac ostva­rio po osno­vu pra­vo­sna­žne pre­su­de Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci.
– Shod­no oba­ve­zi da kao jav­ni funk­ci­o­ner pod­ne­se iz­vje­štaj u slu­ča­ju pro­mje­na iz iz­vje­šta­ja ko­je se od­no­se na uve­ća­nje imo­vi­ne pre­ko 5.000 eura, glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić je oba­vi­je­stio Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je da mu je pre­su­dom Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Gž.br. 6314/16 od 3. mar­ta 2017. go­di­ne, is­pra­vlje­nom rje­še­njem od 28. mar­ta 2017. go­di­ne, na ime na­kna­de šte­te do­su­đen iz­nos od 43.026,07 eura. Na­kna­da šte­te se od­no­si na ne­is­pla­će­ni dio za­ra­de u Ape­la­ci­o­nom su­du – ka­žu u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu.
Kat­nić je ra­ni­je kao su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da tu­žio dr­ža­vu zbog ne­is­pla­ći­va­nja di­je­la za­ra­de ko­ja mu je po za­ko­nu pri­pa­da­la. Tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve pod­ni­je­lo je vi­še su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da, jer im go­di­na­ma ni­je is­pla­ći­van spe­ci­jal­ni do­da­tak na za­ra­du ko­ji im je pri­pa­dao na osno­vu Za­ko­na o su­do­vi­ma.
Iz Ape­la­ci­o­nog su­da ra­ni­je su ob­ja­sni­li da spe­ci­jal­ni do­da­tak do­sti­že vri­jed­nost jed­ne pro­sječ­ne za­ra­de u dr­ža­vi.
– Od­red­bom čla­na 99 stav 3 Za­ko­na o su­do­vi­ma, pro­pi­sa­no je da su­di­ja ko­ji su­di u pred­me­ti­ma za kri­vič­na dje­la or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je, te­ro­ri­zma i rat­nih zlo­či­na ima pra­vo na iz­nos mje­seč­ne za­ra­de su­di­je Vr­hov­nog su­da i pra­vo na spe­ci­jal­ni do­da­tak zbog ote­ža­nih uslo­va ra­da i spe­ci­fič­no­sti po­sla ko­ji vr­ši, a u sta­vu 4 pro­pi­sa­no je da spe­ci­jal­ni do­da­tak utvr­đu­je Sud­ski sa­vjet u vi­si­ni do jed­ne pro­sječ­ne za­ra­de u Cr­noj Go­ri – na­ve­li su ra­ni­je iz Ape­la­ci­o­nog su­da.
Kat­nić je je­dan od dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ji je do­zvo­lio ASK da mu pr­o­vje­ra­va ban­kov­ni ra­čun. Nje­mu je pla­ta oko 2.600 eura, a upla­tu od 43.000 je pri­ja­vio na osno­vu oba­ve­ze iz Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je ko­ji pro­pi­su­je da jav­ni funk­ci­o­ne­ri mo­ra­ju pri­ja­vi­ti sva­ku pro­mje­nu u imo­vi­ni u iz­no­su ve­ćem od 5.000 eura.
U ra­ni­jem iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni Kat­nić je pri­ja­vio da nje­go­va po­ro­di­ca po­sje­du­je tri sta­na od 66, 56 i 39 me­ta­ra kva­drat­nih. Na ime nje­go­ve su­pru­ge Na­ta­še vo­di se stan od 39 kva­dra­ta, a sin Ra­dan po­sje­du­je stam­be­nu je­di­ni­cu od 56 me­ta­ra kva­drat­nih.
Osim sta­na od 66 kva­dra­ta, Mi­li­vo­je Kat­nić ima i ku­ću u iz­grad­nji od 120 me­ta­ra kva­drat­nih, kao i 33 od­sto ima­nja od 145.000 kva­dra­ta. Nje­go­va su­pru­ga je vla­sni­ca gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta od 1.500 i pa­šnja­ka od 1.861 kva­drat, a mje­seč­no za­ra­đu­je 620 eura.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac vo­zi auto­mo­bil „ško­da”, a nje­go­va su­pru­ga „re­no”. Kat­nić je kre­dit­no za­du­žen oko 18.000 eura. M.S.


Bo­ško­vi­ći ušte­dje­li 60.000

Mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić do­sta­vio je ASK imo­vin­ski iz­vje­štaj za pret­hod­nu go­di­nu. Pri­ja­vio je da on i nje­go­va su­pru­ga Ste­la ima­ju ušte­đe­vi­nu od 60.000 eura. Na mi­ni­stro­vo ime je 48.000 eura, što je za tri hi­lja­de ma­nje ne­go što je la­ni pri­ja­vio, dok nje­go­va su­pru­ga ima 12.000.
Pr­vi čo­vjek re­so­ra od­bra­ne pri­ja­vio je da mu je pla­ta 1.766 eura, dok je na ime an­ga­žma­na u Evrop­skoj ru­ko­met­noj fe­de­ra­ci­ji, gdje je pot­pred­sjed­nik iz­vr­šnog od­bo­ra, za go­di­nu da­na pri­ho­do­vao 4.950 eura. Mi­ni­stro­va su­pru­ga je za­po­sle­na u ban­ci i pla­ta joj je 2.910 eura.
Bo­ško­vi­ći su stam­be­no zbri­nu­ti i obo­je ima­ju po stan. Na ime Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća se vo­di stam­be­na je­di­ni­ca od 63 me­tra kva­drat­na, dok nje­go­va su­pru­ga ima stan od 137 kva­dra­ta. Za obje stam­be­ne je­di­ni­ce je kao osnov sti­ca­nja na­ve­den „za­jam”. U imo­vin­skom kar­to­nu se na­vo­di da je Bo­ško­vić po­di­gao kre­dit od 60.000 eura ko­ji ot­pla­ću­je u mje­seč­nim anu­i­te­ti­ma od 620 eura, a nje­go­va su­pru­ga se za­du­ži­la 100.000 i ra­ta za ot­pla­tu joj je 654 eura.
Ste­la Bo­ško­vić je vla­sni­ca auto­mo­bi­la „mer­ce­des GLK”, a njen su­prug ni­je do­zvo­lio ASK da im pro­vje­ra­va ban­kov­ne ra­ču­ne.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"