Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-10 VLADA OMOGUĆILA ENORMNE PRIVILEGIJE GLAVNOM IZVOĐAČU RADOVA NA AUTOPUTU
Kinezima oprostili 78 miliona za poreze
Članovi Vlade sa Kinezima Kinezima oprostili 78 miliona za poreze Kineski CRBC je od 2015. godine, kada je počeo s radovima na autoputu, pa do kraja 2017. godine oslobođen plaćanja preko 78 miliona eura PDV-a i poreza i doprinosa na plate, kazali su za „Dan” iz Poreske uprave CRBC je oslobođen plaćanja 72 miliona PDV-a i 6,2 miliona poreza i doprinosa na plate radnika koji nisu državljani Crne Gore ili nemaju prebivalište u CG. Lani je na autoputu radilo 579 stranaca
Glav­ni iz­vo­đač ra­do­va na auto­pu­tu, ki­ne­ski CRBC, oslo­bo­đen je od pla­ća­nja po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) i po­re­za i do­pri­no­sa na za­ra­de za­po­sle­nih u ukup­nom iz­no­su od pre­ko 78 mi­li­o­na eura u po­sled­nje tri go­di­ne, od­no­sno ot­ka­ko je po­čeo s ra­do­vi­ma na pri­o­ri­tet­noj di­o­ni­ci Smo­ko­vac–Uvač–Ma­te­še­vo. To su zva­nič­no sa­op­šti­li „Da­nu” iz Po­re­ske upra­ve (PU). Od to­ga se 72 mi­li­o­na od­no­se na PDV, a 6,2 mi­li­o­na na po­re­ze i do­pri­no­se.
– Uko­li­ko bi se po­re­skom ob­ve­zni­ku CRBC na pri­ja­vlje­ni opo­re­zi­vi pro­met po nul­toj sto­pi ob­ra­ču­nao PDV po op­štoj sto­pi ko­ja je bi­la na sna­zi u iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du od 19 od­sto, on bi iz­no­sio 72,04 mi­li­o­na eura. U 2015. go­di­ni je iz­no­sio 35,7 mi­li­o­na, go­di­nu ka­sni­je 1,86 mi­li­o­na, a la­ni 34,5 mi­li­o­na eura – na­ve­li su za „Dan” iz Po­re­ske upra­ve.
Ka­ko su ka­za­li, u pe­ri­o­du od 2015. do 2017. go­di­ne uku­pan iz­nos po­re­za i do­pri­no­sa na za­ra­de ko­ji CRBC, u skla­du s čla­no­vi­ma 17 i 18 Za­ko­na o auto­pu­tu ni­je imao oba­ve­zu da pla­ti iz­no­si 6,2 mi­li­o­na. U 2015. go­di­ni su ima­li 99 za­po­sle­nih, a iz­nos ko­ji ni­su ima­li oba­ve­zu da pla­te je 668,9 hi­lja­da, za­tim u 2016. ni­su pla­ti­li 1,97 mi­li­o­na za 162 za­po­sle­na, a la­ni 3,55 mi­li­o­na za 579 za­po­sle­nih.
– Ima­ju­ći u vi­du da ob­ve­znik u pri­ja­va­ma po­re­za na do­bit prav­nih li­ca ni­je pri­ja­vio opo­re­zi­vu do­bit ostva­re­nu iz pri­ho­da od iz­grad­nje auto­pu­ta, to isti ni­je is­ko­ri­stio pra­vo na uma­nje­nje po­re­ske oba­ve­ze po ovom osno­vu u iz­no­su od 100 po­sto pred­vi­đe­no čla­nom 19 Za­ko­na o auto­pu­tu – sa­op­šti­li su iz PU.
Vla­da je Za­ko­nom o auto­pu­tu, usvo­je­nom kra­jem 2014. go­di­ne, oslo­bo­di­la Ki­ne­ze pla­ća­nja PDV-a, po­re­za na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca, po­re­za na do­bit, te od pla­ća­nja ca­ri­na i ak­ci­za. Iz Upra­ve ca­ri­na nam ove sed­mi­ce ni­je­su uspje­li od­go­vo­ri­ti ko­li­ki je iz­nos sred­sta­va ko­ji CRBC ni­je pla­tio od po­čet­ka iz­grad­nje auto­pu­ta 11. ma­ja 2015. go­di­ne.
Ugo­vo­rom je pred­vi­đe­no da iz­grad­nja pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce auto­pu­ta od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va ko­šta 809,6 mi­li­o­na eura. Pre­ma po­da­ci­ma PU, za po­sled­nje tri go­di­ne CRBC je pri­ja­vio uku­pan opo­re­zi­vi pro­met po nul­toj sto­pi po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost od 379,2 mi­li­o­na ili u 2015. go­di­ni od 187,9 mi­li­o­na, go­di­nu ka­sni­je 9,8 mi­li­o­na, a la­ni 181,4 mi­li­o­na eura.
Ka­da su u pi­ta­nju ob­ra­ču­na­te bru­to za­ra­de za­po­sle­nih ko­ji ni­je­su dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re ili ne­ma­ju pre­bi­va­li­šte u Cr­noj Go­ri, a do­ho­dak ostva­ru­ju ra­dom na iz­grad­nji auto­pu­ta, CRBC je pri­ja­vio ob­ra­ču­na­te bru­to za­ra­de u iz­no­su od 14,25 mi­li­o­na eura. Pr­ve go­di­ne 1,5 mi­li­o­na, za­tim 4,54 mi­li­o­na i u 2017. go­di­ni 8,2 mi­li­o­na eura.
Pro­šle sed­mi­ce je Ustav­ni sud do­nio od­lu­ku da su po­vla­sti­ce da­te CRBC-u pre­ko Za­ko­na o auto­pu­tu, od­no­sno oslo­ba­đa­nje od pla­ća­nja ni­za da­žbi­na u skla­du s Usta­vom.
Advo­kat MANS-a Ve­se­lin Ra­du­lo­vić je to pro­ko­men­ta­ri­sao kao po­li­tič­ku od­lu­ku, jer je ja­sno da se oslo­ba­đa­njem od pla­ća­nja po­re­za CRBC sta­vlja u pri­vi­le­go­van po­lo­žaj.
Rok za iz­grad­nju di­o­ni­ce od 41 ki­lo­me­tar je 11. maj 2019. go­di­ne.D.M.


Dru­ga pra­vi­la za po­di­zvo­đa­če

Iz PU su po­ja­sni­li da se oslo­ba­đa­nje od po­re­skih oba­ve­za od­no­si is­klju­či­vo za CRBC.
– Ima­ju­ći u vi­du da Za­kon o auto­pu­tu u čla­no­vi­ma 16,17,18 i 19 pred­vi­đa po­re­ska oslo­bo­đe­nja za iz­vo­đa­ča ra­do­va, to se ista is­klju­či­vo od­no­se na po­re­skog ob­ve­zni­ka CRBC, dok svi osta­li po­re­ski ob­ve­zni­ci pod­li­je­žu opo­re­zi­va­nju u skla­du s pro­pi­si­ma ko­ji re­gu­li­šu oblast opo­re­zi­va­nja i ko­ji su tre­nut­no na sna­zi u Cr­noj Go­ri – na­ve­li su iz PU.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"