Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-07 PRITISNUTE SIROMAŠTVOM I NEPRAVDOM MNOGE ŽENE NEMAJU RAZLOGA ZA SLAVLJENJE 8. MARTA
Ne treba mi ruža nego metar drva
Radojević Ne treba mi ruža nego metar drva Imate žene koje su u vlasti, kao i supruge funkcionera na vlasti, kojima je sigurno i lijepo i dobro. One će se častiti nekim skupim poklonom, a ja ću razmišljati kako da za troje djece stvorim koru hljeba – kaže samohrana majka Slađana Radojević Zarekle smo se da ćemo braniti ugrožena prava– poručila je majka Ivanka Otašević
Ne tre­ba me­ni ru­ža za 8. mart ne­go me­tar dr­va i dvi­je sa­la­me da mi se dje­ca ugri­ju i da ih na­hra­nim, po­ru­ču­je u iz­ja­vi za „Dan” sa­mo­hra­na maj­ka Sla­đa­na Ra­do­je­vić. Ona na­vo­di da njoj obi­lje­ža­va­nje Me­đu­na­rod­nog da­na že­na ne zna­či ni­šta ka­da su joj dje­ca glad­na. Ka­že da je si­ta pri­če ka­ko kao dru­štvo na­pre­du­je­mo i ka­ko sve cvjeta.
– Ne­ki­ma je do­bro, to si­gur­no. Ima­te že­ne ko­je su u vla­sti, kao i su­pru­ge fun­ci­o­ne­ra na vla­sti ko­ji­ma je si­gur­no li­je­po i do­bro. One će se ča­sti­ti ne­kim sku­pim po­klo­nom, a ja ću raz­mi­šlja­ti ka­ko da za tro­je dje­ce stvo­rim ko­ru hlje­ba – na­ve­la je Ra­do­je­vi­ć.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, že­ne u Cr­noj Go­ri su pre­zre­ne, po­seb­no one si­ro­ma­šne.
– Ra­di­la sam pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u jed­nom tak­si udru­že­nju. De­si­lo se da je ko­le­ga dis­pe­čer 8. mar­ta ka­znio ko­le­gi­ni­cu. Ta­da se pre­ko ra­dio-ve­ze ja­vio dru­gi ko­le­ga re­kav­ši da je ne tre­ba ka­zni­ti jer je 8. mart. Dis­pe­čer je na to od­go­vo­rio, „tra­ži­le su rav­no­prav­nost, pa evo im je”. To vam je sli­ka i pri­li­ka po­lo­ža­ja že­ne u Cr­noj Go­ri, rav­no­prav­ne smo kad nas tre­ba ka­zni­ti. Ja sa­ma po­di­žem tro­je dje­ce od 16, 12 i 10 go­di­na, od Bo­ži­ća tra­žim od Cen­tra za so­ci­ja­li­ni rad Pod­go­ri­ca da mi da­ju dr­va, ali ni­šta. Oni da­ju ne­ku nov­ča­nu po­moć, ali to ni­je do­volj­no ni za hra­nu za ne­ko­li­ko da­na – pri­ča za na­še no­vi­ne Ra­do­je­vić.
Ona is­ti­če da mje­seč­no na ime so­ci­jal­ne po­mo­ći pri­ma 180 eura, dok joj je ki­ri­ja 140, a ra­čun za stru­ju 80.
– Oni me­ni od­bi­ju od ra­ču­na za stru­ju 24 eura jer mi kao po­ma­žu. Ja opet imam mno­go da pla­tim, a ne­mam te pa­re. Vi­še pla­ćam za ne­ke tak­se na ra­ču­nu, za ko­je ne znam ni šta zna­če, ne­ki gu­bi­ci, pre­no­si, pod­sti­ca­ji pro­iz­vod­nje ener­gi­je, ne znam ni ja šta. Valj­da bi mi u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be i sa­mo­hra­ni ro­di­te­lji tre­ba­lo da bu­de­mo to­ga oslo­bo­đe­ni, šta mi da pod­sti­če­mo ka­da se bo­ri­mo za pre­ži­vlja­va­nje. Dvi­je go­di­ne od­la­žem ope­ra­ci­ju bru­ha ko­ji sam do­bi­la te­gle­ći i se­ka­ju­ći na ra­znim po­slo­vi­ma i ra­de­ći za dnev­ni­cu da mi dje­ca ne osta­nu glad­na – ogor­če­na je Ra­do­je­vić.
U slič­noj si­tu­a­ci­ji je i Mi­lo­dar­ka Ra­de­vić.
– Ne­mam so­ci­jal­nu po­moć, a če­tvo­ro dje­ce mo­ram da iz­dr­ža­vam. Ni­ko me ne po­ma­že osim Ban­ke hra­ne, a ži­vim u ku­ći ko­ju mi je je­dan do­bri čo­vjek ustu­pio na ko­ri­šte­nje. Ne in­te­re­su­je me­ne 8. mart, sa­mo bih sreć­na bi­la da sva­ki dan za dje­cu imam obro­ke, da ne mi­slim ho­će li bi­ti glad­ni. To bi me­ni bio po­klon – ka­že ona.
Ko­li­ko se u Cr­noj Go­ri po­štu­ju pra­va že­na do­bar su po­ka­za­telj biv­še ko­ri­sni­ce na­dok­na­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je ili vi­še dje­ce. U nji­ho­vom slu­ča­ju na­pra­vljen je svjet­ski pre­se­dan uki­da­njem ste­če­nog pra­va.
Ka­ko ka­že jed­na od maj­ki Alek­san­dra Sa­mar­džić, one su pri­je go­di­nu ča­šće­ne ne­prav­dom, ove go­di­ne se bo­re, a sle­de­će se na­da­ju prav­di.
– Mi se na­da­mo da će bi­ti prav­de i za­ko­na za nas. Vje­ro­va­la sam dr­ža­vi i na­pu­sti­la po­sao da bih do­bi­la na­dok­na­du. Bi­li su re­kli da je to do­ži­vot­no. Sa­da sam sa 58 go­di­na i bez po­sla i bez na­dok­na­de. Šta da ra­dim, ka­ko da sla­vim 8. mart? Ne­ma tu raz­lo­ga za sla­vlje – oci­je­ni­la je Sa­mar­džić, do­da­ju­ći da taj da­tum sla­ve že­ne u po­li­ti­ci i one ko­je su sa po­li­ti­ča­ri­ma po­zi­ci­je i opo­zi­ci­je, jer „sve je to isto”.
Maj­ka ko­ja je ta­ko­đe osje­ti­la ne­prav­du ka­da su na­kna­de u pi­ta­nju Ivan­ka Ota­še­vić ka­že da one si­gur­no ne­će od­u­sta­ti, što će do­ka­za­ti pro­te­stom i ovog 8. mar­ta.
– Pro­šle go­di­ne smo u ve­li­kom bro­ju mar­ši­ra­le uta­ba­nim pu­te­vi­ma bor­be že­na za svo­ja pra­va, za po­vra­tak do­ži­vot­no ste­če­nog pra­va i svih ob­li­ka dru­štve­nih ne­prav­di. Za­re­kle smo se da će­mo bra­ni­ti ugro­že­na pra­va že­na i bo­ri­ti se za dru­štvo u ko­jem će­mo ima­ti sve ma­te­ri­jal­ne uslo­ve za do­no­še­nje od­lu­ka o vla­sti­tim ži­vo­ti­ma. Iako je ža­lo­sno da da­nas bra­ni­mo ne­što iz­bo­re­no, ne­što što nam je do­di­je­li­la na­ša dr­ža­va, to nas ne smi­je obes­hra­bri­ti. Mo­ra­mo na­sta­vi­ti da­lje i ma­sov­ni­je – is­ti­če Ota­še­vić.
M.S.


Da­nas Žen­ski par­la­ment

U Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da­nas će bi­ti or­ga­ni­zo­va­no za­si­je­da­nje Žen­skog par­la­men­ta, ko­je će otvo­ri­ti pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić.
Osmo za­si­je­da­nje or­ga­ni­zu­je Od­bor za rod­nu rav­no­prav­nost, uoči Me­đu­na­rod­nog da­na že­na, u ci­lju pro­mo­vi­sa­nja žen­skih ljud­skih pra­va u Cr­noj Go­ri. Na pred­sto­je­ćem za­si­je­da­nju, kao i na pret­hod­nim, čla­no­vi Vla­de Cr­ne Go­re od­go­va­ra­će na pi­ta­nja pred­stav­ni­ca žen­skih aso­ci­ja­ci­ja par­la­men­tar­nih par­ti­ja i ci­vil­nog dru­štva.


Uru­či­li do­na­ci­je

Ban­ka hra­ne je po­vo­dom 8. mar­ta obez­bi­je­di­la do­na­ci­ju za že­ne i dje­cu u Si­gur­noj žen­skoj ku­ći u Plje­vlji­ma. Po­mo­ći će i Udru­že­nje za po­moć li­ci­ma ome­te­nim u raz­vo­ju u Nik­ši­ću.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"